Eiendomsrettsforbehold

Med annen sikkerhet mener vi muligheten selger har til å reservere eiendomsretten til en vare sendt til kjøperen som sikkerhet for at betaling finner sted. Som oftest betyr et forbehold om eiendomsrett (retention of title) at selgeren kan kreve varen tilbakelevert, selv om kjøper går konkurs.

I visse land kan også eiendomsrettsforbeholdet virke overfor tredjemann og utvides til å dekke retten til den delen av betalingen kjøperen får ved videresalg.

Det er vanlig å kreve at forbehold om eiendomsrett må foreligge skriftlig, og da gjerne som en del av salgskontrakten. I blant stilles det dessuten krav om at denne rettigheten må være registrert i et offentlig register.

Både mulighetene for å ta eiendomsrettsforbehold og omfanget av dette varierer fra land til land. En rekke land tillater i dag at slike krav stilles.
I en rekke utviklingsland og en del tidligere kommunistland har det imidlertid vist seg vanskelig å gjøre krav om eiendomsrettsforbehold gjeldende i praksis.