Forhåndsinspeksjon av varer

Ved eksport til en rekke land må varepartiene inspiseres av et godkjent inspeksjonsselskap før de sendes eller skipes. Dette kalles på engelsk ”Pre Shipment Inspection” og forkortes PSI.
En forhåndsinspeksjon av varer kan være både tvungen (mandatory) eller frivillig.

Inngår dette kravet som en del av landets importbestemmelser ligger ansvaret for forhåndsinspeksjonen formelt på importøren. Selger eller eksportør må på sin side sørge for at selve inspeksjonen blir utført. Normalt vil eksportøren motta en standardisert melding fra inspeksjonsselskapet på fax eller elektronisk med forespørsel om hvor og når inspeksjonen kan finne sted.

Inspeksjonens omfang
Inspeksjonen omfatter som regel både kvalitet, kvantum, pris og tariffering. Under selve inspeksjonen vil også emballasje, merking og dokumentasjon bli kontrollert.
PSI gjelder ofte for alle typer varer eller varegrupper. Men det finnes en rekke unntak avhengig av importlandets bestemmelser.
De inspeksjonsselskaper som er godkjent av myndighetene i importlandet har oversikt over varene som omfattes av ordningen samt verdigrensene på forsendelser der det ikke kreves inspeksjon.

Vær klar over at reglene om forhåndsinspeksjon av varer endres til dels ofte i mange utviklingsland. Det er derfor viktig å forsikre seg at du har en oppdatert oversikt om:
  • Hvorvidt forhåndsinspeksjon kreves eller ikke
  • Hvorvidt dine varer omfattes av forhåndsinspeksjon eller ikke
  • Hvilket selskap/hvilke selskaper som er aktuelle kontaktpunkter
  • Hva forhåndsinspeksjonen omfatter og hvordan den utføres

Hvilke land krever PSI?

Det er gjennomgående utviklingsland, fortrinnsvis i Afrika og Latin-Amerika som krever forhåndsinspeksjon av varer. Hvilke land som krever denne ordningen varierer over tid, men antall land er relativt stabilt.

En hovedbegrunnelse for PSI er ønsket om å føre kontroll med importen for å sikre at landet får inn den toll og de avgifter myndighetene skal ha. Særlig fattige utviklingsland mangler sjelden egen tollkompetanse. I tillegg er valuta ofte en knapphetsfaktor og myndighetene vil sikre seg at landet får inn prioriterte varer som holder lovede kvalitetskrav. Der tvungen PSI gjelder, forlanger gjerne bankene ved en rembursforretning at et Clean Report of Findings foreligger.

Selv om hovedregelen er at det er kjøper i importlandet som tar initiativet til en forhåndsinspeksjon, fungerer det ikke alltid slik i praksis. Det er derfor en fordel å ta kontakt med et aktuelt inspeksjonsselskap på et tidlig tidspunkt. Da kan man også få førstehånds opplysninger om selve kontrollen og hvilke dokumenter som kreves.

Ansvaret for å avtale tidspunkt og at selve kontrollen blir gjennomført, ligger hos eksportøren. Utgiftene til selve inspeksjonen betales normalt ikke av eksportøren. Men eksportøren må selvfølgelig medvirke til at inspeksjonen gjennomføres, stille folk til disposisjon samt dekke kostnadene dersom emballasjen må brytes under kontrollen.

Følgene av å sende varer til land som krever PSI uten at de er inspisert og godkjent kan bli dramatiske:
  • Varene kommer ikke gjennom tollen
  • Varene blir stående på tollager og selges eventuelt på tvangsauksjon
  • Selger får ikke betalt, verken fra kunde eller mot remburs
  • Selger må ty til omveier for å ”betale seg ut” og det blir dyrt
  • Varene blir svært forsinket gjennom tollen, spesielt i land med ”frivillig” inspeksjon

Inspeksjonsselskaper

SGS NORGE A.S
Hovedkontor:
SGS Norge A.S.
Nordic House
Litas 18
5954 Lindås
Norway
Telefon: +47 56 16 81 00
Telefaks: +47 85 02 82 14

Kontor:
SGS Norge A.S.
Elveveien 130
3271  Larvik
Norway
Telefon: +47 33 19 25 20
Telefaks: +47 33 18 27 28
E-post: sgs_norway@sgs.com 
Hjemmeside  

Bureau Veritas
Grev Wedels Plass 5 
0151 Oslo
Postadresse: Serviceboks 24
0151 Oslo
Telefon: 22 40 24 00
Telefaks: 22 40 24 01
Klikk deg inn under "Contracts" for å finne informasjon om aktuelt land.
Direkte lenke til landinformasjon
Hjemmeside

Cotecna Inspection SA
58 rue de la Terrassière
P.O. Box 6155
Telefon: +41 22 84 96 900
Telefaks: +41 22 84 96 969
E-post: cotecna.geneva@cotecna.ch 
Hjemmeside

Intertek Inspection Services Scandinavia AS
Intertek Certification AS
Leif Weldings Vei 8
N-3208 Sandefjord
Norway
Telefon: +47 33 42 00040
Hjemmeside

Intertek Testing Services International - Frankrike
12-14, rue Desnouettes,
75015 Paris,
Frankrike
Tel. +33 1 53 68 46 95,
Fax +33 1 53 68 79 05
E-post: info.paris@intertek.com
Hjemmeside

Intertek Testing Services International Ltd - Storbritannia
Academy Place 1-9, Brook Street,
Brentwood, Essex, CM14 5NQ,
United Kingdom
Tel. +44 1277 223 400
Fax + 44 1277 223 127
E-post: info.brentwood.fts@intertek.com
Hjemmeside

Baltic Control Ltd.
Sindalsvej 42B
DK - 8240 Riskov
Denmark
Telefon: +45 86216 211
Telefaks: +45 86216 255
E-post: baltic@balticcontrol.com
Hjemmeside

UL International - Norden
Stormbyvägen 2-4,
SE - 16355 Spånga,
Sverige
Telefon:  + 46 87 35 49 70
E-post: info.se@se.ul.com
Hjemmeside

Nemko Norway AS
Gaustadalléen 30,
Postboks 73,
Blindern,
0373 OSLO
Telefon:+47 22 96 06 00
Telefax: +47 22 96 06 01
Kontakt: Paal Eddie, paal.eddie@nemko.com  
Hjemmeside

 


PSI - Hva kontrolleres?

Pris
Prisundersøkelser består bland annet i å undersøke om det faktureres til normal markedspris. Her benyttes Brussels Definition of Value (BDV). Ved eventuell underfakturering vil prisen bli justert ved utstedelse av ”Clean Report of Findings”, CRF. Myndighetene i importlandet krever vanligvis at det betales toll av normal markedspris.

Kvalitet
Når det gjelder inspeksjon av varekvaliteten, baseres den først og fremst på en dokumentgjennomgang, for eksempel testrapporter og ISO-sertifikater eller tilsvarende. Begrunnelsen for dette er at inspeksjonsselskapene ikke har kapasitet eller har spesialister på alle typer varer som presenteres for inspeksjon.

Tariffnummer
Det anbefales at tolltariffnummer (HS-nummer) settes på handelsfakturaen. Riktig tolltariffering vil bli sjekket og bekreftet av inspeksjonsselskapet ved utstedelse av (CRF).

Kvantum
Dersom det finnes små avvik under inspeksjonen vil inspektøren påpeke dette på stedet og eventuelt be om at det rettes opp. Ved større avvik må importøren kontaktes for godkjennelse. For øvrig finnes det i flere bransjer internasjonale regler for hvilke avvik eller marginer som kan tolereres.

Ved godkjenning og på basis av handelsfaktura og fraktbrev utstedes ”Clean Report of Findings” sertifikatet av inspeksjonsselskapets kontor i importlandet. Sertifikatet er nødvendig i forbindelse med fortolling av varepartiet.

Hvis inspeksjonsselskapet ved en disputt ikke ser seg i stand til å utstede sertifikatet, kan eksportøren anke avgjørelsen, i siste omgang til World Trade Organisation (WTO). Inspeksjonsselskapene må følge WTOs regelverk ”Agreement on Pre-Shipment Inspection”.

Dokumentet er ikke standardisert. Utformingen avhenger av land og hvilket selskap som utfører inspeksjonen på vegne av importlandet.

PSI - Regler for utfylling

Ved presentasjon av dokumenter under en remburs kan det være et krav at ”adhesive security label” er klebet på baksiden av en kopi av handelsfakturaen (noen ganger originalen). Inspeksjonsselskapet kan også utstede en såkalt ”Advice of Clean Report of Findings” som utleveres direkte til eksportøren. Se også rembursreglenes (UCP 600), artikler 20 og 21.

Rammevilkårene for PSI er i stadig endring, særlig hvilke land som krever eller ikke lenger krever forhåndsinspeksjon, nedre verdigrenser, varer som omfattes, om fulle containere (fcl) skal forsegles av inspeksjonsselskapet og hvilke selskaper som skal eller kan benyttes på hvert enkelt land.