Frisoner

Frisoner er som oftest knyttet til havner (free port), men er også bygd opp i innland som en form for tollager (bonded warehouse).

Hovedhensikten med frisoner er at vareeier slipper eller får utsettelse med å fortolle inn varer så lenge de befinner seg innenfor frisonen. Innenfor en frisonen kan råvarer, komponenter og ferdigprodukter bli:
  • Lagret
  • Solgt
  • Utstilt
  • Ompakket
  • Samlet
  • Gradert
  • Emballert
  • Merket
  • På andre måter ferdigstilt

Prosessene som tillates gjennomført i en frisone, kan utføres enten for reeksport eller før varen tollmessig innføres i landet. Hvilke tiltak som kan gjøres innen den enkelte frisone er gjerne bestemt gjennom lov eller forskrift.
På engelsk har man flere betegnelser for frisoner (foreign trade zones, free trade zones, free zones).

Ikke minst utviklingsland har opprettet frisoner for å fremme handels- og produksjonsvirksomhet som kan gi arbeidsplasser, penger og kunnskapsoverføring.

De stadig strengere markedskravene til rask vareflyt og direkte etterforsyninger samt bevisstheten om kapitalbindingen som ligger i ethvert lager har påvirket synet på bruken av frisoner som lagringsplass.

For en effektiv varetransitt, særlig ved oversjøiske forsendelser, kan likevel bruk av frisoner, og da særlig frihavner, være med å sikre en tids- og kostnadseffektiv forsendelse. En del internasjonale nettverksbedrifter som samordner produksjonsaktiviteter fra mange land, bruker aktivt frisoner til å foredle, sammenstille, merke og lagre varer.