OECD

”Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling” er en internasjonal organisasjon stiftet i 1960 og består i dag av flere industriland og fremvoksende økonomier. De fleste medlemslandene har en relativt sterk markedsøkonomi og et demokratisk styresett, samtidig som inntektsnivået jevnt over er ganske høyt. Norge har vært medlem helt siden organisasjonens opprinnelse. OECD ligger i Paris.
 
OECDs primære funksjon er å fremme velstand og bekjempe fattigdom. Ved et nært samarbeid med regjeringen i de ulike medlemslandene settes det fokus på økonomisk vekst og finansiell stabilitet. Et viktig mål i denne sammenheng er at de miljømessige implikasjonene av økonomisk vekst og samfunnsutvikling blir tatt hensyn til.

OECDs arbeid baserer seg på en kontinuerlig overvåkning av slike forhold som økonomi, utdanning, forskning, miljø, offentlig styring, helse og sysselsetting både i medlemsland og ikke-medlemsland. Produksjon av statistisk datamateriale og analytiske utredninger er en viktig del av dette arbeidet.
 
Det blir arrangert møter med medlemslandene stort sett 24 ganger i året. Her møtes delegater fra hvert enkelt medlemsland for å diskutere aktuelle problemstillinger. Med basis i de analyser og utredninger utført av OECD diskuterer man seg frem til konklusjoner og politiske anbefalinger som ofte leder til formelle avtaler mellom medlemsstatene.