Immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter (IPR) er en samlebetegnelse for registrerbare industrielle rettigheter (patent, varemerke, designregistrering m.m.), og ikke-registrerbare rettigheter som bedriftshemmeligheter, knowhow, opphavsrett m.m.

Det kan være helt avgjørende for en bedrifts suksess at den har et bevisst forhold til egne og andres rettigheter. Gjennom å registrere mulige rettigheter får selskapet en enerett det kan benytte selv, selge eller lisensiere ut. Registrering av rettigheter vil kunne bidra til å synliggjøre selskapets verdier for eiere, investorer og partnere, samt bidra til en riktig verdivurdering av selskapet. Rettigheter kan også være et effektivt virkemiddel for å stoppe kopister.


Varemerke

Et varemerke er "et hvert symbol som kan presenteres grafisk og som gjør at det er mulig å skille et selskaps vare eller tjeneste fra andre selskaper". Dette er et selskaps måte å være synlig i markedet på, og er sentralt for omdømmebygging av en business.

Hva kan registreres som et varemerke?
Eksempler: ordmerker, figurmerker, kombinerte merker, tredimensjonale merker, lyd, lukt.

Et varemerke kan registreres bare dersom det har distinkte egenskaper slik at dine varer og tjenester vil skille seg vesentlig fra andres. Et varemerke kan ikke være beskrivende.

Alternativene for å søke varemerkeregistrering:
• Å søke nasjonalt for hvert enkelt land
• Å søke gjennom det internasjonale søkesystemet (ofte referert til som Madrid-systemet)
• Å søke gjennom et Community Trademark (CTM)

Ved en nasjonal søknad søker man direkte til hvert land der man ønsker å registrere varemerket. Da forholder man seg til hvert lands nasjonale prosedyrer og prissettinger. Møter man innsigelser i det enkelte land, behandles de separat og utfallet av søknaden vil ikke påvirkes på tvers av landegrensene.

Patent

Et patent beskytter en konkret løsning på et teknisk problem, og gir deg en tidsbegrenset enerett til kommersiell utnyttelse av oppfinnelsen. Dette kan for eksempel være et produkt eller en prosess som inneholder en ny idé eller et prinsipp. Ideen i seg selv er ikke beskyttet, men produktet eller prosessen.

Følgende oppfinnelser kan innvilges patent:
- Fremgangsmåter, prosesser for å utvikle et produkt
- Apparater for fremstilling av produkter
- Produkter
- Anvendelse av produkter

For at oppfinnelsen skal kunne bli patentbeskyttet må den:
- Være ny (ikke kjent tidligere)
- Skille seg vesentlig fra kjent teknikk
- Være industrielt anvendbar

Design

Med design menes utseende og formen på et produkt eller en del av et produkt.

Hva kan desingbeskyttes?
- Form og utseende på et produkt
- Utseende på ikke-fysiske gjenstander. For eksempel skjermbilder for web, typografiske skrifttyper og grafiske symboler
- Et interiørmessig design - for eksempel et caféinteriør

Norge er med i Haagoverenskomsten fra 17. juni 2010. Dette vil si at når et produkt får ett nytt utseende kan det beskyttes i hele 65 land ved hjelp av bare; en søknad, på ett språk og med en valuta. Les mer på Patentstyrets hjemmesider.


Åndsverk

Med åndsverk menes "litterære, vitenskapelige eller kunstneriske verk av enhver art og uansett uttrykksmåte og uttrykksform".

Tre vilkår for å oppnå opphavnsbeskyttelse:
- Frembringelse (må være "skapt")
- Litterært, kunstnerisk eller vitenskapelig verk
- Originalitet