Importlisens

En av de mest brukte former for importrestriksjonen er lisenser. Lisenssystemene han deles opp i følgende hovedgrupper:
  • Innførselslisens kreves for de fleste varer
  • Innførselslisens kreves for noen utvalgte varegrupper
  • Innførselslisenssystemet er gradert
  • Innførselssystemet er knyttet til valutalisens eller rembursåpning
  • Innførselslisens kreves for enkelte varer, for eksempel næringsmidler, farmasøytiske produkter, narkotiske stoffer og militært materiell

Det er også viktig å være klar over at det rett og slett kan være totalforbud mot innførsel av enkelte varer i et land, for eksempel narkotiske stoffer, visse typer militært materiell, pornografiske artikler mv. Enkelte utviklingsland har, delvis i strid med WTO- avtalen, også forbud mot eller strenge restriksjoner på å innføre varer som konkurrerer med hjemlig produserte varer.

Ved salg av militært materiell og såkalte strategiske varer kan myndighetene kreve spesielle erklæringer og sertifikater ved fortollingen av importøren. Se også utførselsrestriksjoner.

Det er viktig at den norske eksportøren, så langt som mulig, forvisser seg om eventuelle innførselsrestriksjoner for sine varer før kontrakten undertegnes og vareforsendelsen finner sted. Overfor kunder i land som benytter importrestriksjoner, bør det tas forbehold i kontrakten om at salget forutsetter at innførselstillatelse er innvilget.

Brudd på lover og regler om importrestriksjoner kan få meget uheldige følger, både med tanke på at forsendelsen ikke kommer fram, manglende betaling og søksmål fra kjøper eller importlandets myndigheter.