Salgskontrakt

En salgskontrakt er en juridisk bindende avtale mellom selger og kjøper om salg av angitte varer og/eller tjenester på nærmere avtalte vilkår.

Enkelt sagt bør enhver salgskontrakt minst inneholde følgende fire hovedelementer:
1. Definisjon av parter, aktuelle varer/tjenester og pris
2. Internasjonale leveringsbetingelser – Incoterms 2010
3. Betalings- og sikringsform/er
4. Mekanismer for løsning av tvister

I praksis kan innholdet av en salgskontrakt variere betraktelig, fra lange dokumenter hvor partenes ytelser er svært nøyaktig definert, til kortfattede utvekslinger av for eksempel e-poster eller telefakser.

Den norske, til dels svært muntlige avtalestilen ved innenlandsk salg,  egner seg normalt dårlig internasjonalt og bør erstattes av en skriftlig salgskontrakt.

Hvilke reguleringsbehov har eksportøren?
Før kontraktsformularer legges til grunner det avgjørende at eksportbedriften har gjort seg opp en mening om hvordan man ønsker å distribuere sine varer, enten det er i form av:

 • Direkte salg
 • Salg via agent
 • Salg via eneforhandler
 • Salg via andre mellommenn
 • Salg ved bruk av tilfeldig mellommann


Det er også viktig å avklare om et enkelt kontraktsformular holder, eller om det er behov for en mer omfattende kontraktsløsning for at avtalen kan anses som sikker.

Salgskontrakter lages i økende grad etter felles maler. Likevel er det fremdeles viktig å være klar over sentrale nasjonale forskjeller, ikke minst de som bunner i ulike juridiske systemer


Internasjonale modellkontrakter - salg og distribusjon

Modellkontrakter – International Chamber of Commerce (ICC) og ORGALIME
Det finnes et utvalg av internasjonale standardkontrakter som er godt egnet til å legge til grunn for bedriftens internasjonale salgsarbeid.
Dette er ikke fordi modellkontraktene nødvendigvis løser alle problemer for alle bedrifter, men de gir ofte et godt forhandlingsgrunnlag. Modellkontraktene er i seg selv greie sjekklister. De presenterer ellers forslag til praktiske løsninger og balanserte tvisteordninger.

På slutten av forhandlinger om større avtaler er det like fullt lurt å bringe inn en erfaren forretningsadvokat for å gå kritisk gjennom avtaleutkastet.

Fra behovsavklaring til kontraktsformer
Du må selvsagt først avklare hvordan du ønsker å distribuere dine varer.
Når dette er avklart har du grunnlag for å vurdere hvilken type modellkontrakt som best dekker dine behov.

Under finner du et skjematisk oppsett over relevante modellkontrakter.

1. Modellkontrakter utarbeidet av Det Internasjonale Handelskammer (ICC):
Salgs- og distribusjonsløsning,  kontraktsnavn, ICC-referanse:
- Direkte salg av produserte varer - i utgangspunktet varer for videresalg. ICC Model International Sale     Contract, ICC publication. no.556
- Salg der distributør handler som kjøper og videreselger samt organiserer distribusjonen i importlandet. ICC Model Distributionship Contract, ICC publication. no.646
- Internasjonale agentavtaler, herunder internettsalg. ICC Model Commercial Agency Contract ICC publication,ICC publication.no.644
- Enkel distribusjonskontrakt med både agent- og distribusjonsavtale innbakt. ICC Short Form Model Contract, ICC publication. no.634
- Kontrakt for situasjoner der en tilfeldig mellommann påtar seg visse ytelser. ICC Model Occasional Intermediary Contract , ICC publication. no.619

Kontakt: ICC Norge, Lisbeth Kaarem, tlf. 22 54 18 12, e-post
lisbeth@iccnorge.no

2. Modellkontrakter utarbeidet av Orgalime:
Salgs- og distribusjonsløsning, kontraktsnavn: 
- Salg der distributør handler som kjøper og videreselger samt organiserer distribusjonen i importlandet. Model form of Exclusive agreement with distributors abroad 
- Internasjonale agentavtale. Model form of Agency Contract 
- Lisensavtale utenfor EU/EØS. Model for an International technology licence agreement (outside EU/EEA) 
- Lisensavtaler innenfor EU/EØS. Model for an International technology licence agreement (inside EU/EEA) 

Legal risiko

Ulik lovgivning og rettssystemer fra land til land kan utgjøre en legal risiko.  Det er viktig å ha et bevisst forhold til hvilke rettsregler som blir styrende i en forretningsavtale og hvem som blir kompetent til å avgjøre en eventuell tvist.  Så vel prosedyrene for å føre en sak, tiden det tar og utfallet av saken kan føre til helt andre resultater enn det eksportøren har tatt høyde for. Det er spesielt når det kommer til konflikter mellom partene knyttet til forståelsen av:
• salgs- og distribusjonsavtaler
• produktansvar
• beskyttelse av industrielle rettigheter

De enkelte land har sine egne rettsregler og rettssystemer. Både rettsreglene og ikke minst rettssystemene kan ha mange fellestrekk gjennom gjensidig påvirkning over tid eller ved avtaler om harmonisering mellom stater. Ved internasjonal (privatrettslig) virksomhet krysses også grensene for andre rettssystemer og rettsregler.

Kontrakter som bygger på angloamerikansk rett har en tendens til å være langt mer omfattende og detaljerte enn kontrakter basert på såkalt civil law eller tysk-romersk rett. Norsk rett tilhører ”civil law familien”. En hovedgrunn til dette skillet er at kontrakter bygget på angloamerikansk rett juridisk i stor grad står på egne ben, mens civil law kontrakter mer typisk er bygget på og henviser til bakenforliggende lovgivning.

Salgskontrakt - direkte salg

Salgskontrakten ved direkte salg mellom selger og kjøper bør normalt inneholde opplysninger om:
 • Selger og kjøpers navn og adresse
 • Aktuell varebeskrivelse
 • Avtalt pris og oppgjørsvaluta
 • Leveringsbetingelse, herunder leveringssted og tid
 • Navn og adresse på fraktfører (transportør)
 • Krav om eventuell vareinspeksjon (kvalitetskontroll)
 • Eiendomsrettsforbehold
 • Betalingsbetingelser
 • Aktuelle handelsdokumenter
 • Tiltak ved forsinket /uteblitt leveranse
 • Tiltak ved mangelfull leveranse
 • Tvungne omstendigheter (force majeur)
 • Løsning av tvister (voldgift, rettergang)
 • Lovvalg (hvilket lands lover /regelverk som skal legges til grunn)

Se her også omtalen av ulike juridiske system.

I utgangspunktet har selger og kjøper avtalefrihet. Men i praksis viser det seg ofte at kontraktsforhandlingene og avtalegrunnlaget blir mer ryddig og oversiktlig om man tar utgangspunkt i en standardkontrakt.

En slik standardkontrakt er ICCs Internasjonale standard salgskontrakt (the ICC Model International Sale Contract).

Standardkontrakten foreligger nå også i elektronisk format, under navnet Paction. Denne modellen for salgskontrakter er et nyttig referansegrunnlag for:
- å sjekke egne kontraktsmaler
- for egenopplæring i bedriften
- bevisstgjøring om hva en salgskontrakt normalt skal og bør inneholde.

Kontrakten kan også brukes som et direkte avtalegrunnlag. Dette er trolig mest aktuelt overfor etablerte forretningsforbindelser og ved relativt oversiktlige varesalg. Forutsetningen er selvsagt at vi snakker om et direkte salg, samt at kontraktsgrunnlaget og den elektroniske kommunikasjonen i forkant aksepteres av kjøper.