Samfunnsansvar (CSR)

Samfunnsansvar – som i den engelskspråklige faglitteraturen har betegnelsen corporate social responsibility (CSR) - handler om at bedriften/organisasjonen forstås i en videre samfunnsmessig ramme, som en integrert del av samfunnet.
Samfunnsansvar – som i den engelskspråklige faglitteraturen har betegnelsen corporate social responsibility (CSR) - handler om at bedriften/organisasjonen forstås i en videre samfunnsmessig ramme, som en integrert del av samfunnet.
Innovasjon Norge ønsker at norske bedrifter tar samfunnsansvar. For Innovasjon Norge innebærer det at bedriften tar ansvar for hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø, og gjennom innovasjon og ansvarlig drift bidra til å løse vår tids samfunns- og miljøutfordringer.

Fokusområder  
Innovasjon Norge har valgt å gi områdene menneskerettigheter,  
arbeidsforhold, miljø, lokalsamfunn, korrupsjon og leverandørkjeder  
spesiell oppmerksomhet. Det er en forutsetning innen alle disse  
områdene at bedrifter overholder lover og reguleringer i landene de  
opererer i. Innovasjon Norge forventer i tillegg at norske bedrifter tar  
med seg en sunn norsk virksomhetspraksis og forretningsskikk når  
de internasjonaliserer sin virksomhet.