Transportforsikring

Forsikring av eksport- og importforsendelser kan skje enten for hver forsendelse eller via en løpende avtale mellom forsikringstaker og forsikringsselskapet for alle forsendelser over en tidsperiode.

Partene
Når vi snakker transportforsikring er det som regel vareeier, det vil si eksportør eller importør som er part, sammen med forsikringsselskapet. Dette fordi det  bare er vareeiere som har såkalt forsikringsinteresse i varene. Dette gjelder spesielt for den delen av vareforsendelsen hvor selger eller kjøper sitter med transportrisikoen, i henhold til den leveringsbetingelse partene har blitt enig om.

Det er svært viktig at eksportør eller importør ikke blander sammen transportforsikring med godsansvarsforsikringen transportøren har for å dekke seg selv ved eventuelle skader, tap og krav fra vareeieren. Godsansvarsforsikringen dekker normalt bare en liten del av vareverdien.

Vilkår
Transportforsikring tegnes i utgangspunktet på A, B eller C-vilkår, hvorav A-vilkår gir den mest omfattende dekningen. Det er også mulig å tegne tilleggsforsikringer for dekkslast, krigsrisiko med videre.

Tvungent valg av forsikringsselskap
I de fleste land står selger og kjøper fritt til å velge hvilket selskap de vil benytte for å tegne transportforsikring. Men i en god del utviklingsland og tidligere kommunistland er utgangspunktet at et forsikringsselskap med base i importlandet må benyttes. I praksis viser det seg at ikke alle landene er like ivrige til å håndheve dette tilbudet.  Vi anbefaler like fullt våre brukere å gå inn på lenken fra den franske forsikringsorganisasjonen CESAM, som blant annet har opplysninger om land med "restrictive measures" på dette området.

Gitt at valg av forsikringsselskap er tvungent framstår bruk av leveringsbetingelsene CIP, CIF samt D-betingelsene ofte som lite hensiktsmessig sett fra eksportørens synsvinkel. Dette fordi det i praksis har vist seg svært vanskelig å få tilbake penger under denne type poliser, nærmest uansett begrunnelse.