Kamerun


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Alle bedrifter som driver kommersiell virksomhet i Kamerun, må være registrert i et handelsregister hos Finansdepartementet og hos skattemyndighetene. Aktøren mottar da et Skatteidentifikasjonsnummer.
De fleste varer kan importeres uten importlisens. Dersom dette er et krav, får godkjente importører en Open General Licence.

Forhåndsinspeksjon av varer
Alle produkter som skal eksporteres til Kamerun fra 31. august 2016 må ha fullført sertifiseringen Conformity Assessment Programme (PECAE). Sertifiseringen viser at produktene samsvarer med kamerunsk standarder. Ta kontakt med inspeksjonsselskapet i god tid før varene blir eksportert til Kamerun. Sertifikatet kan utstedes av SGS. Mer informasjon er tilgjengelig på sidene til kamerunske myndigheter for kvalitet og standard, ANOR.

Forhåndsinspeksjon av varer (Pre Shipment Inspection/ Attestation de Vérification) kreves for de fleste vareforsendelser med en FOB-verdi fra XAF 2.000.000 eller mer. Dette gjelder også delpartier hvor vareverdien overstiger denne summen.   

Inspeksjonsattest (Clean Report of Findings) som bekrefter kontroll av mengde, kvalitet og pris må foreligge før varene tillates innført i landet.

Kontrollen utføres av SGS Norge AS.
For adresseopplysning, se inspeksjonsselskaper.


Salgskontrakt

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten.

Juridisk system
Basert på fransk, tyskromersk rett med noe innflytelse av angloamerikansk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.


Betaling

Generelt om betaling

Myntenhet
1 CFA-franc = 100 centimes.

Valutakode
XAF
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Utenlandsk valuta blir kun tildelt importører som har en viss omsetning. 

Landrisiko 
Risikogruppe 6, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 26 (2016). Tendens: Negativ.

Åpen regning
Forekommer

Dokumentinkasso
Forekommer

Remburs
Anbefales

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.


Se også annen betalingsinformasjon for ytterligere opplysninger om betaling.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no 
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Ease of doing business index


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Det er spesielle krav til visse produkter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste kravene. Kravene gjelder blant annet enkelte matvarer.

Standarder
Kamerun er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Visse varer må merkes med opprinnelsesland på fransk og/eller engelsk. Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for visse matvarer og sigaretter.

Immaterielle rettigheter
Kamerun er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Patenstyret
CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A. 

Som medlem av CEMAC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen.
Normalsats merverdiavgift: 17,5 % (per 17.08.15). 
Forbruksskatt (Droit d`accise) kreves ved innførsel av noen varetyper, denne varierer fra 12%-25% og beregnes på grunnlag av fortollet vareverdi. 
Integrasjonsskatt (Taxe communauturaire d`intergration) 1% beregningsgrunnlag er fortollet vareverdi. 
OHADA-avgift, denne avgiften er på 0,05% av fortollet vareverdi. 
IT-gebyr, det forlanges en avgift på alle varer denne er på 0,45% av tollverdien.  

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har ikke noen skatteavtale med Norge.

Fortolling og lagring
Varer som ikke er tollklarert innen 11 dager etter ankomst, blir overført til tollpakkhus hvor de kan lagres i inntil fire måneder. Etter denne perioden kan varene bli solgt på auksjon.
Varer kan også importeres midlertidig for bearbeiding eller foredling. Sikkerhet kreves.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum forutsatt at de blir gjenutført innen ett år.

Frisoner  
Finnes, men har liten kommersiell betydning.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen. 


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i fire eksemplarer på fransk eller engelsk. Fakturamanualen UN layout Key kan brukes. 

Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:
"Nous certifions que les marchandises faisant l'objet de cette fourniture sont d'origine .... et que la valeur indiquée est juste et conforme à nos écritures".

Oversettelse:
"Vi bekrefter herved at varene som er gjenstand for denne levering er av .... opprinnelse og at den angitte verdi er korrekt og i henhold til våre bøker."

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Faksimileunderskrift blir ikke akseptert.

Pakkliste
Anbefales, og kan kreves i forbindelse med forhåndsinspeksjon.

Opprinnelsesbevis
Kreves i forbindelse med forhåndsinspeksjon og for produkter som krever obligatorisk Certificate of Conformity. Certificate of Origin er et aktuelt dokument.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves fordi forhåndsinspeksjon av varer er påkrevd. For mer informasjon - Se importrestriksjoner.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt, såvarer og brukte klær.

Andre dokumenter
Certificate of Conformity kreves for enkelte varer. Blant annet yoghurt, melkeprodukter og pasta. Inspeksjonen foretas normalt når varene ankommer Cameroon.  

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kilo, inkludert luftpost 1. En tolldeklarasjon og ett internasjonalt adressekort.
Handelsfakturaen vedheftes tolldeklarasjonen. Postoppkrav er ikke tillatt.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig

Relevante nettsteder:

Oslo Handelskammer   Visering, ATA-Carnet.

Norstella - Elektronisk dokumentasjon 


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - Douala er ca. 25 dager.

Nesten all innførsel skjer sjøveien. Relativt sett best veinett i syd og mellom de store byene. Mer enn 80% av det totale veinett er ikke dekket av asfalt. Et visst jernbanenett, men nedslitt.

Tollflyplasser
Douala, Yaounde, Maroua, N`Gaouandere og Garoua

Importhavner
Douala står for mer enn 90% av landets import. Andre importhavner er Kribi, Garoua og Tiko.
Douala er også en viktig transitthavn for vareforsendelser til innlandstatene den Sentral-Afrikanske Republikk og Tchad.

Relevante nettsteder:

Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Forsendelser med verdi til over 500.000 XAF må forsikres i Kamerun.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser.

Emballasje
Emballasjen bør være solid og tåle hardhendt behandling. Varer mottagelig for rust- eller insektsangrep bør beskyttes omhyggelig.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossement kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify"-adresse er angitt.

Ved sjøfart kreves et spesielt dokument: "Electronic Cargo Tracking Note" (ECTN).
For detaljer kontakt Scanway Shipping

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen  
Hamburg

Relevante nettsteder:
Scan-Shipping AS


Adresser

Kameruns representasjon i Norge:
Kamerun har ingen representasjon i Norge, men Norge er sideakkreditert under Kameruns ambassade i England:

Embassy of the Republic of Cameroon
84, Holland Park
GB-London W11 3SB

Telefon:  +44 207 727 0771
Fax: +44 207 792 9353
E-post: info@cameroonhighcommission.co.uk
Hjemmeside

Norges representasjon i Kamerun:
Norge har ingen representasjon i Kamerun, men henvendelser kan rettes til Norges ambassade i Ajuba (Nigeria), som har sideakkreditering til Kamerun.

Royal Norwegian Embassy in Abuja
54, T.Y. Danjuma Street,
Asokoro, Abuja
Nigeria

Telefon: +234 (0)9291 4529 / +234 (0)9291 5487
E-post: emb.abuja@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner:  Ja
OECD: Nei
 
 
 
 

Mer bakgrunnsinformasjon 
Les CIAs rapport om Kamerun.

Nasjonale helligdager
1. januar, 11. februar, 1. mai, 20. mai, 15. august, 25. desember.

Beveglige helligdager
muslimske høytider og påske.

Relevante nettsteder:
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO