Eksportdokumenter

Faktura
1. Handelsfaktura

Handelsfaktura utstedes i en original og minst fire kopier på portugisisk (eventuelt på engelsk eller spansk). Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Krav til innhold i faktura:
- Avsenders, produsentens og mottakers navn og adresse
- Ved sjøfrakt navn på skip og rederiets nasjonalitet
- Ved flyfrakt navn på flyselskap og nasjonalitet
- Avsender - og mottakersted
- Transportmiddelets avgangsdag
- Kollis merke, nummer, antall og slag
- Varebenevning på portugisisk (dersom man benytter et annet språk, kan det kreves at det oversettes til portugisisk)
- Brutto- og nettovekt i overensstemmelse med importlisensen
- Varens opprinnelsesland
- Innkjøpsland
- Pris per. enhet og totalt for hver varepost. Dersom det er aktuelt, skal rabatter spesifiseres
- Frakt og andre kostnader skal oppgis
- Kjøpers CNPJ- nummer (skattenummer til importør)
- Varens pris skal oppgis i den valuta som noteres i importlisensen eller i den valuta som man har kommet overens med kjøper om
- Handelsfakturaen kan ikke være utstedt ”to order”, men må være utstedt til en enkelt   
mottaker
- Sted og dato for utstedelse
- Fakturanummer
- Transportinformasjon

Dersom det kreves importlisens, skal importlisensnummer oppgis på faktura. Videre skal varebeskrivelse og tollnummer være i overensstemmelse med importlisensen. I lisensen oppgis kun FOB-verdien. Dette innebærer at man ved rene FOB-forsendelser ikke behøver å oppgi frakt og andre kostnader frem til f.eks. CFR-verdien i fakturaen (disse opplysningene behøver heller ikke oppgis i en eventuell proformafaktura). Ved f.eks. CFR- leveranser skal derimot totalprisen FOB samt kostnadsspesifikasjon frem til CFR oppgis i fakturaen på følgende måte:
- FOB-verdi
- frakt
- andre kostnader
- CFR-verdi

Det skal oppgis i fakturaen om importlisensen utnyttes totalt. En faktura kan omfatte flere importlisenser dersom disse er utstedt til samme mottakere.

Følgende erklæring skal påføres fakturaen:

"Certificamos pela presente que esta fatura é autêntica;que os preços declarados são os reais preços de venda das mercadoris baseados nas cotaçoes do mercado mundial, e que as mercadorias são de origem...."

Norsk oversettelse: "Vi bekrefter med dette at oppgitte priser i denne handelsfakturaen er varens faktiske salgspris, som tilsvarer vanlige priser på verdensmarkedet, og at varene har opprinnelse i....."

Det er meget viktig at fakturaen er maskinskrevet og undertegnet av leverandøren, samt at den ikke inneholder overstrykninger og endringer. Dersom dette er tilfellet, aksepteres ikke handelen av tollmyndighetene og varen betraktes som udokumentert. dette kan føre til høye bøter.

2. Pro forma faktura
Proformafaktura må utstedes i en original og fire kopier på portugisisk eller engelsk av leverandøren som grunnlagsdokument for importlisens der det er aktuelt.
Proformafakturaen skal være i nøye overensstemmelse med handelsfaktura. Eventuelt provisjonsbeløp til agent, samt navn og adresse på forhandler, agent eller representant skal anføres. Gyldighetsfristen for en proformafaktura er normalt 60 dager for utsendelsesdato, men kan under spesielle omstendigheter forlenges. 

Følgende erklæring må påføres proformafakturaen:

"Os precos aqui consignados são os correntes no mercado de exportacao para qualquer país."

Oversettelse:
De her angitte priser er i overensstemmelse med gjeldende eksportmarkedspris i alle land.

Pakkliste
Kreves i orginal.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves blant annet for levende dyr, planter og planteprodukter, og fiskeriprodukter. Ved Fiskeriprodukter benyttes attestformular nr 8 ”Sunnhetsattest – Brasil, portugisisk-engelsk, 2004-01”.

Andre dokumenter
Alle eksportører av animalske produkter må registere sine varer på et skjema til Matilsynet for gjennomgang og stempling før det sendes til brasilianske myndigheter((DIPOA - Animal Origin Products Inspection Department) for godkjenning. Les mer under Produktkrav.

Analysesertifikat kreves for alkoholholdige produkter samt kosmetikk.

For brukte maskiner og anlegg kreves et kvalitetssertifikat. Ved levering av apparater og maskiner hvor bruken er forbundet med fare kreves et sikkerhetsssertifikat. Følgende tekst kan for eksempel anvendes:
"We certify that this machinery and these appliances comply with the standards required by the International Labour Organization with respect to safety and guarding there of".

Slike sertifikater kan skrives under av eksportøren eller hvis det kreves av importøren, og utferdiges av et inspeksjonsfirma. Attestering av handelskammer og legaliserering av konsulat er nødvendig.

Legaliseres hvis ønskelig fra importør.

Det har i praksis vist seg at flere av de sertifikater og dokumenter brasilianske kjøpere krever, blant annet i forbindelse med remburs, ikke er nødvendig for å importere varer til Brasil.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kg (inkl. prioritert). En tolldeklarasjon og fire kopier av handelsfakturaen legges inn i pakken som merkes "Invoice enclosed". Handelsfakturaen skal sendes separat til importøren.

Legalisering og visering
Legalisering er vanligst å kreve for produktsertifikater, men kreves også ofte i praksis ved remburs. Legalisering for sunnhetsattester/sertifikater er ikke lenger et myndighetskrav ved eksport til Brasil.