Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Transportforsikring må vanligvis tegnes i Den Dominikanske Republikk.

Transportmerking
Alle kolliene skal ha merke og løpende nummer. Informasjon om bruttovekt er ikke obligatorisk. Forskriften angående løpende nummer innebærer at to kolli i samme forsendelse ikke kan ha samme nummer. Unntaket fra denne regelen er for forsendelser som består av et antall større identiske enheter.

Emballasje
Høy, strå og liknende materialer kan ikke benyttes dersom det kommer fra land som har hatt tilfeller av munn- og klovsyken.

Landet har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Ta hensyn til landets tropiske klima.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.
Fraktbrev eksisterer både som elektronisk dokumentasjon og i form av papirdokumenter.

Sjøfrakt:
Konnossement (en original og fire kopier): må vise navn og adresse til avsender og mottaker, samt transport- og andre utgifter i USD innkrevet av rederi. Må være på spansk."To order" konnossement anbefales ikke. Følg instrukser fra importør og/eller rederi.

Flyfrakt:
Luftfrakbrev i tre kopier på spansk. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.
Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.