Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Ingen bestemmelser. I henhold til vanlig fraktpraksis, skal godset merkes med varemottakers navn og adresse (shipping marks) inklusive mottakerhavn. Godset skal være nummerert unntatt hvor innholdet lett kan identifiseres uten nummer. Hvert kolli må merkes med brutto vekt.

Gods som krever spesiell håndtering bør merkes på engelsk og spansk. Ved transittskipninger skal godset merkes: "BUENOS AIRES (eller MONTEVIDEO) EN TRANSITO PARA PARAGUAY."

Emballasje
Paraguay har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

En bør ta særlig hensyn til hardhendt behandling av godset, og ekstremt fuktig tropeklima, spesielt i regntiden april-desember.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt
Konnossementet skal legaliseres, les mer under legalisering. Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify-adressen" er angitt. Konnossementet skrives ut i tre originaler på spansk eller engelsk. Følgende informasjon må fremkomme: kollienes merker, nummer, innhold og brutto vekt.

Transittskipninger: Konnossement må merkes: "BUENOS AIRES (eller MONTEVIDEO) EN TRANSITO PARA PARAGUAY."

Flyfrakt
Konnossementet skal legaliseres, les mer under legalisering. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.