Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A. 

Venezuela er medlem av MERCOSUR.

Venezuela er medlem av LAIA. For de syd-amerikanske landene Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Cuba og Mexico innrømmes tollpreferanser for en rekke varer. I tillegg til eventuelt toll skal visse skatter og avgifter betales ved innførsel. 

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 12% (per 26.06.2014). Det finnes unntak for noen importører. 

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Venezuela.

Fortolling og lagring
Alle varer må adviseres elektronisk i forkant av importen, dette gjøres med systemet (Declaracion Anticipada de Information -DAI) Ved sjøntransport gjelder forhåndsadvisering 15-2 dager før ankomst. Ved fly og landtransport 15-1 dag før anskomst. Forhånds adviseringen gjøres av en tollagent.
Varer som ikke blir tollklarert innen fem dager etter ankomst, vil bli overført til offentlig lager for de involverte parters regning. Varer som ikke er avhentet innen 30 dager etter ankomst, kan bli solgt på auksjon. Varer kan maksimalt være på et tollager i 12 måneder.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi som veier inntil 25 kilo, kan innføres tollfritt. Prøvene må merkes "Muestras sin valor comercial." Prøver med kommersiell verdi kan innføres midlertidig mot depositum, forutsatt at de blir gjenutført innen 12 måneder..

Frisoner  
Der er fire tollfrisoner i Venezuela. De består av Merida, to frisoner på halvøya Paraguana og en frisone Atuja. I tillegg er det to frihandelshavner i Nueva Esparta og Santa Elena de Uairen. Disse tollfrisonene og havnene hører ikke til tollområdet Venezuela.  Varene kan lagres ubegrenset i disse områdene og kan også bearbeides og ferdigstilles ved behov. Skal varene fraktes videre til venezuelas  tollområde behøves gjeldende importdokumenter og eventuell toll må betales.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.