Bangladesh


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav .

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000.  For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.
Innførsel av varer til Bangladesh blir regulert i et 3-årlig importprogram (Import Policy Order - IPO).

Alle importører må være resgistert hos (Ministry of Commerce) for å få et importsertifikat (Import Registration Certificate).
For hver innførsel kreves det at importøren har en akkreditiv eller fullmakt.

Det er importrestriksjoner på  følgende varer: radioaktive substanser, enkelte petroleumsprodukter, planter, enkelte insektsmidler, griser, egg, bestemte olje og gass produkter, mobiltelefoner og og annet kommunikasjonsutstyr samt våpen og ammunisjon.

Det kreves forhåndsinspeksjon av de fleste varer( Pre-Shipment Inspection) Inspeksjonsselskap som Intertek Testing Services er ansvarlig for den europeiske delen (se under forhåndsinspeksjon av varer) har kompetanse på innførselsrestriksjoner i Bangladesh. For å få oppnå (Clean Report of Findings) må også faktura, pakkliste og transportdoukment fremvises.

Forhåndsinspeksjon av varer
Forhåndsinspeksjon kreves i utgangspunktet for alle vareforsendelser før skipning. Inspeksjonsattest (Clean Report of Findings) som bekrefter kontroll av mengde, kvalitet, pris og tollklassifisering må foreligge før varene tillates innført i landet. Etter godkjent forhåndsinspeksjon skal inspeksjonsfirma utstede et såkalt "Clean Report of Findings".

Kontrollen utføres av Intertek Testing Services International Ltd, Storbritannia.
For adresseopplysning, se inspeksjonsselskaper.


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på angloamerikansk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Salg på C-betingelser ikke uvanlig. Salg på CIP- eller CIF-vilkår  kan bli komplisert gitt at forsikring må tegnes i Bangladesh. Se under Transportkrav.

Myntenhet
1 taka = 100 paise.

Valutakode
BDT.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutakalkulator
Bruk kalkulatoren til å beregne veiledende valutakurser.

Landrisiko
Risikogruppe 5, OECD. Tendens: Positiv.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 26 (2016). Tendens: Positiv.

Åpen regning
Anbefales ikke. Kun forskuddsbetaling. Kredittsjekk av kunder via lokale forretningsbanker er mulig. Inntil tre måneders forsinkelser i pengeoverføring er notert.

Dokumentinkasso
Anbefales ikke dersom en ikke kjenner kunden svært godt.

Remburs
Anbefales, i form av ugjenkallelig og bekreftet remburs, betalbar i norsk bank. Vanlig med 30-180 dagers kreditt. I praksis er remburs ofte den nødvendige betalingsformen. Se avsnittet Importrestriksjoner.

Kredittforsikring 
Kredittforsikring og garantier er ofte brukt.
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.


Se også annen betalingsinformasjon for ytterligere opplysninger om betaling.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlige selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Ease of doing business index

 

 


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

For visse typer varer gjelder spesielle lover og forskrifter. Det er viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de disse kravene. Dette gjelder blant annet farmasøytiske produkter.

Standarder
Bangladesh er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Alle varer skal merkes med opprinnelsesland. Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for fargestoffer, matvarer, samt farmasøytiske og kjemiske produkter.

Ord med religiøst innhold bør unngås.

Melkevareprodukter skal merkes med innholdsbeskrivelse på bengalsk, samt produksjonsdato og dato for siste forbruksdag på bengalsk og engelsk. 

Immaterielle rettigheter
Bangladesh er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Bangladesh Standards and Testing Institution
Intertek
Patenstyret
CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

Som medlem av SAARC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen. Satser fra 15% til 500%.  Noen produkter kan også innføres tollfritt. Dette gjelder blant annet noen typer levende dyr og fisker, noen typer grønnsaker, noen kjemiske produkter, medisinske produkter og luft og vannfartøyer. 
Normalsats merverdiavgift: 15% (per 14.01.2014).

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Bangladesh. 

Fortolling og lagring
Varer som importeres må tollklareres ved ankomst og alle dokumenter må fremlegges innen 30 dager (sjøfrakt) eller 21 dager (luftfrakt) etter ankomst. Varer som ikke tollklareres innen aktuelle frister kan:
- legges inn på tollagre
- bli beslaglagt av tollmyndighetene
- solgt på tollauksjon

For produkter som ikke tollklareres og legges inn på enten offentlige eller private tollagre hvor varene kan lagres i inntil 2 år. På visse typer tollagre kan varer også bearbeides.

Produkter kan importeres midlertidig toll og avgiftsfritt til frisoner.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

Frisoner  
Chittagong og Dhaka.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.

Relevante nettsteder:
Bangladesh Export Processing Zones Authority (BEPZA) - Frisoner i Bangladesh


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i seks eksemplarer, bør være på engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

I tillegg til de generelle opplysningene, skal følgende oppføres på fakturaen:
- CIF-verdi
- "Import Registration Certificate"-nummer
- "Letter of Credit Authorisation"-nummer

Proformafaktura kan kreves i forbindelse med forhåndsinspeksjon.

Pakkliste
Pakkliste er ikke påkrevd, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
Kreves normalt ikke, men ved forespørsel er Certificate of Origin det aktuelle dokumentet.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten last ned programmet Adobe Reader kostnadsfritt her.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves fordi forhåndsinspeksjon av varer er påkrevd. For mer informasjon, se importrestriksjoner.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter, planter og planteprodukter.

Andre dokumenter
Krav om desinfeksjonsertifkat for brukte tekstiler. Radioaktivitetsattest må forelegges tollmyndighetene for en rekke matvarer. Ved import av diamanter må et Kimberley Process sertifikat medfølge vareforsendelsen.

For ulike matvarer og farmasøytiske produkter må det vanligvis foreligge et analysesertifikat.

Pakkepost
Høyeste vekt normalt 20 kg. Internasjonalt adressekort, vedheftet handelsfaktura og en tolldeklarasjon på engelsk kreves.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig.

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer 
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - importhavn Bangladesh er 30-35 dager.

Innenlandske vannveier er svært viktige. Vei- og jernbanenett av til dels svært dårlig kvalitet. Oversvømmelser er et tilbakevendende problem. 
Risikoen knyttet til innlandstransport i Bangladesh vurderes generelt som svært høy. Landets farvann er utsatt for piratvirksomhet.

Tollflyplasser
Chittagong, Dhaka og Sylhet.

Importhavner
Chittagong er den viktigste importhavnen. Ellers Khulna.

Relevante nettsteder:
Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Forsikring må tegnes i det statlige selskapet Sadharan Bima Corporation.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser.

Emballasje
Ta hensyn til meget fuktig og varmt klima samt hardhendt behandling ved lossing.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at Notify-adressen er oppgitt. Ved innførselslisens må adressen være i samsvar med oppgitt importør.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel mv. Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner:
Rotterdam 
Antwerpen   
Hamburg   


Adresser

Bangladesh' representasjon i Norge:
Konsul Eilif Døsen
Østre Hopsveg 
5232 Paradis
Telefon: 55 91 11 11 / 905 32 277
Telefax: 55 57 52 81
E-post: eilid@online.no

Eller se Bangladeshs ambassade i Sverige:
Embassy of the People's Republic of Bangladesh
Anderstorpsvägen 12 (1 fl.)
SE-171 54 Solna

Telefon: +46 8 730 58 50/52
Telefaks: +46 8 730 58 70
E-post: doot@bangladeshembassy.se; banijya@bangladeshembassy.se
Hjemmeside

Norges representasjon i Bangladesh:
Royal Norwegian Embassy
Bay's Edgewater, 6th Floor, Plot 12
North Avenue, Gulshan 2
Dhaka 1212
Bangladesh
Telefon : + 8802 556 68 570
E-post : emb.dhaka@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Ja                     
World Customs Organisation: Ja  
Verdensbanken: Ja  
Det Internasjonale Pengefond: Ja  
Forente Nasjoner: Ja  
OECD: Nei

 
Mer bakgrunnsinformasjon  
Les CIAs rapport om Bangladesh.

Nasjonale helligdager
21. februar, 26. mars, 14. april, 1. mai, 15. august, 7. november, 16.desember, 25. desember.

Bevegelige helligdager
Muslimske høytider.