Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Landet er med i det norske GSP systemet. Dette betyr at produkter kan oppnå preferansetollbehandling (tollfrihet eller redusert tollsats) ved innførsel til Norge. Varene kan under gitte betingelser reeksporteres til henholdsvis EU eller Sveits og oppnå tollfordeler dit. Eksportøren må da utstede et erstatningssertifikat Formular A.

Som medlem av SAARC innrømmes tollpreferanser for varer fra andre medlemsland.

Importavgifter
I tillegg til eventuell toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen. Satser fra 15% til 500%.  Noen produkter kan også innføres tollfritt. Dette gjelder blant annet noen typer levende dyr og fisker, noen typer grønnsaker, noen kjemiske produkter, medisinske produkter og luft og vannfartøyer. 
Normalsats merverdiavgift: 15% (per 14.01.2014).

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har en skatteavtale med Bangladesh. 

Fortolling og lagring
Varer som importeres må tollklareres ved ankomst og alle dokumenter må fremlegges innen 30 dager (sjøfrakt) eller 21 dager (luftfrakt) etter ankomst. Varer som ikke tollklareres innen aktuelle frister kan:
- legges inn på tollagre
- bli beslaglagt av tollmyndighetene
- solgt på tollauksjon

For produkter som ikke tollklareres og legges inn på enten offentlige eller private tollagre hvor varene kan lagres i inntil 2 år. På visse typer tollagre kan varer også bearbeides.

Produkter kan importeres midlertidig toll og avgiftsfritt til frisoner.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi behandles som vanlig import.

Frisoner  
Chittagong og Dhaka.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.