Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på spansk og angloamerikansk rett

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato, avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Myntenhet
1 filippinsk peso = 100 centavos

Valutakode
PHP

Vanlig faktureringsvaluta
USD
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen spesielle restriksjoner. Den filippinske pesoen er konvertibel for gjeldene kontotransaksjoner, dvs. dagens handel med varer og tjenester. Valutaen er ikke fult konvertibel. Valutene må ikke bli overført ut av landet, og det eksisterer et system for kapitalkontroll med dokumentasjons og konvesjonskrav for valutakonvertering. 

Landrisiko 
Risikogruppe 3, OECD. Tendens: Stabil

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 35 (2016). Tendens: Stabil.

Kredittinformasjon 
For børsnoterte selskap, samt statseide og statskontrollerte selskap, er årsberetninger lett tilgjengelige, også på selskapenes web-sider. De fleste store, etablerte private selskapene og de børsnoterte selskapenes datterselskap, stiller årsberetningene til disposisjon dersom man henvender seg direkte til selskapene.

Det motsatte er imidlertid tilfelle for små og mellomstore selskaper. Kredittopplysninger fra byråer angående små og mellomstore selskap kan være til hjelp, men er ikke nødvendigvis utfyllende. Generelt strekker databasene til kredittopplysningsselskapene seg kun tre år tilbake i tid. Som et alternativ kan for eksempel revisjonsfirmaer brukes for å finne flere detaljer og gi mer omfattende vurderinger av registrerte filippinske aksjeselskap og handelsbedrifter.

Åpen regning 
Forekommer. Betalingsforsinkelser kan forekomme. Bør kun anvendes når kundens kredittverdighet er tilstrekkelig god. Kredittid kan variere fra 30 til 180 dager.

Dokumentinkasso 
Forekommer ved etablerte forretningsforbindelser. Vilkår kan variere, enten CAD eller 30-60 dager for D/A.

Remburs 
Anbefales. Vanlig. Betalingsforsinkelser forekommer. Velg filippinsk bank i samråd med din norske bank. Ved åpning av remburs må det foretas en deponering av penger (kjøper).

Garantier 
O/d-garantier forekommer. Bank til bank-garantier er vanlig. I stedet for betalningsgarantier åpnes ofte Standby Remburser.

Kredittforsikring 
Generelt åpent for kredittforsikring og garantier. Visse restriksjoner.
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.

Morarente 
Salgskontrakten bør inneholde en klausul som spesifiserer morarentesatsen eller beløpet.

Påminnelses- og inkassorutiner 
Telefon og telefaks anvendes i stor utstrekning. Ved inkasso overleveres kravet ofte med bud eller som rekommandert brev. Seriøst inkassofirma bør brukes.

Annen sikkerhet 
Mulighet for registrering av løsøre så vel som fast eiendom gis etter filippinsk rett. Krav må registreres i et offentlig register spesielt opprettet for dette formål.

Foreldelsesfrist 
Ti år ved skriftlig avtale/kontrakt.

Rettslig oppfølging 
Det finnes ingen overenskomst mellom Norge og Filippinene om iverksetting av privatrettslige dommer.

Filippinene har tiltrådt New York konvensjonen fra 1958 om anerkjennelse av og iverksetting av utenlandske voldgiftsdommer.

Veksel
Veksel anvendes sjelden.

Annet
I følge flere internasjonale undersøkelser er korrupsjon generelt og hos toll- og avgiftsmyndighetene spesielt et betydelig problem ved vareforsendelser til Filippinene.