Libanon


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Det er forbudt å selge, forsyne eller formidle våpen eller tilknyttet materiell av enhver art, samt teknologi og tjenester til militære formål til ikke-statlige virksomheter, organisasjoner og individer i Libanon. Forbudet gjelder også ved bruk av fartøy eller luftfartøy som fører norsk flagg. Forbudet omfatter dessuten bistand, råd eller faglig opplæring knyttet til militære aktiviteter.

Les mer på Lovdata For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no.

Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler innenfor sitt område. Er du i tvil om varene du ønsker å eksportere er listeførte varer (liste I eller liste II) eller er underlagt restriksjoner, ta alltid kontakt med UDs seksjon for Eksportkontroll.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.

Relevante nettsteder:

Toll.no  - Se utførselsveileder

Eksportkontroll - Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll

Varelister:
Liste I - Forsvarsrelaterte varer
Liste II - Flerbruksvarer


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Det er restriksjosner på en god del varer hvor det kreves registerering og godkjenninger hos lokale myndigheter. Dette gjelder blant annet: matvarer, melkeprodukter, planter, kommunikasjonsutstyr, gjødsel og produkter inne oljenæringen.

Forhåndsinspeksjon av varer
For en del varer kreves kvalitetskontroll før import. Se under produktkrav.  Bureau Veritas eller Bivac International inspiserer aktuelle varer på vegne av libanesiske myndigheter og utsteder et Verification of Conformity (VOC).

Relevante nettsteder:
Bureau Veritas


Betalingsforhold

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten, og les mer generelt om betaling.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett, inspirert av fransk rett. Religiøse prinsipper spiller også en viktig rolle i det libanesiske rettssystemet.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

Salg på C-betingelser ikke uvanlig.

Myntenhet
1 libanesisk pund = 100 piastres.

Valutakode
LBP.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner for de fleste varetransaksjoner.
Det lønner seg å følge med på (Banque de liban-BDL) som oppdaterer valuta og vekslingskurser daglig, med informasjon på fransk og engelsk.  

Landrisiko 
Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 28 (2016). Tendens: Stabil.

Åpen regning
Forekommer. Anbefales ikke.

Dokumentinkasso
Forekommer. Bør unngås.

Remburs
Anbefales. Vanlig kreditttid er 60-120 dager.

Kredittforsikring 
I utgangspunktet meget vanskelig å få kredittforsikring.
GIEK Kredittforsikring: Vurderes fra sak til sak.
Atradius: Vurderes fra sak til sak.
Euler Hermes: Vurderes fra sak til sak.
Trygg forsikring: Vurderes fra sak til sak.


Se også annen betalingsinformasjon for ytterligere opplysninger om betaling.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå 
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network.
Ease of doing business index

 

 

 

http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/lebanon


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

For enkelte varegrupper er det spesielle produktkrav. Dette gjelder bl.a. kjemiske og farmasøytiske produkter, tekniske oljer, alkoholdige drikker, medisiner, elektriske og elektroniske produkter.

Israelske pordukter er ulovlig å importere til Libanon. Se mer under eksportdokumenter.

Standarder
Libanon er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland, er forbudt. Merking med opprinnelsesland anbefales.

Spesielle merkingsbestemmelser gjelder blant annet for visse drikke- og matvarer, farmasøytiske produkter og medisinske varer. Matvarer og melk må merkers med produksjonsdato, pakkdato, innhold og utløpsdato.

Tekst på etiketter og i bruksanvisninger bør være på arabisk.

Immaterielle rettigheter
Libanon er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Patenstyret
CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen.

Frihandelsområder
EFTA statene og Libanon har en frihandelsavtale. Avtalen er asymmetrisk, dvs. at tollen trappes ned til 0 i løpet av en 12 års periode. EFTA landene innrømmer full tollfrihet for alle industriprodukter fra iverksettelse. 

Enkelte fisk- og fiskeprodukter oppnår tollfri innførsel til avtalepartene. 
Enkelte bearbeidede landbruksprodukter oppnår tollfri innførsel etter avtalen. I tillegg har de enkelte EFTA statene inngått bilaterale landbruksavtaler.
Opprinnelsesreglene er tilnærmet identiske med opprinnelsesreglene i EØS-avtalen og de inneholder det nye EUR-MED konseptet. For å oppnå tollfordelene i avtalen må det fremlegges et gyldig opprinnelsesbevis som kan være et varsertifikat EUR.1et varesertifikat EUR-MEDen fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED

Ved eksport av norske produkter skal "NO" oppgis som opprinnelsesland i opprinnelsesbeviset.

EU har inngått frihandelsavtale med Libanon.

Opprinnelsesregler
For å oppnå tollfordeler til Libanon må opprinnelsesreglene være overholdt. Opprinnelsesreglene bestemmer hvor mye tredjelandsmaterialer det er lov å benytte i produksjon av en ferdigvare og/eller hvor mye disse eventuelt må bearbeides for at en vare kan oppnå opprinnelsesstatus.

EUR-med området
EUR-Med systemet er en utvidelse av det pan-europeiske frihandelsområdet. Ordningen gjelder for EFTA, EU, Færøyene, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunisia, det Palestinske Selvstyreområdet og Tyrkia. Det pågår også en prosess for videreføring av systemet ovenfor Algerie.   

EU og Libanon har inngått en frihandelsavtale.

Importavgifter
Foruten toll påløper også visse skatter og avgifter.
Normalsats merverdiavgift: 10 % (per 13.04.15).
Noen varer krever at dokumenter legaliseres av konsulat eller ambassade. 
Prisen er: 11Euro per opprinnlesesbevis, 33 Euro for prislister og 4% av fakturaverdi på minimum 17Euro og maksimalt 1374Euro. 
Produktsertifikater og handelsregistreringer koster 83Euro per eksemplar. 
Det forlanges også et fortollingsgebyr på 50.000LBP ved innførsel. 

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har ikke noen skatteavtale med Libanon.

Fortolling og lagring
Varer må fortolles innen 10 dager. Varer kan lagres inntil 2 år på privat tollager og 1 år i privat tollager. Varene selges deretter på auksjon. Muligheter for utvidet lagringstid ved overførsel til frisone eller tollager.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt. Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.

Frisoner  
Tripoli og Beirut

ATA - Carnet
Ja. Gjelder i utgangspunktet for yrkesutstyr samt utstillinger og messer.
I særskilte tilfeller kan ATA-Carnet også benyttes ved transittering.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Handelsfaktura utstedes i 3 eksemplarer, 1 eksemplar stemples med "Original" og 2 eksemplarer med "Copy". Fakturaen bør utstedes på fransk eller engelsk. Fakturamalen UN layout Key kan brukes.

Se fakturainnhold for detaljert oversikt.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Libanon og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EFTA/Libanon avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Dersom varene har komponenter av utenlandsk opprinnelse, skal opprinnelseslandet stå på fakturaen. For forsendelser som ikke sendes direkte fra norsk havn eller flyplass til Libanon, skal nøyaktig forsendelsesrute oppgis på fakturaen.

Følgende erklæring må skrives på fakturaen og undertegnes av eksportøren:

"We hereby certify that this invoice is true and authentic and in conformity with our records, that it mentions the exact value of the goods without deduction of any payment in advance, and that it is the only invoice issued by us for the goods mentioned herein, and that the origin of the goods is ....... (påfør opprinnelseslandet) "

Ved salg av medikamenter skal handelsfakturaen inneholde følgende tilleggserklæring undertegnet av eksportør:

"We hereby certify that the products in this invoice comply with all the legal requirements for sale in our country where they are really sold in original form, composition, packing and trade name of manufacturer and they are so exported. We declare that the public prices mentioned in this invoice are exact."

Pakkliste
Anbefales. Bør inneholde detaljert informasjon om hvilke varer de individuelle kolli inneholder. Pakklisten kan være inkludert i fakturaen.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller akturaerklæring EUR-MED.
Certificate of Origin kan kreves.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, kjøtt, kjøttprodukter og brukte klær.

Andre dokumenter
Verification of Conformity (VOC) kreves for innførsel av en del elektriske og elektroniske produkter. For å importere disse produktene, skal den libanesiske importøren søke om inspeksjonsordre. Denne utsteds av Bureau Veritas, såfremt kravene imøtekommes.

For farmasøytiske produkter kreves Free Sale Certificate.

Enkelte kjemikalier krever Analysesertifikat 

Boikott av israelske produkter: Alle varer fra israel eller israelske selskaper er ulovlig og importører må utstede et dokument som bekrefter at varene er i henhold til boikotten.

Pakkepost
Høyeste vekt 10 normalt kilo. Internasjonalt adressekort, vedheftet handelsfaktura og to tolldeklarasjoner på fransk eller engelsk kreves. Postoppkrav er ikke mulig.

Legalisering og visering
Handelsfaktura må først viseres av handelskammeret, for så å bli legalisert av Libanons ambassade i Stockholm.  

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer  
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - Beirut er 15-20 dager.

Brukbart veinett. Jernbane Beirut - Syrias grense.

Risikoen knyttet til innlandstransport i Libanon vurderes generelt som svært høy.

Tollflyplasser
Beirut

Importhavner
Beirut viktigste havn. Dessuten Tripoli, Jounieh, Sidon, Tyr,Jieh, Chekka og Zahrani Terminal.  

Relevante nettsteder:
Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser.

Emballasje
Libanon har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Emballasjen bør være solid og tåle hardhendt behandling. Man bør ta spesielt hensyn til det varme og fuktige klimaet, og emballasjen bør være vanntett.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen. Det bør påses at det er korrekt overenstemmelse mellom merking av hver kolli og opplysningene i transportdokumentet.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller rederi. Konnossementet kan være utstedt "to order."

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen 
Hamburg     


Adresser

Libanons representasjon i Norge:
Libanon er ikke representert i Norge, ambassaden i Stockholm er derimot sideakkreditert til Norge:

Embassy of the Lebanese Republic
Kommandörsgatan 35
Box 5360
S-102 49 Stockholm

Telefon: + 46 8 665 19 61/65
Telefax: + 46 8 662 68 24
E-post: info@lebanonembassy.se
Hjemmeside

Norges representasjon i Libanon:
Royal Norwegian Embassy
Embassy Complex, Serail Hill
Beirut

Telefon: + 961 1960 000 / + 47 23 95 35 00
Telefax: + 961 1960 099
E-post: emb.bey@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Observatør                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Nei
   
     
 
Mer bakgrunnsinformasjon
Les CIAs rapport om Libanon.

Nasjonale helligdager
1. januar, 6. januar, 9. februar, 1.mai, 25.mai, 15.august, 22.november, 25. desember.

Bevegelige helligdager

Vær oppmerksom på bevegelige helligdager i henhold til både islam og kristendom (katolsk og ortodoks).

Relevante nettsteder:
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO