Syria


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Det er innført eksportrestriksjoner ved salg av varer og tjenester til Syria. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot eksport av våpen og tilknyttet materiell, herunder også teknisk bistand eller opplæring tilknyttet militær virksomhet.

Tiltakene er bindende for alle medlemsstatene i EU. I tillegg er det gjennomført reiserestriksjoner og påbud om frysing av midler mot personer og aktører på syrisk side. Norge har besluttet å slutte seg til EU-tiltakene.

Forskrift om restriktive tiltak mot Syria finner du på Lovdata.

Utover dette gjelder vanlige utførselsrestriksjoner. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.noDet er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler innenfor sitt område. Er du i tvil om det foreligger eksportrestriksjoner ta alltid kontakt med UDs seksjon for Eksportkontroll.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.

Relevante nettsteder:

Toll.no  - Se utførselsveileder

Eksportkontroll - Utenriksdepartementets seksjon for eksportkontroll

Varelister:
Liste I - Forsvarsrelaterte varer
Liste II - Flerbruksvarer


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

Før urolighetene i Syria startet var landet gått i retning for åpnere handelspolitikk.
De fleste varene som overstiger verdi på 3000USD kreves det forhåndsinspeksjon.
Dette kan gjøres av SGS eller Bureau Veritas. Etter kontrollen er utført og godkjent  utstedes det 2 dokumenter. Det er (Certificate of Conformity) og (Validation Opinion Report). Grunnet borgerkrigen i Syria blir det ikke gjort noen forhåndsinspeksjoner for øyeblikket.

Importøren må sørge for importlisens, som i prinsippet kan fås for alle varer som ikke står på en liste over forbudte produkter. På listen over forbudte produkter finnes særlig varer som konkurrerer med lokal produksjon, blant annet møbler, mel, marmor, keramiske produkter, porselen, en del tekstiler, ost og frukt.

Import til de statlige handelsorganisasjonene er regulert av et årlig valutabudsjett, og importlisens blir automatisk innvilget. Import av visse varer er reservert for de statlige handelsorganisasjonene, regjeringskontorer og bestemte firmaer.

Det er begrensninger når det gjelder hvilke varer som kan importeres av private næringsdrivende. For å få innvilget en importlisens må importøren kunne fremlegge en proformafaktura utstedt av eksportøren og visert av handelskammer.

Det er i utgangspunktet kun lovlig å importere varer direkte fra opprinnelseslandet. Unntak gjelder først og fremst varer som allerede i stor grad omsettes internasjonalt, for eksempel bildeler, endel landbruksmaskiner, kjølecontainere, større anleggsmaskiner, ris, kaffe og sukker.

Forbudet mot å importere varer fra eller via Israel praktiseres strengt i Syria.

Det er unntak fra kravet om innførselslisens for varer med opprinnelse i land Syria har frihandelsavtaler med, se toll og avgiftsforhold samt varer bestemt for bearbeiding i frisoner.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det kreves inspeksjon av varer med verdi over 3000USD, men grunnet borgerkrigen blir dette for tiden ikke gjennomført.


Salgskontrakt

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten.

Juridisk system
Basert på  tyskromersk rett, islamsk rett og ottomansk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, og nøyaktig sted for overlevering av varene. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold tilrås en viss tilbakeholdenhet med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innenlandstransport.


Betaling

Generelt om betaling.

Myntenhet
1 syrisk pund = 100 piaster

Valutakode
SYP
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
SYP er ikke fritt konvertibel. Ved transaksjoner fra utlandet må det opprettes en valuta konto. Hvis transaksjoner skal gjøres må det fremvises dokumenter til (Commercial Bank of Syria). Normal valuta å bruke er USD, GBP eller EUR.   

Remburser og overføring av valuta må gå gjennom sentralbanken i Syria.

Landrisiko 
Risikogruppe 7, OECD. Tendens: Stabil.

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 13 (2016). Tendens: Negativ. 

Åpen regning
Forekommer

Dokumentinkasso
Forekommer

Remburs
Vanlig. Bekreftet og ugjenkallelig remburs anbefales. Ofte en betingelse for å få importlisens. Vanlig kredittid er 120 til 180 dager.

Kredittforsikring 
GIEK Kredittforsikring: Stent.
Atradius: Stengt.
Euler Hermes: Stengt.
Trygg forsikring: Stengt.


Se også annen betalingsinformasjon for ytterligere opplysninger om betaling.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Ease of doing business index


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

Spesielle produktkrav for tilsetningsstoffer, gjødsel og plantevernmidler.

Medisiner og farmasøytiske varer skal være registrert i Syria.

Standarder
Syria er ikke medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Varer må tydelig merkes med opprinnelsesland. Forbud mot import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland.

Ferdigvarer må merkes på arabisk med navnet på produsenten og opprinnelseslandet. Det anbefales å ta kontakt med syrisk importør god tid før vareforsendelse for å avklare riktig merking.

Spesielle merkingsbestemmelser gjelder for matvarer, landbruksprodukter og medisiner. Merking av disse produktene skal inneholde navn på produsent/eksportør, ingredienser, produksjonsdato og utløpsdato. I tillegg skal medisiner merkes med serienummer.

Varer merket med sekskantede stjerner eller kors er ikke tillatt.

Immaterielle rettigheter
Syria er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO).
Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Patenstyret
CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

Frihandelsområder
Syria har frihandelsavtaler med Algeria, Bahrain, De Forente Arabiske Emirater, Egypt, Kuwait, Libanon, Jordan, Saudi-Arabia, Tunisia og Tyrkia.

Importavgifter
I tillegg til toll, skal visse skatter og avgifter betales ved innførselen, herunder en samleskatt eller Unified tax. Fortollingsgebyr varierer fra 1 % til 150% beregnes ut fra type vareforsendelser. Det beregnes også en forbrukerskatt som varierer fra 1%-40% avhengig av varetype. 
Normalsats merverdiavgift: ulike satser avhengig av varens verdi.
Legalsieringskostnader for atestering av dokumenter er vanlig. Dokumenter må stemples både av handelskammer og konsulat. Avgiftene varierer basert på type dokument. 

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge har ikke en skatteavtale med Syria.

Fortolling og lagring
Omstendelige tollprosedyrer blant annet på grunn av omfattende regelverk. Det er derfor viktig å ta nødvendige forholdsregler blant annet når det gjelder valg av leveringsbetingelser og betalingsformer. Fordel å bruke transportører/speditører med regelmessige seilinger/trafikk på landet.

Varer kan importeres midlertidig under forutsetning av at de skal bearbeides eller foredles. Varene må eksporteres. Mulighet for bearbeiding av varer også i frisonene.
Varer som ikke er tollklarert eller overført til frilager innen seks måneder kan bli solgt på auksjon. Alternativt kan varene overføres til offentlige eller private lagre hvor de kan lagres hhv i inntil to år og ett år.

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi kan innføres tollfritt.
En del varer kan innføres midlertidig. Dette gjelder blant annet utstyr i forbindelse med større prosjekter og varer til bruk på messer. 

Innførsel av reklametrykksaker er tollpliktig og kan også være underlagt innførselsforbud.

Frisoner  
Damascus, Aleppo, Lattakia og Tartus.

ATA - Carnet
Nei, kan ikke brukes da landet ikke har tiltrådt ATA-konvensjonen.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Proformafaktura
Proformafaktura er en forutsetning for nesten alle søknadsprosedyrer i Syria. Skal utfylles i 1 orginal og 4 kopier på fransk eller engelsk. Skal inneholde opplysninger om opprinnelsesland, FOB-verdi og frakt og transaksjonskostnader og nettovekt. Skal påføres samme erklæring som faktura.

Faktura
Ingen spesiell formular forlanges. ECE's Invoice Layout Key anbefales. Fakturaen bør utstedes i 1 orginal og 3 kopier på fransk eller engelsk.
Følgende erklæring må påføres faktura, stemples og undertegnes av eksportøren:

"Nous certifions que la présente facture est authentique, qu'elle est la seule emisée par nous pour les marchandises qui y sont enoncées, qu'elle mentionne leur valeur exacte sans déduction d'aucun acompte et que l'origine est exclusivement...." (opprinnelsesland).

Nous certifions que la marchandise, objet de la présente facture, est fabriquée dans l'usine de ... (name and address of the manufacturer)."

Oversettelse:

"Vi bekrefter at denne fakturaen er autentisk, at den er den eneste utstedt av oss for varene som her er nevnt, at den oppgir den eksakte verdi uten noen fradrag for noen forhåndsbetaling og at varene utelukkende er av ...... opprinnelse.

Varene oppgitt i denne faktura er produsert av... (navn og adresse på produsent)."

Fakturaen må også inneholde navn og adresse til eksportøren, eventuelt agenten i Syria.

Hvis ingen agent er involvert, skal en erklæring med følgende innhold være med:

"Nous certifions par la présente que nous ne sommes pas representés en Syrie, que la Syrie n'entre pas dans la région d'aucun autre agent et que nous ne versons aucune commission a quiconque pour les marchandises objets de la licence d'importation."

Oversettelse:

"Vi bekrefter herved at vi ikke er representert i Syria og at Syria ikke er del av området til en annen agent, og at ingen kommisjon vil bli betalt til noen for varene innførselslisensen gjelder for."

Faktura skal også inneholde en erklæring om boikott av Israel:

"We hereby certify that the goods enumerated in this invoice are not of Israeli origin and do not contain any Israeli materials."

Vær oppmerksom på at enkelte land ikke tillater erklæringer om boikott. Vær derfor sikker på at det er lovlig å påføre denne erklæringen. Hvis ikk må du søke råd hos importør.

Faksimileunderskrift aksepteres ikke.

Før forsendelse må fakturaen viseres av et handelskammer.


Pakkliste
Pakkliste anbefales i tre eksemplarer.
Må minimum innholde opplysninger om innhold, antall, brutto- og nettovekt.
Sjekk antall nødvendige eksemplarer med importør.

Opprinnelsesbevis
Ikke et offisielt krav, me kreves ofte av importør. Utstedes i tre eksemplarer i form av Certificate of Origin.

E-dokument
Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk.
Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Følgende erklæring skal påføres på baksiden av sertifikatet;
"We hereby declare that the mentioned merchandise is being exported on our own account. The goods are of pure ....(opprinnelsesland).. origin."

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd. Reglene endres ofte så sjekk derfor gjeldende regler med importør. 

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr, planter og planteprodukter, trevarer, visse plastartikler, kjøtt og melkeprodukter.

Andre dokumenter
Importøren kan forlange fabrikanterklæringer som må utstedes på firmaets brevpapir, med en erklæring om hvor varen er framstilt.

Erklæringen skal ikke inneholde noen prisopplysninger, men må viseres av Handelskammer, eventuelt hos sorenskriver. Legalisering fra arabisk konsulat kan også bli krevet.

"Certificate og free sale": Sertifikater er påkrevd for medisiner, farmasøytiske og medisinske produkter spesielt ved førstegangseksport av disse produktene, hvor det framgår at produktene er i fri omsetning i eksportørens hjemland. 

Black List Certificates utstedt av eksportøren, av rederi eller forsikringsselskap er ofte forutsatt i remburser.

Pakkepost
Høyeste vekt 20 kilo. Ett internasjonalt adressekort og en tolldeklarasjon.
Postoppkrav er ikke mulig.

Legalisering og visering
Det kreves at enkelte dokumenter legaliseres og viseres.

 

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer 
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Transittid med containerskip Oslo - syrisk hovedhavn er 15-20 dager.

Jernbaneforbindelse med Tyrkia og innad i landet mellom de største byene. Syria har det nest lengste jernbanenettet i den arabiske verden (2753 km). Det utbygges også for transittrafikk Libanon -Syria - Iran.
Lettelser for transitt via Libanon.

Risikoen knyttet til innlandstransport i Syria vurderes generelt som høy. 

Tollflyplasser
Aleppo, Damaskus.

Importhavner
Lattakia, Tartus, Banias.

Relevante nettsteder:
Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Ease of doing business index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Transportforsikring må vanligvis tegnes i Syria.

Transportmerking
TIR Carnet kan benyttes.

Emballasje
Syria har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Bør være solid og tåle hardhendt behandling.
Bruk av materialer som kan være smittebærende er forbudt.

Merking med opprinnelsesland anbefales. Bør ikke bruke tegn som stjerne eller kors.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify-adressen" er angitt.

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Ingen kjente bestemmelser.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.
Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen 
Hamburg     


Adresser

Syria har ingen representasjon i Norge, se Sverige:
Embassy of the Syrian Arab Republic
Vendevägen 90
SE-182 32 Danderyd

P.O. Box 4
SE-182 11 Danderyd

Telefon: + 46 8 622 18 70
Telefax: + 46 8 660 88 05
E-post: info@syrianembassy.se
Hjemmeside

NB! Ambassaden i Damaskus har suspendert sine tjenester for offentligheten inntil videre grunnet sikkerhetssituasjonen i Syria. Den norske ambassaden i Beirut vil håndtere alle henvendelser angående visumsaker og tjenester:

Royal Norwegian Embassy in Beirut
Embassy Complex, Serail Hill
Beirut

P.O. Box 113 7001, Hamra
1103-2150 Beirut, Lebanon

Telefon: + 961 1960 000 / + 47 23 95 35 00
Telefax: + 961 1960 099
E-post: emb.bey@mfa.no
Hjemmeside

Norsk representasjon i Syria:
Royal Norwegian Embassy
Mezzeh, East Villas,
Shafei Street building number 2
Damascus
Telefon: + 963 612 2941 eller: + 47 21 55 54 18
E-post: emb.damascus@mfa.no
HjemmesideMer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Observatør                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Nei
 
 
   
 
Mer bakgrunnsinformasjon
Les CIAs rapport om Syria.

Nasjonale helligdager
21. januar, 10.februar, 8.mars, 17.april, 21.april, 1.mai.

Bevegelige helligdager:
Eid al Fitr (slutten av Ramadan).

Relevante nettsteder:
Ministry of Economy and Trade
Damascus Chamber of Commerce

International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO