Transportkrav

Generelt om transportkrav

Transportforsikring
Ingen restriksjoner.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser.

Emballasje
EU har tiltrådt den internasjonale konvensjonen om behandling av treemballasje, ISPM 15. Se nærmere informasjon under Treemballasje.

Nærmere detaljer er å finne i EU-direktiv 2004/102/EC.

Hellas er tilknyttet "Der grüne Punkt".

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller rederi. Konnossementet kan være utstedt "to order".

Flyfrakt:
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
Enhetsdokumentet (Single Administrative Document) kan benyttes.
Hellas er tilknyttet TET (Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem).
TIR- Carnet kan benyttes.

Farlig gods 
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.
Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.