Serbia


Eksportkrav

Generelt om eksportkrav.

Utførselsrestriksjoner
Vanlig utførselsrestreksjoner gjelder. Det er eksportørens plikt å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldene regler innenfor sitt område. For generelle restriksjoner ved eksport, se Toll.no

Ved eksport av strategiske- og forsvarsrelaterte  varer (liste I), og flerbruksmateriell (liste II) må man kontakte UDs avdeling for Eksportkontroll i god tid før vareforsendelse.

Utførselsdeklarasjon
Nær sagt alle varer skal utdeklareres ved eksport dersom verdien overstiger NOK 5000. For mer informasjon om utførselsdeklarasjon, se Toll.no.

Vær oppmerksom på at det er eksportøren som er juridisk ansvarlig for at opplysningene i utførselsdeklarasjonen er korrekt.


Importrestriksjoner

Generelt om importrestriksjoner.

De fleste varer kan innføres uten innførselslisens, men innførsel av våpen, ammunisjon, militært utstyr og politiutrustning, antikviteter, kunstverk, edle metaller, avfall, ozonnedbrytende stoffer og stål er lisensbelagt. Lisens utstedes automatisk innen 30 dager.

Medikamenter og narkotiske stoffer krever egen importtillatelse.

Forhåndsinspeksjon av varer
Det foreligger ingen krav om forhåndsinspeksjon av varer.


Salgskontrakt

Se vår sjekkliste for Salgskontrakten.

Juridisk system
Basert på tyskromersk rett.

Leveringsbetingelser
Vi anbefaler bruk av Incoterms® 2010, med klar presisering av tid og sted. Angi dato og avtalt leveringstidspunkt, nøyaktig sted for overlevering av varene og aktuelt regelverk. Dette må komme tydelig frem i salgskontrakten, ordrebekreftelsen og i aktuelle handelsdokumenter.

På grunn av tidvis irregulær fortollingspraksis og problematiske innenlands transportforhold bør man være forsiktig med å tilby transportløsninger på D-vilkår etter Incoterms® 2010, med mindre aktuell transportør/speditør har et fungerende nettverk for innfortolling og innlandstransport.

 


Betaling

Generelt om betaling.

Myntenhet
1 dinar = 100 para.

Valutakode
RSD.
Se Norges Bank for veiledende valutakurs.

Valutarestriksjoner
Ingen restriksjoner, men betalingen må skje innen avtalt tid og senest 8 dager etter fristen er utløpt.

Landrisiko
Risikogruppe 5, OECD. Tendens: Positiv

Korrupsjonsindeks
Transparency Internationals korrupsjonsindeks (CPI): 42 (2016). Tendens: Positiv.

Åpen regning
Forskudd mest tilrådelig. Betalingsforsinkelser på to til tre måneder forekommer.

Dokumentinkasso
Forekommer.

Remburs
Anbefales. Bør være bekreftet og ugjenkallelig. Sjekk i forkant om din bank godkjenner serbisk bankforbindelse.
Kredittid på 30 til 90 dager er ikke uvanlig.

Kredittforsikring 
Vanlig med kredittforsikring. 
GIEK Kredittforsikring: På forespørsel.
Atradius: På forespørsel.
Euler Hermes: På forespørsel.
Trygg forsikring: På forespørsel.


Se også annen betalingsinformasjon for ytterligere opplysninger om betaling.

Relevante nettsteder:
Eksportkreditt.no
Statlig selskap for eksportfinansiering
GIEK.no 
Statlig Garanti-Instituttet for Eksportkreditt
GIEK Kredittforsikring
Statlig selskap for kredittforsikring
Landrapport om korrupsjonsnivå
Business Anti-Corruption Portal, Global Advice Network
Ease of doing business index


Produktkrav

Generelt om produktkrav.

For visse typer varer gjelder kompliserte lover og forskrifter. Det er derfor viktig at eksportøren holder kontakt med importøren om de siste endringer. Dette gjelder blant annet følgende:

  • Næringsmidler og husholdningsvarer er underlagt en gebyrpliktig kontroll ved import.
  • Skadedyrmidler: Spesielle bestemmelser med hensyn til innførsel.
  • For medisinske produkter og utstyr gjelder spesielle bestemmelser. Det samme gjelder for sponplater, tekstiler, byggematerialer, elektriske apparater og maskiner.
Se også under andre dokumenter.

Bruksanvisninger må foreligge på nasjonalt språk. For mer informasjon, kontakt "the National Center for Standards and Certification Information, National Institute of Standards and Technology per e-post.

Standarder
Serbia er fullt medlem av International Organization for Standards, ISO.

Merking av varer
Import av varer som er slik merket at det kan føre til misforståelser når det gjelder varens opprinnelsesland er forbudt. For alle importerte varer beregnet på detaljsalg bør opprinnelsesland tydelig oppgis.

Tekstilprodukter må pakkes og merkes i samsvar med de serbiske standardene (SRPS) F.A0.011:2010 med tanke på design og innpakking.

Immaterielle rettigheter
Serbia er med i World Intellectual Property Organisation (WIPO). Dette innebærer i prinsippet at utviklere og eiere av intellektuell eiendom (patenter, varemerker og design) har en internasjonal beskyttelse.

Relevante nettsteder:
Enterprise europe network
Patenstyret

CENORM 
- Committe European de Normalization
ISO - International Organization for Standardization
EPO - European Patent Office
WIPO - The World Intellectual Property Organisation


Tollforhold

Sjekk tollsatsen ved bruk av tolltariffnummer i denne databasen

I tollsammenheng, ved utfylling av utførselsdokumentet og liknende, skal fra og med 1. juni 2005 følgende ISO-landkoder brukes:
XS = Serbia

Frihandelsområder
EFTA har inngått en frihandelsavtale med Serbia som trådte i kraft 1. juni 2011. Hvert av EFTA landene har inngått egne bilaterale avtaler med Serbia for landbruksvarer.

EFTA landene, Albania, Makedonia og Serbia har inngått regler som innebærer at landene seg imellom utgjør et stort frihandelsområde, Diagonal Kumulasjon. Disse reglene innebærer at varer kan sendes videre i uforandret eller bearbeidet stand mellom landene og likevel oppnå tollfordeler.

EFTA/Serbia avtalen innebærer ikke bare tollfordeler på industriprodukter, men skal også ivareta immaterielle rettigheter, tjenester, investeringerer og offentlige anskaffelser. Du kan lese mer om avtalen på EFTA's sider i venstre kolonne.

EU har inngått en frihandelsavtale med Serbia.
Serbia er medlem av CEFTA.

Importavgifter
Normalsats merverdiavgift: 18%

Momsrefusjon på tjenester
Ingen mulighet for momsrefusjon.

Skatteavtaler
Norge skatteavtale med Serbia (avtalen med det tidligere Jugoslavia).

Fortolling og lagring
Importerte varer må tollklareres hvis ikke har tollmyndighetene mulighet til å sende varene i retur, beslaglegge, destruere eller selge på offentlig auksjon.  

Vareprøver
Prøver uten handelsverdi og reklamemateriell kan innføres tollfritt forutsatt at det kan dokumenteres at varen ikke vil bli solgt kommersielt.

Prøver med kommersiell verdi behandles som ordinær import.

Frisoner  
Apatin, Kragujevac, Krusevac, Novi Sad, Nis, Pirot, Sabac, Smederevo, Subotica, Svilajnac, Uzice, Vranje og Zrenjanin.

ATA - Carnet
Ja, for tollområdet Serbia. Gjelder for vareprøver, yrkesutstyr, utstillinger og messer, og transittering.


Eksportdokumenter

Generelt om eksportdokumentasjon og elektronisk dokumentasjon.

Faktura
Utstedes i tre eksemplarer. Ingen spesielle krav til formular.
Fakturaen må undertegnes for hånd.

Hvis fakturaen inneholder produkter som er berettiget til preferansetollbehandling, (tollfrihet eller tollettelse) ved eksport til Serbia og tilfredsstiller de krav som ligger i opprinnelsesreglene i EØS avtalen eller EFTA/Serbia avtalen, kan en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED påføres fakturaen.

Hvis verdien på opprinnelsesproduktene overstiger 50.000 NOK, kan denne erklæringen kun benyttes av såkalte godkjente eksportører.
Ikke godkjente eksportører må ved forsendelser over 50.000 NOK utstede et
varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED.

Pakkliste
Det er ikke påkrevet, men kan gjøre fortollingsprosessen enklere.

Opprinnelsesbevis
For å oppnå tollpreferanser benyttes varesertifikat EUR.1 eller varesertifikat EUR-MED eller under gitte forutsetninger en fast fakturaerklæring eller fakturaerklæring EUR-MED.

For noen få varesorter kreves opprinnelsesbevis. Disse er oppgitt i tolltariffen. Ved evt. forespørsel er Certificate of Origin aktuelt dokument.

E-dokument

Certificate of Origin kan du nå laste ned, fylle ut direkte og skrive ut, klar til bruk. Se et ferdigutfylt eksempel.
For å benytte denne tjenesten trenger du gratisprogrammet Acrobat Reader.

Sertifikatet må vanligvis stemples og underskrives av et handelskammer.
Kontakt med ditt stedlige handelskammer anbefales.

Clean Report of Findings
Kreves ikke fordi forhåndsinspeksjon av varer ikke er påkrevd.

Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikat kreves for levende dyr og animalske produkter, planter, planteprodukter.

Andre dokumenter
For enkelte matvarer, husholdningsvarer og leker kreves et kvalitetssertifikat.

Pakkepost
Høyeste vekt normalt 20 kilo. Ett internasjonalt postadressekort og en tolldeklarasjon, samt vedheftet faktura.

Legalisering og visering
Ikke nødvendig

Relevante nettsteder:
Oslo Handelskammer 
Visering, ATA-Carnet.
Norstella - Elektronisk dokumentasjon


Transportforhold

Generelt om transportforhold.

Tollflyplasser
Beograd

Importhavner
Beograd har betydning som innlandshavn (Donau).
For import til Serbia-Montenegro er også havnene Koper (Slovenia), Rijeka (Kroatia), Constanta (Romania) og Thessaloniki (Hellas) av betydning.

Relevante nettsteder:

Inttra.com 
Bestillings- og logistikktjenester.
Aircargo World 
Informasjon om flytrafikk.
FIATA 
Se Membership for nasjonale medlemsorganisasjoner.
Logistics preformance index


Transportkrav

Generelt om transportkrav.

Transportforsikring
Forsikring må tegnes med lokale forsikringsselskaper.

Transportmerking
Ingen spesielle bestemmelser

Emballasje
Da vareforsendelser ofte er gjenstand for flere omlastinger, bør emballasjen være solid. Benyttes høy og halm, må sunnhetssertifikat fremlegges.

Transportdokumenter
Fraktbrevet eller transportdokumentet er i utgangspunktet et bevismiddel for fraktavtalens innhold knyttet til den enkelte forsendelsen.

Sjøfrakt:
Konnossement. Må utstedes i tre originaler og tre kopier. Konnossementet kan være utstedt "to order" forutsatt at "notify-adressen" er angitt.

Flyfrakt:
Luftfraktbrev.
Det er ingen kjente bestemmelser gitt av myndighetene. Følg instrukser fra importør og/eller flyselskap.

Transittdokumenter
TIR-Carnet kan benyttes.

Farlig gods
For varer som transportmessig klassifiseres som farlig gods gjelder spesielle aktsomhets- og dokumentasjonskrav, avhengig av varens art, transportmiddel med mer.

Eksportøren plikter å sørge for at varer klassifisert som farlig gods blir emballert og transportert på forsvarlig måte etter gjeldende sikkerhetsregler.

Sentrale europeiske havner: 
Rotterdam   
Antwerpen  
Hamburg


Adresser

Serbias representasjon i Norge:
Embassy of Republic of Serbia
Munkedamsveien 59 B
0244 Oslo

Telefon: 23 11 52 20
Telefax: 22 83 83 14
E-post: ambasada@serbianembassy.no
Hjemmeside

Norges representasjon i Serbia:
Royal Norwegian Embassy
Uzicka st. 43, Dedinje
11040 Beograd
Serbia

Telefon: +381 11 3670 404 / 405
Telefax: +381 11 3690 158
E-post: emb.belgrade@mfa.no
Hjemmeside


Mer om landet

Medlemsskap i verdensomspennende organisasjoner

World Trade Organisation: Observatør                     
World Customs Organisation: Ja
Verdensbanken: Ja
Det Internasjonale Pengefond: Ja
Forente Nasjoner: Ja
OECD: Nei
 
     
 
Mer bakgrunnsinformasjon
Les CIAs rapport om Serbia.

Nasjonale helligdager
1. januar, 7. januar, 27. januar, 15. februar, 1. mai, 9. mai, 28. juni.

Bevegelige helligdager
langfredag og 2. påskedag.

Relevante nettsteder:
International Trade Centre - Forretningsutvikling i regi av WTO