4.1 Hva er remburs?

Remburs er en mye brukt betalings- og sikringsform i internasjonal handel. Et viktig kjennetegn ved rembursen er kravene til å presentere forlangte handelsdokumenter i riktig form, innenfor fastsatte tidsfrister. 

Remburs kalles på engelsk Letter of Credit, forkortet LC, eller Documentary Credit (DC). Det er en oppgjørs- og sikringsform hvor kjøpers bank forplikter seg ovenfor selger at denne får betalt når han presenterer forlangte dokumenter til avtalt tid, og i henhold til betingelsene i rembursen.

Remburser bygger på et anerkjent internasjonalt regelverk, UCP 600 (Uniform Customs and Practise for Documentary Credits), utgitt av det Internasjonale Handelskammeret, ICC.

Ved remburs går kjøpers bank, og i noen tilfelle selgers bank, inn med selvstendige betalingsforpliktelser, i motsetning til ved dokumentinkasso hvor bankenes rolle er begrenset til å være formidlere av dokumentene. Begrensningene ved dokumentinkasso er samtidig ofte hovedargumentene for å bruke remburs.

Når det gjelder utformingen og bruken av remburser er det viktig å ta stilling til spørsmål som:

  • Når skal rembursen utstedes
  • Rembursens gyldighet
  • Skipningsfrist
  • Tid- og sted for betaling
  • Grad av sikkerhet (bekreftet/ubekreftet)
  • Hva skal utløse betaling - dokumenter