2.4 Hva er et frihandelsområde og en tollunion?

I internasjonal frihandel er det viktig å kjenne til hva som menes med et frihandelsområde og hva som menes med en tollunion fordi dette får innvirkning på hvordan en vare skal tollbehandles på grensen. I Europa finnes det både frihandelsområder og tollunioner.

2.4.1 Frihandelsområde
Toll, import- og eksportrestriksjoner er fjernet for de fleste opprinnelsesprodukter i handelen mellom land i et frihandelsområde. De ulike land opprettholder likevel sin egen handelspolitikk, opererer med ulike tollsatser samt import- og eksportrestriksjoner overfor land som ikke er med i frihandelsområdet, såkalte tredjeland. Hvert land har også egen ytre tollgrense.

Eksempel på et frihandelsområde
I et frihandelsområde er det blant annet opprettet frihandel med varer som er opprinnelsesprodukter innenfor området. Et eksempel på et frihandelsområde er EFTAs avtale med Chile. Avtalen gjelder kun i handelen mellom Chile og de fire EFTA-landene: Norge, Island, Sveits og Liechtenstein.


2.4.2 Tollunion
En tollunion har felles regelverk for utenrikshandel og det er ingen tollgrenser som gjør det nødvendig å tollbehandle varer når de sendes mellom medlemslandene. Når en vare fra et land utenfor tollunionen innføres og fortolles hos en avtalepart, kan den sirkulere fritt i hele tollunionen. Dette krever at tollunionen har felles ytre tollsatser for varer og at regelverket knyttet til restriksjoner er samordnet.

Eksempel på en tollunion
EU er en tollunion. Et produkt importeres fra USA til Danmark. Toll belastes ved importen i Danmark. Når dette produktet sendes videre til Tyskland, belastes ikke toll. Varer som er importert én gang i et eller annet EU land, sirkulerer fritt innenfor EU.

I en tollunion er toll og andre handelshindringer fjernet. Den største tollunionen i Europa er EU (European Union). EU består av følgende 28 medlemsland:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Italia, Irland, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike.

En rekke land søker om medlemskap i EU, blant annet
Tyrkia, Ukraina og Island