6.2 Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED

Fakturaerklæring og fakturaerklæring EUR-MED påføres av eksportøren på et handelsdokument, normalt fakturaen. I motsetning til varesertifikater, skal ikke fakturaerklæringer attesteres av eksportlandets tollmyndigheter.

Fakturaerklæringene begrenses av at de kun kan anvendes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger NOK 50 000. Dersom eksportøren er en såkalt “godkjent eksportør” kan imidlertid fakturaerklæringer anvendes uavhengig av sendingens verdi.

Fakturaerklæringene kan skrives på de språk som avtalene tillater. Det anbefales imidlertid at du benytter samme språkform som i fakturaen. I denne veilederen har vi kun tatt med den norske og den engelske versjonen. Hvis du ønsker andre språkversjoner, kontakt Innovasjon Norge.

Under fakturaerklæringen skal det anføres sted og dato for utferdigelse, med mindre disse opplysningene fremkommer et annet sted på dokumentet.

Fakturaerklæringen skal i utgangspunktet være undertegnet i original. Navnet på den som undertegner skal også føres opp. “Godkjente eksportører” kan få dispensasjon fra kravet om å undertegne. Det er tollregionen hvor eksportøren hører hjemme som gir slik tillatelse.

Eksempel
Fakturaerklæring:

Norsk versjon:
“Eksportøren av produktene omfattet av dette dokumentet (tollmyndighetenes autorisasjonsnr. ....1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har .......2) preferanseopprinnelse.”

Engelsk versjon:
“ The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ......1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .............2) preferential origin.”

Fakturaerklæring EUR-MED:

Norsk versjon:

”Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr....(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt,har .... (2) preferanseopprinnelse - cumulation applied with …….. (name of the country/countries) (3) - no cumulation applied (3)”

Engelsk versjon:
“The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...
(2) preferential origin. - cumulation applied with …….. (name of the country/countries) (3) - no cumulation applied (3)”


___________________________________________________________________
1) Autorisasjonsnummeret som den godkjente eksportør har fått utdelt av tollmyndighetene skal anføres i parentesen. Dersom fakturaerklæringen er utferdiget av en eksportør som ikke er autorisert, skal teksten i parentesen utelates helt, eller plassen stå åpen.

2) Her skal produktenes opprinnelsesstatus/-land anføres. Dersom eksporten reguleres av EØS-avtalen - og produktene oppfyller betingelsene for å ha EØS preferanseopprinnelse -skal “EØS” eller “EEA” anføres her. Dersom produktene har
norsk preferanseopprinnelse i henhold til andre avtaler enn EØS-avtalen, skal “norsk” eller “Norwegian” anføres.

3) Dersom kumulasjon er anvendt skal opprinnelseslandet til de materialer det er kumulert med oppgis etter ”cumulation applied with….”. Denne merknaden skal alltid angis på engelsk. Fyll ut og/eller stryk det som ikke passer.