Brasil - kjenn rammebetingelsene

Brasil har de seneste årene blitt mer og mer interessant for norske bedrifter. Spesielt olje- og gassindustrien peker seg ut, men også andre eksportområder er viktige og interessante i en av verdens største økonomier.

Brasil har imidlertid blitt kjent som et forholdsvis utfordrende land å handle med og det er tre forhold som peker seg ut, knyttet til selve vareflyten. Brasil operer både med høy toll- og avgiftsbeskyttelse, strenge krav til nøyaktighet i dokumentasjon og til dels uoversiktlig regelverk/importbestemmelser.
I tillegg er det vanlig med en lang kredittid, noe som ofte utfordrer mindre bedrifter på eksportfinansiering. Remburs er et ofte anbefalt sikringsinstrument ved handel med Brasil.
For å være best mulig forberedt til å møte disse utfordringene er det viktig å sette seg godt inn i betingelsene som faktisk gjelder.

Toll- og avgifter
Den totale toll- og avgiftsbelastningen varierer gjerne mellom 50 til 100 prosent av varens CIF verdi. (CIF-verdi = vareverdi + frakt og forsikring frem til tollgrense). Toll- og avgiftsbelastningen er avhengig produkt, transportmåte og hvilken stat i Brasil som produktene innføres.
Under er et eksempel på total toll- og avgiftsbelastning på et radionavigasjonsapparat under HS nr. 8526.91.. hvor samlede avgifter vil ligge på rundt 75 % av varens verdi samt frakt og forsikring dersom fly er benyttet som transportmiddel frem til tollgrense.

SISCOMEX Fee 215 BRL PER TRANSACTION
Duty 0 % OF CIF
IPI 20% OF (CIF + DUTY)
PIS 1.65% OF (CIF + ICMS + PIS + COFINS)
COFINS 7.6% OF (CIF + ICMS + PIS + COFINS)
ICMS 19% of (CIF + Duty + IPI + ICMS + other taxes + custom expenses)

God kunnskap om reell toll- og avgiftsbelastning for et produkt er viktig for å vurdere om produktet i det hele tatt er konkurransedyktig på det brasilianske markedet. Dersom du ønsker mer informasjon om ditt produkt, kan du benytte tjenesten "Tollinformasjon" i Eksporthåndboken og du vil få en oversikt over toll- og avgiftsbelastningen.

Handelsdokumenter
Det kan oppleves som om brasilianske myndigheter er meget opptatt av handelsdokumentene som følger varene i forbindelse med innførselen. Det kan være strenge krav knyttet til innhold i handelsfakturaen mht. varebeskrivelse, antall, vekt og eventuelle tilleggserklæringer og annen nødvendig informasjon. For enkelte produktkategorier må også spesielle sertifikater og erklæringer følge med og det er utrolig viktig at alle dokumenter foreligger i riktig form med riktig innhold for å minimere barrierene i forbindelse med fortollingen.
Sjekk Eksporthåndboken eller kontakt oss i redaksjonen for å sørge for at dokumentasjonen har tilstrekkelig informasjon som kreves før varene eksporteres.
 
Importbestemmelser og regelverk
Innførselsformalitetene ved innførsel til Brasil oppleves av mange som både tidkrevende og utfordrende. Gode forberedelser og god kunnskap til handelsreglene som gjelder er en nødvendighet. Mye av regelverket kan oppfattes som lite tilgjengelig og problematisk å tolke slik at tett dialog med kunden er viktig.

Betaling
Brasilianske kjøpere og deres bankforbindelser har tradisjon for å utarbeide svært omfattende remburskrav. Det er viktig å forsøke å begrense både antall dokumenter og detaljerte dokumentkrav. Dette kan være svært tidkrevende, vanskelig å få tak i og medfører unødvendig høye kostnader. Dersom du ikke benytter remburs kan det være lurt å forhandle seg frem til betalingsbetingelser som gjenspeiler den risiko som din bedrift tåler.
Det finnes bare et fåtall foretak med selskapsformen (S.A) hvor man kan få fullstendig informasjon. Andre selskaper er "limitadas" og er ikke pålagt å gi fullstendig regnskapsinformasjon. Kredittinformasjon om disse selskapene er således ikke særskilt pålitelig.
 
For spørsmål knyttet til innførselsregler til Brasil kan du kontakte Sjur Klætte eller andre medarbeidere i redaksjonen av Eksporthåndboken.

Skrevet 08.2012.