Store utfordringer - store muligheter

Av Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth

/globalassets/anita/anita-krohn-traaseth---foto-agnete-brun.gif?width=1168

Administrerende direktør Anita Krohn Traaseth

Foto: Agnete Brun

Stortinget og fylkestingene bevilget til sammen 3,7 milliarder kroner til Innovasjon Norge i 2016. Det finansierer lån, tilskudd, rådgivning, profilering og nettverk, slik at vi i alt kunne bidra med 6,7 milliarder kroner til næringslivet i 2016, sammenliknet med 6,1 milliarder året før. Disse midlene utløste investeringer på til sammen 20,1 milliarder kroner, sammenliknet med 16,3 milliarder i 2015 – og gir en økning på vel 18 prosent.

Ni av ti bedrifter oppgir at Innovasjon Norges bidrag i høy eller middels grad har vært utslagsgivende for at deres prosjekt ble satt i gang. Det betyr at Innovasjon Norge fortsetter å være en drivkraft for omstilling og utvikling av næringslivet. Vi bidrar til at både nye og vel etablerte bedrifter får mulighet til å utvikle seg – muligheter de ellers ikke ville hatt. Da gjør vi jobben vår!

Innovasjon Norge har fulgt opp regjeringens gründerplan. Gründerne er viktige for å sikre nyskaping og mangfold i norsk næringsliv, og for å utfordre etablerte bedrifter til å tenke nytt. Vi har økt vår effektivitet og kundetilfredshet gjennom et gründersenter som behandler alle markedsavklaringstilskudd og vi bidrar til flere gode, globale gründere gjennom våre Global Entrepreneurship kompetanseprogram. Gjennom den nye presåkornordningen har vi i 2016 oppnådd 233 millioner kroner i investeringer i tidligfaseselskaper. 

Tallenes tale er tydelig

Det har vært en meget positiv utvikling i innovasjonshøyden hos alle våre kunder de siste tre årene. I 2016 gikk 2,5 milliarder kroner, tilsvarende 41 prosent av alle tilsagn om finansiering til prosjekter med innovasjonspotensial på internasjonalt nivå. Det er en fordobling i andel siden 2013, og viser at styrket satsing på vekstselskaper og internasjonalisering siden 2014 gir effekter.

Tallene for 2016 fra Statistisk Sentralbyrå viser at effekten av støtte fra Innovasjon Norge gjennomgående holder seg stabilt på et høyt nivå. Bedrifter som har fått støtte fra Innovasjon Norge har en årlig mervekst over en treårsperiode sammenlignet med en kontrollgruppe som ikke har fått støtte fra oss: Merveksten i salgsinntekter er på 12,3 prosentpoeng, årlig mervekst i verdiskaping på 6,2 prosentpoeng (i 2015 var den 5,9) og en årlig mervekst i produktivitet på 2,2 prosentpoeng (tallet i 2015 var 1,9). Det er dermed små endringer sammenlignet med fjoråret.

Kultur, digitalisering, forenkling

I 2016 fikk vi også for første gang et oppdrag fra Kulturdepartementet, som bevilger 30 millioner kroner til Kulturell og kreativ næring i 2017.

Målet fremover er å videreføre arbeidet med digitalisering av tjenester og administrasjon. Vi ønsker å forenkle kundereisen for nystartede og etablerte bedrifter som skal vokse internasjonalt. Vi vil forbedre og forsterke kommunikasjonen av våre tjenester. Vi vil fortsatt øke innsatsen på bærekraft, og satse mer på eksport og internasjonalisering av norsk næringsliv, blant annet gjennom arbeidet med merkevaren Norge. Og vi vil styrke vår rolle som innovasjonspolitisk rådgiver.

Vi videreutvikler tjenestene og samarbeidet

Innovasjon Norge videreutvikler klyngeprogrammet for å få fram mer radikale innovasjoner og helt nye næringer. Noen av våre beste næringsklynger blir en motor i omstillingen og skal sikre spredning av verdensledende kompetanse til en underskog av små og mellomstore bedrifter i hele landet.

I løpet av året som gikk har Innovasjon Norge tatt initiativ til og funnet nye former på samarbeidet med de andre statlige virkemiddelaktørene. Det er viktig for oss som en virksomhet med et stort oppdrag for storsamfunnet at vi bidrar proaktivt til dette samarbeidet. Når Norges Forskningsråd, Enova, GIEK, GIEK Kredittforsikring, Eksportkreditt Norge og vi i Innovasjon Norge samarbeider mer og mer sømløst, kan vi bidra til å skape nye muligheter for våre kunder – enklere, raskere og bedre tilpasset behovene. Det er det vi vil. 

Vi har etablert et nytt verktøy for miljøvennlig energiteknologi, Pilot-E, sammen med Forskningsrådet og SIVA, og et felles grønt mobiliseringsprosjekt med GIEK og Eksportkreditt. Vi har vurdert og tildelt åtte reisemål merket for bærekraftig reiseliv og åtte nye er i ferd med å kvalifisere seg. 

Vi legger stor vekt på å få bærekraft inn som et viktig aspekt i alt vi gjør, slik at det gjennomsyrer egen organisering, finansieringspolicy og opplæring av våre kunderådgivere. I 2014 opprettet vi en egen divisjon for Bærekraft for å samle fagkompetanse på tvers av sektorer. Vi har et internt program for bærekraft og følger opp gjennom å vurdere denne dimensjonen i alle finansieringssaker. Alle kunderådgivere har fått opplæring i bærekraft og vi spør spesifikt om bærekraft i våre kunde- og effektundersøkelser. Vi leverer på bærekraft. 47 prosent av vår finansiering gir positiv miljøeffekt. Vi ser en 35 prosent økning i tildeling av penger fra miljøteknologiordningen.

Innovasjon Norge har de siste årene argumentert for en økt satsing på å gjøre Norge kjent som et attraktivt land for handel, innovasjonssamarbeid, investeringer og turisme. I tillegg til divisjonen for merkevaren Norge har vi etablert et tverrgående prosjekt som skal styrke selskapets evne til å synliggjøre Norge, norsk teknologikompetanse og bærekraftig konkurransekraft internasjonalt. Prosjektteamet arbeider blant annet med å utarbeide en egen verktøykasse for norsk næringsliv. I 2017 blir dette arbeidet forankret i et eget oppdrag fra regjeringen.

Å våge å mene

Innovasjon Norge er regjeringen og fylkeskommunenes innovasjonspolitiske rådgiver. Derfor bidrar vi også med innspill og råd i det offentlige ordskiftet om innovasjonspolitikk. Arbeidet er forankret i en innovasjonspolitisk avdeling. For å kunne gjøre en god jobb som rådgiver, er vi avhengige av videreutvikling av solid faktagrunnlag. I 2016 har vi brukt mye tid på å forbedre kvaliteten på interne data og på rapportering til eiere og oppdragsgivere. Dessuten har vi videreført arbeidet med den nasjonale innovasjonspolitiske idedugnaden vi gjennomførte i 2015, Drømmeløftet. Basert på de innspillene vi fikk fra nærings- og samfunnsliv har vi identifisert seks mulighetsområder for næringsutvikling, der norsk kompetanse krysser globale behov som går på tvers av og inkluderer alle tradisjonelle sektorinndelinger: ren energi, helse og velferd, smarte samfunn, bioøkonomi, havrommet og kreativ næring og reiseliv. Vi publiserte egne rapporter for fire av disse områdene i 2015 og 2016, og flere kommer i 2017.

I 2016 har vi lagt mye arbeid i å utvikle selskapets evne til å gjennomføre de oppgavene regjeringen og Stortinget har pålagt oss. Gjennom hele 2016 har vi videreutviklet fem interne utviklingsprogrammer for henholdsvis digitalisering, bærekraft, merkevaren Norge, innovasjonspolitikk, og kompetanse og kultur, som ble vedtatt av styret i 2015.

Digitaliseringsprogrammet har gjort vår kundedialog mer effektiv for kundene og for oss. Kundene kan i større grad enn tidligere benytte seg av selvbetjening og de får full oversikt over prosessen gjennom Min side. Vi har effektivisert administrasjonen av lånevirksomheten. Vi gjennomfører mer sentraliserte og effektive innkjøp, og vi har effektivisert vår håndtering av eiendom, sikkerhet og beredskap. 

Innovasjon Norge er en kunnskapsorganisasjon. Vår evne til å levere relevante og gode tjenester og råd hviler på vår evne til å koble de riktige menneskene og utvikle den kompetansen de trenger. I 2016 har vi derfor blant annet lagt stor vekt på lederutvikling, på å koble ulike deler av selskapet sammen på tvers, og på kultur – med fokus på verdier, samarbeid og tilbakemelding til og fra medarbeiderne. Vi har også samlet kompetanse og ressurser i egne sentre for gründere og eksport.

Innovasjon Norge har siden 2010 hatt en stabil fordeling av medarbeidere mellom hovedkontor, alle fylkene og internasjonalt. I 2016 reduserte vi ledernivået og antall regioner fra 15 til 12 gjennom å etablere Innovasjon Norge Innlandet, Innovasjon Norge Arktis og Innovasjon Norge Trøndelag, samtidig som alle kontorene bestod. Det gir oss mulighet til å gi et større ressurs- og beslutningsrom lokalt, øke spesialiseringen blant medarbeiderne, styrke kompetansen og få til enda mer effektiv oppfølging av kundene våre. Vi har avviklet de regionale styrene, men opprettet regionale kredittkomiteer på tvers av kontorene. Dermed er vi sikret fortsatt solid regional forankring i de løpende beslutningene om finansiering. 

Det kontinuerlige arbeidet med å finslipe organisasjonen og gjøre den mer effektiv har gitt resultater. I 2016 har vi gjort mer med færre – med 693 årsverk formidlet vi tjenester og finansiering for 6,7 milliarder kroner, mens vi i 2013 hadde 760 årsverk og leverte tjenester for 5,9 milliarder. Vi har forbedret vår egen kostnadseffektivitet med 18 prosent. I 2016 har vi ferdigstilt en viktig del av den omstillingen vi startet i 2015, med nedbemanning, flere organisasjonsendringer og innføring av nye samhandlingsplattformer.

Vi brenner for at kundenes skal lykkes

Det er en sann glede å lede en virksomhet der medarbeiderne viser et slikt engasjement, vilje og evne til å tenke nytt om egen arbeidsdag som i Innovasjon Norge. Det er takket være hver enkelt medarbeider at vi har lyktes så effektivt med endringsreisen i selskapet vårt, orientere oss enda mer mot kundenes behov, og samtidig å bevare en arbeidsplass der folk gleder seg til å gå på jobb.

Takk, alle dere som har bidratt – og som fortsetter å gjøre det hver eneste dag. Vi er godt på vei selv, og det er mye spennende arbeid som gjenstår.

Organisasjonskart

Ledergruppa i 2016

Styrker kompetanse og effektivitet

Gjennom spesialisering, kompetanseheving og endringer i kontorstruktur har Innovasjon Norge i 2016 hatt som mål å levere enda mer relevante og effektive tjenester til norske gründere og bedrifter.

I forbindelse med at det ble gjort endringer i Lov om Innovasjon Norge besluttet Stortinget våren 2016 at Innovasjon Norge fortsatt skal eies av Nærings- og fiskeridepartementet (51 prosent) og fylkeskommunene (49 prosent). 

Stortinget besluttet i samme sak og med virkning fra 1. juli 2016 å fjerne lovbestemmelsen som påla Innovasjon Norge å ha egne regionale styrer. Som en følge av dette vedtok hovedstyret å avvikle de regionale styrene fra samme dato. For å videreføre en fortsatt tydelig regional forankring, er beslutningsfullmaktene som de regionale styrene hadde i finansieringssaker overført til regiondirektørene og egne regionale kredittkomiteer på tvers av kontorene.

Samling styrker effektivitet og kompetanse

For å samle og effektivisere felles kompetanse har Innovasjon Nore slått sammen distriktskontorene i Hedmark, Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag, samt Finnmark og Troms inkludert Svalbard til tre regioner med regionale ledere: henholdsvis Innovasjon Norge Innlandet, Innovasjon Norge Trøndelag og Innovasjon Norge Arktis. Med denne endringen er de innenlandske aktivitetene til Innovasjon Norge organisert og samlet i 12 regioner pluss hovedkontoret i Oslo. 

Sammenslåingene og regionorganiseringen bidrar til at Innovasjon Norge både styrker og spisser sin kompetanse og effektivitet i arbeidet med lokale og regionale så vel som nasjonale og internasjonale utviklingsprosjekter med basis i regionene. Målet er bedre samarbeid og utnyttelse av hverandres ressurser og kompetanse på tvers, til det beste ut fra kundens behov.

Spesialisering

Et eget kompetanseprogram har i 2016 hatt som mål å styrke og spesialisere kunderådgivernes kompetanse innenfor finansiering og markedsrådgivning. Spesialiseringen omfatter kundedialog, forretningsmodellering, finansiering, bærekraft, innovasjon, vekst og internasjonalisering. Tilsvarende har Innovasjon Norge videreutviklet rollen som rådgiver og sparringpartner overfor bedrifter som har potensial for å vokse internasjonalt. I dette inngår både formidling av internasjonale markedsmuligheter, mobilisering gjennom GoGlobal-arrangementer, rådgiving ved distriktskontorene og mer effektiv bistand gjennom flerbedriftsprogrammer ved utekontorene. 

Innovasjon Norge har også forsterket arbeidet med innovasjonspolitikk og analyse. I det inngår en mer aktiv rolle som innovasjonspolitisk rådgiver overfor eiere og oppdragsgivere nasjonalt og regionalt.  

Eksportsenter 

Opprettelsen av et eget Eksportsenter i 2016 skal også styrke Innovasjon Norges nøkkelkompetanse innen handelsteknisk rådgiving for norske bedrifter. Eksportsenteret vil bistå med eksportrådgiving, hjelp til å finne utenlandske samarbeidspartnere og nettverk, samt levere kompetanseheving til norske bedrifter. Rådgiverne i eksportsenteret er tilknyttet Enterprise Europe Network, et globalt nettverk av bedriftsrådgivningsorganisasjoner for små og mellomstore bedrifter og forskningsinstitusjoner.

Gründersenter

I mai 2016 overtok Innovasjon Norges gründersenter i Førde all saksbehandling av gründertilskudd fase 1, det vil si tilskudd til markedsavklaring. Parallelt med dette lanserte vi en ny digital «Min side»-løsning for søknader om og saksbehandling av støtte til markedsavklaring. Målet er å sikre effektiv og god service til gründere i tidlig fase over hele landet. Gründersenteret i Førde ble etablert i 2015. I tillegg til saksbehandling gir senteret veiledning og svarer på henvendelser til Gründertelefonen. I løpet av 2016 hadde Gründertelefonen rundt regnet 10 000 henvendelser. 

Samarbeid innen virkemiddelapparatet 

Et målrettet samarbeid mellom Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd og SIVA (Selskapet for industrivekst) skal sikre bredden av norsk næringsliv et mer tydelig, helhetlig og kompetent tjenestetilbud. Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters er et slikt samarbeid, der målet er å bidra til utvikling og verdiskaping gjennom næringsklynger. SIVA og Forskningsrådet var også samarbeidspartnere under Innovasjonstalen 2016 og på Innovasjon Norges arrangement under Arendalsuka 2016.  I 2016 etablerte Innovasjon Norge sammen med Forskningsrådet, SIVA og Enova et samarbeid om en ny støtteordning som styrker utviklingen av miljøvennlig energiteknologi, Pilot-E. Den første utlysningsrunden hadde en ramme på 70 millioner kroner og var rettet mot løsninger for utslippsfri maritim transport. Etter en søknadsrunde ble fem konsortier gitt støtte til utvikling av sine prosjekter.

I 2016 etablerte Innovasjon Norge sammen med Eksportkreditt Norge, GIEK og GIEK Kredittforsikring et felles eksport-team som skal møte norske bedrifter som ønsker å lykkes ute i verden. Teamet har plukket ut bedrifter fra hele landet som det skal besøke. Formålet med prosjektet er å teste ut om det gir merverdi for norske bedrifter å møte et samlet tilbud fra de fire organisasjonene. Ambisjonen er bedre å tydeliggjøre tilbudet til eksportbedriftene og hjelpe dem ut i nye markeder.

Svalbard-oppdrag

I mars 2016 etablerte Innovasjon Norge et eget prosjektkontor på Svalbard. Etableringen kom etter at Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) ga Innovasjon Norge i oppgave å legge til rette for innovasjon og næringsutvikling på øygruppen. Innovasjon Norge fikk i 2016 også i oppdrag fra NFD å utarbeide en innspillrapport som skal danne underlag for regjeringens nærings- og innovasjonsstrategi for Svalbard.

Endringer i utekontorstruktur

Omstillingen i norsk og global økonomi gjør det nødvendig å ha en rutinemessig vurdering av hvordan Innovasjon Norge er representert i de internasjonale markedene. Høsten 2016 hadde vi derfor en omfattende prosess med gjennomgang av Innovasjon Norges internasjonale tilstedeværelse og utekontorstruktur. Styret i Innovasjon Norge har satt tre kriterier for denne tilstedeværelsen:

  1. Det skal være tilstrekkelig interesse for det aktuelle markedet i norsk næringsliv
  2. Det skal være tilstrekkelig potensial for norsk næringsliv i vedkommende marked
  3. Det skal være markeder der Innovasjon Norge gjennom sin tilstedeværelse kan bidra til å utgjøre en forskjell for næringsaktører som ønsker å satse i de aktuelle markedene.

Styret i Innovasjon Norge ga i møtet 15. desember 2016 sin tilslutning til hovedpunktene knyttet til endringer i kontorstrukturen. Endringene blir endelig besluttet og implementert i 2017.

Medarbeiderengasjement

Engasjement og høy kompetanse blant medarbeiderne i inn- og utland er med på å kjennetegne Innovasjon Norge som organisasjon. Vårt felles mål er at Innovasjon Norge skal være et sentralt virkemiddel for næringsutvikling, som det skal være enkelt å bruke og enkelt å like. Forskning viser at selskaper som har høyt ansattengasjement presterer bedre, er mer innovative og kreative sammenlignet med organisasjoner med lavere score. Derfor er vi stolte av at medarbeiderundersøkelsen for 2016 viser en høy tilfredshet både når det gjelder engasjement, jobbtilfredshet, samarbeid og arbeidsmiljø. 

Også utenfor organisasjonen oppfattes Innovasjon Norge som en attraktiv arbeidsplass. Innovasjon Norge var i 2016 nummer to på listen over de 30 mest populære arbeidsgiverne blant yrkesaktive med utdanning innen økonomi, en undersøkelse som ble utført av Universum. I en tidligere studentkåring er Innovasjon Norge også kåret som den mest attraktive arbeidsgiveren innen offentlig sektor. I tillegg er Innovasjon Norge i følge Universum nummer fire på listen over de mest attraktive arbeidsgiverne hos business-studenter.