Bedriftsnettverk – utlysning av midler

Bedriftsnettverk – utlysning av midler til nye 3-årige hovedprosjekter. Søknadsfristen for 2018 er utløpt.

/link/f0c4116fa208416c9fe873b33458e772.aspx
Foto: Thinkstock

Utlysningen retter seg mot strategiske kommersielle samarbeidsprosjekter som har fokus på utvikling av nye forretningsområder og markedsmuligheter i utlandet eller i Norge. Hensikten er å bidra til økt omstilling og internasjonalisering i norsk næringsliv. Programmet har opptak av nye prosjekter to ganger i året, i mars og september.

Kort om bedriftsnettverksprogrammet

Formålet er å bidra til økt konkurransekraft, verdiskaping og lønnsomhet i bedriftene. Programmet tilbyr finansiering og faglig veiledning til etablering av forpliktende strategiske markedsrettede og kommersielle samarbeidsprosjekter med et langsiktig perspektiv. Prosjektporteføljen omfatter i dag over 90 aktive bedriftsnettverk med nær 900 deltakerbedrifter.  

Hvem kan søke

Programmet henvender seg til små og mellomstore bedrifter med etablert økonomisk virksomhet og vekstambisjoner, i alle bransjer, næringer og landsdeler. Bedriftene må ha sunn økonomi, felles interesser og ønske om å realisere sitt vekstpotensial gjennom strategisk samarbeid med andre bedrifter i nettverk.

En av de strategiske deltakerbedriftene må ta rollen som søker og prosjektansvarlig på vegne av bedriftsnettverket. Søker kan også være et samarbeidsselskap som eies av de strategiske deltakerbedriftene (en juridisk enhet med eget organisasjonsnummer).

Bedriftsnettverket kan bestå av tre eller flere norske små og mellomstore bedrifter, som er registrert i Foretaksregisteret i Norge. I tillegg kan store bedrifter inngå i nettverket, men ikke være dominerende. Bedrifter i utlandet kan også inngå. Samarbeidet kan foregå vertikalt langs en verdikjede eller horisontalt innenfor, eller på tvers av, bransjer og sektorer. Det er ikke krav om at bedriftene skal være lokalisert i samme region.

Hva kan det søkes støtte til

Det kan søkes støtte til delfinansiering av felleskostnader knyttet til felles utviklingsaktiviteter. Dette kan eksempelvis være:

 1. Kostnader til prosjektledelse og administrasjon hos søker/administrator
 2. Kjøp av konsulentbistand og andre eksterne tjenester i Norge eller i utlandet til
  • Prosjektledelse, administrasjon og prosessledelse
  • Markeds- og strategiske analyser
  • Forretningsutvikling/nye forretningsmodeller
  • Utgifter til felles kompetansetiltak
  • Utgifter til felles deltakelse på messer
  • Kjøp av teknisk bistand
  • Kjøp av juridisk bistand til samarbeidsavtaler og forretningsmessige kontrakter

Støttebeløp, støtteandel og støtteperiode

Det kan søkes støtte med inntil 750.000 kroner per år i inntil 3 år. Den offentlige støtten kan maksimalt utgjøre 50 % av godkjente støtteberettigede kostnader. Støtteandelen vil avhenge av støtteformål, kostnadstype og bedriftsstørrelse. Det søkes for ett år av gangen. Søknader for år 2 og 3 sendes inn og behandles løpende, uavhengig av nye utlysninger.

Alle støtteberettigede kostnader må være bokført og fremgå av søkerbedriftens prosjektregnskap. Tildelt støtte må være innenfor bestemmelsene for de såkalte gruppeunntakene i statsstøttereglene. Innovasjon Norges distriktskontorer kan gi nærmere informasjon om dette.

Prioriterte områder i 2018

Bedriftsnettverk skal bidra til økt internasjonalisering og omstilling i norsk næringsliv.  Utlysningen retter seg derfor mot samarbeidsprosjekter som har fokus på:

Utvikling av nye forretningsområder og nye markedsmuligheter i utlandet eller i Norge.

 

Hvordan søke

Det søkes om støtte gjennom Innovasjon Norges elektroniske søknadsportal. Det er et eget søknadsskjema for bedriftsnettverk med innebygget veiledning, se lenke til søknadsskjema under.

Hvem kan du kontakte

Søker oppfordres til å kontakte Innovasjon Norges distriktskontor i god tid før søknad sendes inn for uforpliktende samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søkeprosessen. Det anbefales utarbeidet en prosjektskisse som grunnlag for diskusjon og tilbakemelding. Det gir erfaringsmessig bedre søknader og øker sannsynligheten for å nå opp i konkurransen.

Ta gjerne kontakt med din faste kontaktperson. Du kan også kontakte våre regionale rådgivere for klynger og bedriftsnettverk eller programleder for Bedriftsnettverksprogrammet Ottar Hermansen Tel: 22 00 27 92. E-post: ottar.hermansen@innovasjonnorge.no 

Krav til søknad og prosjektbeskrivelse

Søknaden bør være kortfattet, men konkret. Prosjektdokumenter med utfyllende informasjon kan vedlegges søknaden. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde:

 • Kort presentasjon av alle bedriftene (virksomhet, kjernekompetanse, hovedprodukter og viktigste markeder i dag, omsetning og egenkapital siste regnskapsår, antall ansatte mv.)
 • Bedriftenes felles interesser og behov (hvordan kan de ha nytte av hverandre)
 • Mål, hensikt og ambisjoner med samarbeidet (hva er det nye, innovative og ekstraordinære)
 • Beskrivelse av samarbeidsområder (nye forretningsområder og/eller nye markedsmuligheter)
 • Aktuelt markeds- og vekstpotensial for bedriftene - som kan realiseres gjennom samarbeid
 • Beskrivelse av verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
 • Strategi og gjennomføringsplan med 3 års horisont
 • Prosjektorganisering og samarbeidsmodell (hvordan skal bedriftene samarbeide)
 • Budsjett og finansieringsplan for inntil 3 år (kan være grov estimater)
 • Aktivitetsplan, budsjett og finansieringsplan inkl. egenfinansiering for år 1 (må være konkret)

Det forutsettes at samarbeidsprosjektet er forankret i styret og daglig ledelse hos deltakerbedriftene. Intensjonsavtale undertegnet av alle deltakerbedriftene må vedlegges søknaden. Før oppstart av prosjektet må samarbeidet formaliseres gjennom en underskrevet samarbeidsavtale.

Dokumenter som kan vedlegges den elektroniske søknaden

 • Strategi- og gjennomføringsplan
 • Kompetansematrise (som viser alle bedriftenes kjernekompetanseområder)
 • Prosjektorganisering og samarbeidsmodell
 • Budsjett og finansieringsplan
 • Intensjonsavtale eller samarbeidsavtale

Kriterier for vurdering og utvelgelse av prosjekter

 1. Relevans til prioriterte områder i utlysningen
 2. Markeds- og vekstpotensialet for bedriftene
 3. Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
 4. Deltakerbedriftenes samlede gjennomføringsevne (økonomi, kompetanse og kapasitet)
 5. I hvilken grad den offentlige støtten er utløsende for iverksetting av prosjektet.