Næringsrettet tilskuddsordning for Arktis og Russland

Har du et kommersielt prosjekt som retter seg mot Arktis eller Russland? Vi kan hjelpe deg med prosjektmidler.

Innovasjon Norge skal på vegne av Utenriksdepartementet styrke næringssamarbeidet med Russland og andre arktiske stater, nordiske naboer, nærstående europeiske land og andre aktører med interesse i Arktis. 150 millioner kroner er satt av til næringslivsprosjekter i Arktis og Russland i perioden 2014-19.

Hvem kan få finansiering?

Bedrifter og organisasjoner som er etablert i Norge og som ønsker å gjennomføre næringsrettede prosjekter kan søke om prosjektmidler, uavhengig av adresse, størrelse eller bransje.

Prosjektene må ha et kommersielt formål, og kan gjennomføres i Norge eller i samarbeid med partnere i andre land: nordiske naboer, Russland, øvrige arktiske land og andre internasjonale aktører med interesse for nordområdene.

Hva kan vi finansiere?

Prosjekter må enten ha et direkte eller indirekte kommersielt formål. Prosjekter med større kommersielt suksesspotensiale vil prioriteres.

Det kan gis støtte til alle faser i et prosjekt (forstudie, forprosjekt og hovedprosjekt).

Du kan få støtte til:

  • ekstern konsulentbistand og deltakelse på messer
  • rådgivnings- og innovasjonssupporttjenester
  • opplæring
  • forskning og utvikling.

For prosjekter som ikke kan støttes innenfor områder nevnt ovenfor, men som allikevel er i hht. ordningens intensjoner, kan det gis støtte etter regelverket om bagatellmessig støtte. Regelverket innebærer at det offentlige kan tildele støtte til et foretak på opp til 200 000 euro i en periode på tre regnskapsår.

Innovasjon Norge vil foreta løpende saksbehandling av innkomne søknader. Det gjelder ingen særskilte søknadsfrister. Søknadene vil prioriteres ut fra prosjektenes innhold i forhold til tildelingskriteriene, samt de totale rammer for tilskuddsordningen.