Bioøkonomiordningen

Arbeider din bedrift med smarte løsninger i bruk av ressurser fra hav, jord eller skog? Vi finansierer utviklingsprosjekter.

Hvem kan få finansiering?

Både små og store bedrifter som utvikler og tar i bruk løsninger for produksjon, foredling og distribusjon av bioressurser. Les mer om bioøkonomi.

Hva kan vi finansiere?

Vi finansierer utviklingsprosjekter i og på tvers av verdikjedene for bioressurser. Kostnader som kan dekkes kan knyttes til:

 • Produktutvikling, konseptutvikling og utvikling av forretningsmodell
 • Kunnskapsinnhenting (forstått gjennom sammenstilling av data, mindre analyser, dokumentasjon og kartlegging av markedspotensial).
 • Forbedret produksjon og tilgjengeliggjøring av bioressurser.
 • Opplæring gjennom mentorstøtte.
 • Kunnskapsutveksling gjennom hospitering (forstått som erfaringsutveksling i produksjonsbedrifter internasjonalt).
 • Utvikling av nye foredlingsprosesser og forprosjektering forut for pilotering og demoanlegg.
 • Verifisering av norsk eller internasjonal teknologi forut for beslutning om innlisensering.
 • Samarbeid mellom to eller flere bedrifter med mål om bedriftsnettverk eller annen klyngeutvikling.

Prosjektene kan ha maksimalt to års varighet og det er kun aktiviteter etter søknadstidspunkt som kan støttes.

Støtteandel i prosjektene avhenger av bedriftens størrelse og type aktivitet. Dette styres av statsstøtteregelverket. Vi vil fortrinnsvis gi støtte mellom NOK 100.000 og 2.000.000 fra Bioøkonomiordningen.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

Kriteriene under benyttes ved prioritering av hvilke prosjekter som før støtte:

 • Prosjekter skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge

 • Prosjekter skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften

 • Prosjekter som utvikler løsninger i produksjon, foredling og/eller full utnyttelse i bruk av bioressurser. Eksempelvis produktutvikling, prosessutvikling eller organitorisk utvikling.

 • Prosjekter som bidrar til utvikling av markedsrettet strategi, nye markeder og/eller merkevarebygging.

 • Prosjekter som kan sannsynliggjøre et positivt klimabidrag.

 • Prosjekter som bidrar til økt og bærekraftig matproduksjon.