Samarbeidsprosjekter i Horisont 2020

De aller fleste EU-prosjekter er samarbeidsprosjekter hvor bedrifter deltar sammen med forskningsinstitutter, universiteter eller andre partnere.  Norge er fullverdig medlem i Horisont 2020, noe som gjør at norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med partnere og konkurrenter fra andre europeiske land.

Horisont 2020 skal bidra til å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst. Programmet skal sikre at Europa er i verdensklassen på vitenskap og teknologi, fjerne hindringer for...

Horisont 2020 skal bidra til å oppnå smart, bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst. Programmet skal sikre at Europa er i verdensklassen på vitenskap og teknologi, fjerne hindringer for innovasjon, samt gjøre det enklere for offentligog privat sektor å sammen levere løsninger til de store samfunnsutfordringene verden står ovenfor.

Foto: European Commission

I Horisont 2020 finnes det ulike former for samarbeidsprosjekter der norske bedrifter kan delta:

IA: Innovation Actions

Innovation Actions er markedsnære samarbeidsprosjekter som hovedsakelig består av aktiviteter som er direkte knyttet til å utvikle planer eller design for nye, endrede eller forbedrede produkter, prosesser eller tjenester. Dette kan for eksempel inkludere utvikling av prototyper, testing, demonstrasjon, utvikling av piloter, produktvalidering i stor skala og markedsreplikasjon.

Prosjektene varer typisk i 2-3 år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket 70% av de direkte kostnadene, samt 25% overhead for indirekte kostnader.

Innovasjon Norge kan støtte norske bedrifter som vil vite mer om mulighetene i Innovation Actions. Ta kontakt med en EU-rådgiver.

RIA: Research and Innovation Actions

I Research and Innovation Actions er forsknings- og utviklingsaktiviteter kjernen i prosjektet, med mål om å etablere ny vitenskapelig og teknologisk kunnskap og/eller å utforske gjennomførbarheten til ny eller forbedret teknologi, produkter, prosesser, tjenester eller løsninger.

Prosjektene varer typisk i 3-4 år, og må ha minimum tre partnere fra tre ulike land. Prosjektene får dekket 100% av de direkte kostnadene, samt 25% overhead for indirekte kostnader.
Ta kontakt med Forskningsrådet for mer informasjon om RIA.

Utlysningene i Horisont 2020 publiseres på Europakommisjonens deltakerportal. I disse står det spesifisert hvilken type prosjekter det dreier seg om.

Samarbeidsprosjektene lyses ut i tematiske arbeidsprogrammer som skal svare på EUs syv samfunnsutfordringer samt industrielle og muliggjørende teknologier. Les mer om dette på Europakommisjonens sider om Horisont 2020

Prosjektetableringsstøtte
Norske aktører som skal søke Horisont 2020 kan få ulike former for prosjektetableringsstøtte fra Norges Forskningsråd. Les mer her.