SMB-instrumentet: Skreddersydd for bedrifter

SMB-instrumentet retter seg mot innovative SMBer med høyt vekstpotensial og internasjonale ambisjoner. Gjennom finansiering, coaching og akseleratortjenester skal SMB-instrumentet bidra til at bedrifter med markedsskapende innovasjoner kan nå markedet og vokse internasjonalt.

Hvem kan søke

SMB-instrumentet er en finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, Horisont 2020. Ordningen er åpen for SMBer som søker alene eller som et konsortium bestående av flere SMBer, og er tematisk sett helt åpen. 

SMB-instrumentet er delt inn i faser:

Fase 1: Konseptavklaring

Denne fasen er en markedsavklaring som skal ha en varighet på maksimalt 6 måneder. I fase 1 skal man blant annet gjennomføre en mulighetsstudie som analyserer risiko og markedsmuligheter. IPR og design er eksempler på andre viktige områder som må følges opp. 

Alle som får finansiering vil få tildelt en fast sum på 50.000 euro. I tillegg får man støtte i arbeidet fra Enterprise Europe Network nasjonalt og fra utvalgte coacher.

+ Seal of excellence

 

 Se hvilke prosjekter som har fått støtte:

Fase 2: Innovasjonsprosjekt

Dette er selve innovasjonsprosjektet. Innovasjonen skal i denne fasen videreutvikles, og det er rom for innovasjonsaktiviteter som demonstrasjoner, testing, utvikling av prototyper, pilotering, oppskalering og markedstilpasninger. 

Et typisk støttebeløp vil ligge mellom 1 og 2,5 millioner euro. Prosjektene bør ha en varighet på 1-2 år. Også i fase 2 vil det være tilbud om oppfølging og tettere coaching. 

Etter fase 2 skal prosjektet være klart for markedet.

For bedrifter som er forbi konseptavklaringsfasen er det mulig å søke seg direkte til fase 2.

Fase 2-søknader går gjennom en to-trinnsevaluering: de beste søknadene etter trinn en (skriftlig evaluering av søknaden) inviteres til pitching for en jury i Brussel.
Les mer om evalueringsprosessen her.

Nytt tilbud til fase 2 bedrifter: Markedsorientering, kundeorientering og pitchetrening

Innovasjon Norge tilbyr workshops med fokus på «impact» for å forbedre de delene av fase 2-søknaden som går på markedsorientering og kundeorientering. Vi bruker ulike verktøy for å jobbe med dette.

Vi tilbyr også pitchetrening til selskaper som inviteres til å pitche sitt fase 2-prosjekt foran EUs jury for SMB-instrumentet. Pitchetreningen foregår over skype/video i form av tre komprimerte en-til-en økter med ekstern coach i forkant av intervjuet i Brussel. Ta kontakt med din regionale EU-rådgiver dersom du inviteres til intervju og ønsker dette tilbudet. Tilbudet er gratis.

 

Business Acceleration Services

Som en del av EIC tilbys vinnere av SMB-instrumentets fase 1 og 2 Business Acceleration Services som skal hjelpe bedriftene skalere og vokse internasjonalt. Disse tjenestene inkluderer blant annet matchmaking med nye forretningsforbindelser, tilgang til risikokapital, kursing og tilgang til nettverk av bedrifter, coacher, partnere og investerer. Les mer om Business Acceleration Services.

Vil du vite mer? Ta kontakt med en EU-rådgiver

Søknadsfrister

Det er ingen søknadsfrister for utlysninger under SMB-instrumentet. I stedet opererer man med det man kaller «cut off»-datoer der man på en gitt dato evaluerer de søknadene som er kommet inn. Det er fire cut off-datoer i året for både fase 1 og fase 2. 

Cut off-datoene finner du her. 

Du kan også få støtte fra Forskningsrådet til å skrive søknader til SMB-instrumentet både for fase 1 og fase 2. Les mer om ordningen her.

Er du interessert i å vite mer om SMB-instrumentet? Ta kontakt med en EU-rådgiver

SMB-instrumentet i Horisont 2020

SMB-instrumentet er en del av European Innovation Council i perioden 2018-2020. EIC samler de delene av Horisont 2020 som støtter høyrisikoprosjekter med stort potensial for inntjening, banebrytende forskning eller markedsskapende innovasjon.