Innovasjonskontrakter: Tilskudd til markedsnære løsninger

Vi innfører nå en felles betegnelse for det som tidligere het IFU og OFU. Det er Innovasjonskontrakter.

Har du et innovativt prosjekt med internasjonalt potensial? Kunne du tenke deg å realisere det i tett samarbeid med en kunde i offentlig eller privat sektor? Innovasjon Norge kan bidra til å dele risiko gjennom tilskudd til innovasjonskontrakter.

/link/49ef147fafa44ce28a6099ca778c21e4.aspx

Innovasjonskontrakter basert på forsknings- og utviklingssamarbeid har som formål å utvikle et nytt produkt eller løsning som ikke tilbys i markedet. Partene i Innovasjonskontrakten er en bedrift som utvikler produktet/løsningen og en kunde som har behov for løsningen som utvikles. Førstnevnte kalles leverandørbedriften og sistnevnte pilotkunde.

Hvem kan få støtte til Innovasjonskontrakter?

Bedrifter i alle vekstfaser kan få tilskudd til Innovasjonskontrakter. Forutsetningen for støtte er at risikoen i prosjektet er så stor at tilskuddet er nødvendig for å kunne starte prosjektet.

Hvilke prosjekter passer for Innovasjonskontrakter?

Vi ser etter prosjekter som er innovative og som har internasjonalt potensiale.En forutsetning er at innovasjonsprosjektet er forbundet med betydelig markeds- og/eller prosjektrisiko. Kjernen i Innovasjonskontrakter er utvikling i tett samarbeid med markedet/behovseier (pilotkunde), og hvor fokus ligger på kommersialisering, skalering og vekst. 

Vi ser også etter prosjekter til bedrifter som skal omstille seg og utvikle ny teknologi til nye markeder. Risiko knyttet til omstilling er særlig høy og utvikling i tett samarbeid med markedet kan være av avgjørende betydning for kommersiell suksess.

Prosjektene i Innovasjonskontrakter må tilby et nytt produkt eller løsning til en pilotkunde som har et klart behov for det. Når  pilotkundes behov er dekket vil det gi en god referanse for inntreden i nye markeder.  

Tilskuddet skal føre prosjektet helt frem til en før-kommersiell prototype. Det kan også omfatte testing og oppfølging av prototypen, og om den oppfyller prosjektets spesifikasjoner, inklusiv nullserieproduksjon.

Hvilke prosjekter passer ikke for Innovasjonskontrakter?

 • Tidligfase bedrifter hvor prosjektet er lik bedriften og veien til marked og kommersialisering vurderes kort. Disse prosjektene forventes ivaretatt av egenkapital, oppstartsfinansiering som etablerertilskudd og oppstartslån, eller innovasjonslån.
 • Hovedprosjekter med behov opptil ca 1 mill. kroner i tilskudd.
 • «Leveranseprosjekter» - som ikke kan vise til betydelig skaleringspotensial utover pilotkundens behov.
 • Trinnvis utvikling av eksisterende teknologi i eksisterende marked. Unntak er prosjekter som faseinndeles for å ta ned risiko.

Hvem er partene, og hvilken rolle har de?

Leverandørbedriften

Leverandørbedriftens rolle er å utvikle en ny løsning, et nytt produkt eller en ny tjeneste som pilotkunden har behov for. Dette skal gjøres i samarbeid med pilotkunden. Samarbeidet skal gi leverandørbedriften tilgang til ny kompetanse, internasjonale nettverk og strategiske partnere, samtidig som samarbeidet gir pilotkunden tilgang til bedre behovsdefinerte løsninger og økt konkurransekraft. Det er viktig å få inn rett pilotkunde som gir validering og markedsadgang.

Leverandørbedriften skal i hovedsak være liten eller mellomstor for å kunne kvalifisere til støtte. Store bedrifter kan få innvilget midler i særskilte tilfeller. Leverandørbedriften skal ha en tydelig forankret ide om å utvikle noe helt nytt som den har kompetanse, evne og kapasitet til å gjennomføre.

Leverandørbedriften er ansvarlig overfor Innovasjon Norge for at prosjektet gjennomføres i henhold til kontrakten.

Pilotkunden

Pilotkundens rolle i prosjektet er å bidra til best mulig løsning for sitt behov samtidig som de er med på utviklingsprosessen. Pilotkundens bidrag i form av arbeidsinnsats og finansiering skal utgjøre minimum 20% av prosjektets totale kostnader. Arbeidsinnsats vurderes som regel som viktigst, men det er kvaliteten i bidraget fra pilotkunden som er sentralt her. Pilotkunden skal delta aktivt og bør omfatte: a) behovskrav og spesifikasjoner, b) kunnskap og kompetanse, c) aktiv deltagelse gjennom møter, styringsgruppe el, c) validering og testing av løsningen. Pilotkundens bidrag inn i prosjektet skal tilføre kompetanse som leverandørbedriften ellers ikke hadde fått tilgang til.

Pilotkunden kan være en eller flere norske eller utenlandsk bedrifter, eller norske eller utenlandske offentlige virksomheter. Dersom din kunde er utenlandsk og du trenger å vise til informasjon om støtteordningen på engelsk finner du det her: informasjon om støtteordningen på engelsk.

Fordeler for leverandørbedriften

 • Redusere utviklingskostnadene og risiko i prosjektet ved samarbeid med pilotkunden og tilskudd fra Innovasjon Norge. Dette bidrar også til større avkastning på investeringene
 • Styrker markedsmulighetene ved å utvikle produktet eller tjenesten som det potensielle markedet har behov for.
 • Skape konkurransefortrinn med økt tilgang på kunnskap, erfaring og utviklingskompetanse, samtidig som du kan få tilgang til kundepartners nettverk.
 • Skaper bedre omdømme ved å utvikle et unikt produkt, en prosess eller en tjeneste for en kundepartner med godt renommé.
 • Innovasjon i samarbeid skaper langsiktig verdiskapning og suksess.

Ønsker du å lese mer om hvordan man lykkes med forsknings- og utviklingssamarbeid, kan du lese om noen prosjekter vi har gitt støtte til, eller studien Verdiskapning i lange innovasjonsprosesser. 

Fordeler for pilotkunden

 • Pilotkunden får stille sine krav og spesifikasjoner til utviklingen av produktet/løsningen.
 • Betydelig reduksjon av prosjektkostnader og finansiell risiko.
 • Muligheten til å samarbeide med norske små og mellomstore bedrifter (SMB) med unike ferdigheter og kunnskap i aktuelle produktområder.