4. Finansiering

Hva kan finansieres?

Størrelsen på tilskuddet følger EØS-regelverket som opererer med tre kategorier av bedrifter: Små, mellomstore og store.

Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til delvis dekning av prosjektet utviklingskostnader. Dette omfatter:

  • Personkostnader i forbindelse med utviklingsprosjektet
  • Utgifter til instrumenter, utstyr, areal og bygninger som utelukkende og permanent blir benyttet til utviklingsprosjektet
  • Utgifter til konsulenthjelp og tilsvarende tjenester som utelukkende blir benyttet i tilknytning til utviklingsprosjektet, inkludert forskningsresultat, teknisk kunnskap, patentsøknader, patenter osv. som blir kjøpt eksternt
  • Administrasjonskostnader direkte knyttet til utviklingsprosjektet
  • Andre driftsutgifter (for eksempel materiell, forsyninger og lignende) direkte knyttet til utviklingsprosjektet, herunder leveransen av materialer og tjenester knyttet til eventuell produksjon av prototyper og pilotanlegg.

Dersom utviklingsprosjektet direkte eller indirekte medfører økt kapitalbinding eller at det må foretas fysiske investeringer i bygninger, maskiner etc., kan dette kapitalbehovet lånefinansieres. For nyetablerte virksomheter er det også mulig å få garanti for driftskreditt.

Hva er størrelsen på tilskuddet?

Størrelsen på tilskudd vurderes fra sak til sak, avhengig av hva som er nødvendig for å realisere prosjektene i riktig omfang og tid. Vi spør derfor om støtten vil være utløsende for prosjektet. Med dette mener vi at støtten skal være avgjørende for om prosjektet blir gjennomført.

Fordi støtten til forsknings- og utviklingssamarbeid kun gis til bedrifter som ikke ellers hadde hatt mulighet til å gjennomføre et innovasjonsløft, må det søkes før prosjektet er påbegynt. Alle kostnader må dokumenteres, og tidligere kostnader tas det ikke hensyn til.

Hvor mye støtte en bedrift kan få er avhengig av størrelsen på bedriften og prosjektet i tillegg til prosjektets kostnadsrammer. Dette er regulert av reglene om statsstøtte i EØS-avtalen. Les mer om EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Tilskuddet gis til deg som er leverandørbedriften i innovasjonskontrakten, og det er din andel av det totale prosjektbudsjettet som utgjør grunnlaget for tilskuddets størrelse. Tabellen under viser hvor mange prosent av ditt budsjett du maksimalt kan få i tilskudd. Satsene er i henhold til EØS-regelverkets tillatte maksimumssatser.

 

Små bedrifter (<   50)

Mellomstore   bedrifter (50-250)

Store bedrifter   (>250)

Forundersøkelse/forprosjekt

70 %

60 %

50 %

Innovasjonskontrakt - industriell forskning

70 %

60 %

50 %

Innovasjonskontrakt - utvikling/protptyping

45 %

35 %

25 %

Samarbeidsbonus

+15 %

+15 %

+15 %

Støtten til en innovasjonskontrakt kan økes med 15 prosent dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige parter, hvorav den ene er en SMB (< 250 ansatte) eller befinner seg i utlandet, og ingen av virksomhetene bidrar med mer enn 70 prosent av prosjektkostnadene. Innovasjon Norge avgjør og godkjenner dette fra sak til sak. 

Må rapportere det totale prosjektbudsjettet 
Innovasjon Norge må også ha kunnskap om det totale prosjektbudsjettet - det vil si summen av dine og kundebedriftens prosjektkostnader - for å sikre at begge parter deltar aktivt i prosjektet. Ingen kan delta med mindre enn 20 prosent.

Eksperimentell utvikling/prototype
De fleste forsknings- og utviklingssamarbeid omfatter kun eksperimentell utvikling/prototype. Dersom prosjektene også inneholder et element av industriell forskning, må prosjektbudsjettet deles opp i en forskningsdel og en utviklingsdel før beregning av støttebeløp.

Prinsipper for beregning av tilskuddet 
I vår søknadsbehandling legges det vekt på:

  • Hvor viktig er tilskuddet for realiseringen av prosjektet
  • Balansert arbeidsinnsats – kunden må delta aktivt og investere tid i prosjektet
  • Helhetsvurdering av søknadsgrunnlaget og tilgjengelig dokumentasjon

Søknadsfrist? Det er ingen søknadsfrist, vi behandler søknader fortløpende