Lån, tilskudd og garantier

Trenger du finansiering til et lønnsomt prosjekt eller videreutvikling av din bedrift? Vi tilbyr lån, tilskudd og garantier til bedrifter i alle bransjer over hele landet.
(Det finnes egne tjenester for landbruksbedrifter)

/link/91a1e19754444cf7bb15aa4268f399a3.aspx
Foto: Tim Marshall/ Unsplash

Hvem kan få finansiering?

Vi hjelper små, mellomstore og store bedrifter over hele landet i alle næringer og bransjer. Vi vurderer hvilken finansieringsform som passer best for din bedrift. Du kan få lån, garantier og tilskudd. Tilskudd gis primært til små og mellomstore bedrifter, og det er størst mulighet for bedrifter i distriktene.

Hva kan vi finansiere?

Vi finansierer lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling, utvikling eller nyetablering. Eksempler på tiltak som vi støtter kan være  forskning og utvikling, tekniske forstudier, opplæring, konsulentbistand og messedeltakelse.

Vi kan også finansiere investeringer i bygg, maskiner og utstyr.

Prosjektet må ha et dokumentert potensial for vekst i enten nasjonale eller internasjonale markeder.

Forprosjektstøtte

Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.

Ta kontakt med en kunderådgiver før du søker, for å vurdere om ditt prosjekt kan ha nytte av et forprosjekt.

NB! Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta tilskudd, garantier eller lån som inneholder subisidieelement (såkalte innovasjonslån og risikolån).

Om finansiering

Våre finansieringstjenester kan bestå av lån, tilskudd og garantier, eller en kombinasjon av disse. Les mer om vår finansiering.

Innovasjon Norge er en langsiktig, fleksibel långiver og samarbeidspartner som ønsker å bidra til økt verdiskaping i Norge. Vi ønsker særlig å bidra med finansiering til nyskapende vekstbedrifter og bedrifter med internasjonale vekstambisjoner.

NB! Innovasjon Norge kan ikke utbetale støtte til foretak som har utestående tilbakebetalingskrav for ulovlig statsstøtte, etter vedtak i ESA.

Garanti

Målgruppe / hensikt: Gründere

Garantier kan gis til gründere og vekstbedrifter som har problemer med å skaffe seg driftskreditt hos sin bankforbindelse på grunn av manglende pantesikkerhet eller stor risiko knyttet til økonomisk utvikling i fremtiden. En garanti fra Innovasjon Norge skal bidra til å bedre finansieringsmulighetene for bedrifter som er i en slik situasjon.

For hvem? Til hva?

Garanti kan gis til bedrifter over hele landet, og det er i prinsippet ingen bransje eller næringsmessige begrensninger. Våre garantier er i praksis en sidesikkerhet som stilles overfor bedriftens lokale bankforbindelse for at banken skal kunne innvilge driftskreditt.

Vi kan dessverre ikke støtte prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad.

Bedre muligheter gjennom samarbeid

En garanti fra Innovasjon Norge kan gi gründere og vekstbedrifter lettere tilgang til driftskreditter i lokale banker. I normale tider ivaretas driftsfinansiering vanligvis av det private kredittmarked med sikkerhet i varelager og kundefordringer. Det finnes dog mange prosjekter som er i en tidlig fase med et stort vekstpotensial og stor risiko, hvor det er grunner til å dele på finansieringen og risikoen med eierne og bedriftens bankforbindelse.

Gjennom et slikt samarbeid og risikodeling vil våre garantier ofte være utløsende for å få på plass en god finansieringsløsning for bedriften det gjelder.

Litt om betingelser

Våre garantier stilles i form av simple tapsgarantier overfor långivende bank, og normalt garanteres det for inntil 50 % av eventuelt tap. En simpel tapsgaranti på 50 % innebærer at Innovasjon Norge og långiver deler tapet på kreditten likt etter at alle andre eventuelle sikkerheter er realisert.

En garanti har normalt en varighet på 3 år, og det betales normalt en årlig provisjon på minimum 1 % av garantiansvaret.

Tilskudd

Målgruppe / hensikt: Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

Tilskudd kan brukes til en rekke ulike formål for å bidra til å gjennomføre gode prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. Offentlig støtte i form av tilskudd til enkeltbedrifter kan innebære konkurransevridning, og ingen bedrifter har i utgangspunktet "krav" på tilskudd.

For hvem? Til hva?

Tilskudd gis primært til små og mellomstore bedrifter over hele landet, men de tilskuddsrammer vi disponerer er vesentlige større i distriktene enn i sentrale strøk. Det er i prinsippet ingen bransje eller næringsmessige begrensninger.

Reglene om statsstøtte i EØS-avtalen har definert hvilke formål det kan gis tilskudd til:

 • SMB-støtte til konsulentbistand og andre tjenester og aktiviteter
 • Støtte til opplæring
 • Støtte til FoUoI (forskning, utvikling og innovasjon)
 • Støtte til investeringer
 • Støtte til andre formål (bagatellstøtte)
 • Regional støtte til små nyetablerte bedrifter

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta tilskudd.

Hvor mye kan du søke om?

De maksimale tilskuddssatser avhenger formål, bedriftsstørrelse og lokalisering, men ligger som hovedsak i intervallet 10-40 %.

Kontakt en rådgiver på et av våre lokalkontor for nærmere informasjon om dette.

Økte muligheter gjennom samarbeid

Et tilskudd fra Innovasjon Norge vil aldri finansiere et prosjekt 100 %. Vi søker å styre bruken av tilskudd mot prosjekter med potensial for å skape internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester med stort verdiskapingspotensial i Norge. Et slikt samarbeid og risikodeling gir ofte den beste finansieringsløsning for prosjektet og bedriften det gjelder.

Litt om betingelser

Reglene om statsstøtte i EØS-avtalen angir maksimale støttesatser for våre tilskuddsordninger avhengig av fomål, bedriftsstørrelse og geografisk lokalisering. I praksis benyttes sjelden de maksimale støttesatsene, og størrelsen på tilskudd blir normalt begrenset til det som vurderes å være nødvendig for å realisere prosjektet. Ved å kontakte en kundebehandler ved vårt distriktskontor i ditt fylke vil du kunne få nærmere informasjon om dette.

Det er også et krav om at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når:

 • prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
 • omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte
 • prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte

Et prosjekt kan ikke påbegynnes før søknad om tilskudd er mottatt av Innovasjon Norge.

Med unntak av tilskudd til investeringer i distriktene, er alle tilskudd skattepliktige for mottaker. Tilskudd utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling basert på milepæler i prosjektet kan avtales.

Innovasjonslån

Målgruppe / hensikt : Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

For hvem? Til hva?

Innovasjonslån er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet gjelder også store bedrifter. Innovasjonslån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål.

Innovasjonslån kan benyttes til toppfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften ikke har eller bare delvis kan stille tilfredsstillende sikkerhet. Dette kan dreie seg om etablering, videreutvikling eller omstilling med hovedfokus på nyskaping, vekst og internasjonalisering. I småbedrifter og i store bedrifter i distriktene er det også anledning til toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Innovasjon Norges medvirkning skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet.

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta lån.

Hvor mye kan du søke om?

Vi kan normalt finansiere inntil 50 % av kapitalbehovet.

Økte muligheter gjennom samarbeid

Innovasjonslån kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med våre egne lavrisikolån eller også som et selvstendig tilbud i kombinasjon med finansiering fra en lokal bank. Et samarbeid med en lokal bankforbindelse betyr økte kreditter, ved at banken og Innovasjon Norge sammen har mulighet for å strekke seg litt lenger.

Litt om betingelser

Rentene for innovasjonslån ligger noe høyere enn for godt pantesikrede lavrisikolån, og avdragstiden tilpasses prosjekttype. Lånet kan ikke benyttes til å finansiere løpende driftsutgifter i virksomheten.

Avdragstiden er normalt ikke mer enn ti år og avdragsfrie perioder kan avtales. I noen prosjekter kan det også være aktuelt med en rentefri periode. I tillegg kan det gis betingede innovasjonslån. Dette er lån til utviklingsprosjekter med ettergivelsesadgang på inntil 50 prosent dersom prosjektet mislykkes. For slike betingede lån kan Innovasjon Norge kreve avkastning knyttet til suksess i prosjektet ut over den vanlige renten.

Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling ved oppnådde milepæler kan avtales.

Rentebetingelser på innovasjonslån:
Nominell rente 4,95 % - effektiv rente fra 5,25 %
Etableringsprovisjon – 0,5 %

Rentebetingelser på betinget innovasjonslån:
Nominell rente 5,95 % - effektiv rente fra 6,25 %
Etableringsprovisjon fra 0,5 %

European Investment Fund

I januar 2017 inngikk Innovasjon Norge en samarbeidsavtale med European Investment Fund (EIF) under instrumentet InnovFin SME Guarantee i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020. Dette samarbeidet styrker Innovasjon Norges utlånskapasitet.

De innovasjonslån som omfattes av samarbeidet må være på minimum 4 mill. og maksimalt 50 mill. kroner, ha en nedbetalingstid på maksimalt 10 år og dessuten oppfylle definerte kriterier for vekst og innovasjon. 

Renten på lån som er garantert av EIF er 4,70 % - effektiv rente fra 5,00 %. Etableringsprovisjonen er 0,5 %.

Lavrisikolån

Målgruppe / hensikt : Bedriftsutvikling

Lavrisikolån er et tilbud til bedrifter med behov for finansiering av et langsiktig kapitalbehov. Lån gis på konkurransedyktige, markedsmessige betingelser med lang nedbetalingstid og vilkårene tilpasses bedriftens behov.

For hvem? Til hva?

Lavrisikolån fra Innovasjon Norge er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet omfatter også store bedrifter. Innovasjon Norge har et spesielt fokus på distriktene og typiske distriktsnæringer, og et særlig ansvar for å ivareta finansiering av virksomheter innenfor fiskeri og landbruk. Finansiering med lavrisikolån dekker virksomhetens behov for langsiktig lånefinansiering av anleggsmidler, men også kapitalstyrking, internasjonalisering og utviklingsaktiviteter.

Lavrisikolån gis til bedrifter med tilfredsstillende økonomi og betryggende sikkerheter hovedsakelig ved pant, garantier og kausjon.

Hvor mye kan du søke om?

Normalt kan vi finansiere 50 % av et definert kapitalbehov, men dette kan variere fra sak til sak.

Økte muligheter gjennom samarbeid

Lavrisikolån er et godt supplement til lån i private finansieringsinstitusjoner. Et samarbeid mellom lokal bank og Innovasjon Norge betyr økte kreditter for bedriften ved at partene i samarbeid har mulighet til å strekke seg litt lenger. For långiverne betyr det at risikoen deles med flere. Mange langsiktige investeringer finansieres derfor i et samarbeid mellom lokal bank og Innovasjon Norge.

Fleksible betingelser

Innovasjon Norge er en fleksibel partner både med hensyn til rente og avdragsbetingelser. Lån kan gis med fast eller flytende rente og med lang løpetid tilpasset bedriftens behov. Vi kan eksempelvis tilby ulike rentebindingsalternativ og rullerende lån. Lånebetingelsene kan for øvrig justeres avhengig av endringer i engasjementets risiko og status.

Innovasjon Norge er en pålitelig samarbeidspartner. Lån hos oss har stabile betingelser, fordi våre innlån er basert på norske statspapirer som påvirkes lite av uro i finansmarkedene.

Nominell rente fra 2,65 % - effektiv rente fra 2,75 %.

Pris på rentebinding kan opplyses ved henvendelse til våre distriktskontorer.

Pilotordning: Vekstgaranti for norske banker

Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters  tilgang til bankfinansiering. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen.  Vekstgaranti vil utgjøre en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge den 23. januar 2017 inngikk en avtale om risikoavlastning (kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon – Horisont 2020. Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 % av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. På denne bakgrunn er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt. 

Vekstgarantiordningen er foreløpig i en pilotfase. For testperioden er det inngått avtaler med tre banker – DNB, Nordea og SpareBank 1 SMN – som vil prøve ut vekstgarantiordningen innenfor et relativt begrenset utlånsvolum blant sine kunder. All kredittgivning innenfor vekstgarantiordningen skjer i regi av disse tre bankene.

Ordningen gjelder ikke bedrifter i vanskeligheter. En bedrift anses å være i vanskeligheter dersom den er eldre enn tre år (fra foretaksregistrering) og mer enn halvparten av den tegnede kapitalen, inkl. overkurs, har forsvunnet som resultat av akkumulerte tap. Poster i balansen som generelt regnes som en del av selskapets egne midler, inkl. ansvarlige lån, skal legges til den tegnede kapitalen.

Kontakt oss for nærmere informasjon:

Innovasjon Norge

Geir Ove Hansen, tlf. 22 00 27 68,                                          Geir.Ove.Hansen@innovasjonnorge.no

Nordea

Carsten Werner, tlf. 977 13 306, carsten.werner@nordea.no
Tlf. 23 20 60 02, bbonline@nordea.no

SpareBank 1 SMN

Gøran Steffensen, tlf. 909 86 662, goran.steffensen@smn.no

Sparebanken Vest

Nina Stangeland, tlf. 941 56 956, Nina.Stangeland@spv.no

DNB

Stavanger: Thomas Våland, tlf. 902 92 483, thomas.valand@dnb.no
Bergen: Maria Hanedalen Bøthun, tlf. 971 20 678, maria.hanedal@dnb.no
Kristiansand: Christian Arntzen, tlf. 468 03 627, christian.arntzen@dnb.no
Trondheim: Kirsti Susanne Blikeng, tlf. 95 09 96 56, kirsti.blikeng@dnb.no
Bodø: Karin Dahl Haugen, tlf. 959 71 577, karin.d.haugen@dnb.no
Oslo: Thomas Kruse, tlf. 905 86 990, thomas.kruse@dnb.no

Danske Bank

Oslo: Grete Syverstuen, 854 06 121, gsy@danskebank.no
Oslo: Johnny Almenning, 854 05 273, jalm@danskebank.no
Stavanger: Kjetil Norheim, 920 59 903, KJNO@danskebank.no
Trondheim: Runar Martinsen, 729 07 200, RUMA@danskebank.no

Sparebanken Møre

Mette Kolvik, tlf. 97 06 25 51, mette.kolvik@sbm.no

 

Banker som er interessert i mer informasjon om ordningen kan henvende seg til Geir Ove Hansen (se kontaktinformasjon over)

                       

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge

 • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften

 • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske

 • Innovasjonsgrad - hvor nyskapende er prosjektet eller bedriftens øvrige virksomhet?

 • Prosjektets eller bedriftens potensial for suksess i et internasjonalt marked

 • Støtten må være avgjørende for at prosjektet skal kunne gjennomføres. For store bedrifter må støtten også bidra til endring i omfang, størrelse, gjennomføringshastighet eller ressursallokering (i prosjektet?) som ikke ville skjedd uten støtten.

 • Bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene av det

 • Bedriftens konkurranseevne

 • Relasjonen til eventuelle samarbeidspartnere som er kritiske for bedriftens eksistens og leveringsevne, eller som skal bidra med kompetanse eller finansiering i prosjektet

 • Sikkerhetsdekning for lån og bedriftens evne til å betjene gjeld

 • Støtten skal ikke bidra til uheldig konkurransevridning

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.

Dette diskvalifiserer deg

Det stilles krav til at bedriften ikke skal være «i vanskeligheter» slik det er definert i Gruppeunntaksregelverket (GBER)*.

Bedriften er «i vanskeligheter»:

 • Hvis mer enn halvparten av tegnet kapital har forsvunnet**.
 • Hvis bedriften, eller konsernet bedriften er en del av, er under konkursbobehandling eller er insolvent.
 • Hvis bedriften, eller konsernet bedriften er en del av, har (forholdstall) langsiktig gjeld/egenkapital over 7,5 og EBITDA/finanskostnader under 1 de siste to år (gjelder kun store bedrifter).

* Kravet gjelder ikke om tildelingen er til oppstart og etablering (definert i artikkel 22 av GBER), eller om tildelingen er innenfor rammene for bagatellmessig støtte.

** Tegnet kapital inkluderer overkurs, bedriftens egne midler og ansvarlige lån. Eiernes ressurser, inntektsvekst eller dagens egenkapitalsituasjon åpner ikke for dispensasjon. Dog kan avhjelpende tiltak som at eiere tegner seg for mer kapital, konvertering av gjeld, omgjøring av gjeld til ansvarlig lånekapital eller kapitalnedsettelse gjøre at selskapet kan unngå diskvalifisering.