Visjon 2030 - Skissekonkurranse forprosjektmidler

Vi inviterer bedrifter som vurderer å satse/ekspandere i det humanitære markedet til å delta i vår konkurranse om forprosjektmidler i Visjon 2030. Konkurransen retter seg mot innovative prosjekter som kan bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen helse og utdanning.

I denne utlysningen prioriteres innovasjoner med fokus på hvordan unge bedre kan få dekket sine utdannings- og helsebehov; målgruppe ungdom og unge voksne – aldersgruppe 10-24 år.

Vi ser spesielt etter innovasjoner innen utdanning, ferdigheter og læring. 

Eksempler på aktuelle tema: 

 • læringsteknologi, effektiv læring, jobbrelevante ferdigheter, entreprenørskap, livslang læring, unngå frafall i skolen, styrke likestilling inkludering/deltakelse, utdanning for folk med funksjonsnedsettelser og spesielle læringsbehov.
 • seksualitetsundervisning, ungdomsvennlige helsetjenester, bedre data og rapportering (kjønn og alder), andre helserelaterte utfordringer for ungdom (ungdomsgraviditeter, hiv, barne- og tvangs ekteskap, underernæring/fedme).

Prosjektet må gjennomføres i ett eller flere av de 85 landene som mottar norsk bistand. Vi prioriterer prosjekter som gjennomføres i ett eller flere hovedsamarbeidsland.

Det legges vekt på at søkerne samarbeider med relevante partnere for å sikre kompetanse og lokal forankring.

Hvem kan delta i skissekonkurransen?

Målgruppen er etablerte bedrifter i alle størrelser. Bedriften må være registrert i Norge og ha god gjennomføringsevne både hva gjelder økonomi og personell. Bedriftens evne til å løfte prosjekter og lykkes med internasjonal vekst vil vektlegges.

Det er normalt stor konkurranse om finansielle virkemidler, også forprosjektmidler, og vi prioriterer de beste. De som ikke når opp i konkurransen, vil få beskjed om dette, men vi kommer ikke til å gi noen begrunnelse.

Hva kan man oppnå gjennom skissekonkurransen?

- Kompetanse og oppfølging: Målet med skissekonkurransen er å få fram de beste prosjektene og å styrke bedriftenes kompetanse. De bedriftene som får gjennomslag for sin skisse, vil få tilbud om oppfølging fra Innovasjon Norge. Vi vil gjennomføre en workshop der deltagerne benytter innovasjonsverktøy og -metoder for å spisse prosjektet, og kommer i gang med dialogen med potensielle samarbeidspartnere.

- Mulighet til å søke forprosjektmidler: De fleste virksomheter vil ønske å gjennomføre et forprosjekt før man går inn i et større hovedprosjekt. Forprosjektet skal gi beslutningsunderlag for veien videre, og bør resultere i en konkret prosjektplan for et hovedprosjekt. De bedriftene som får gjennomslag for sin skisse får mulighet til å søke forprosjektmidler. Utvelgelse i skissekonkurransen gir ikke automatisk positivt svar på søknad om forprosjektmidler.  

Innhold i skissene

Skissene (to A4-sider) må gi nok informasjon til at vi kan vurdere både bedrift og prosjekt, og bør inneholde:

 • Kort beskrivelse av bedriften, med nøkkeltall og kontaktinfo
 • Kort beskrivelse av konseptet, og kompetansen som konseptet bygger på
 • Hvilke samfunnsutfordringer er det prosjektet adresserer?
 • Forventede effekter på kort og lang sikt
 • Marked (land) og målgruppe for løsningen
 • Samarbeidspartnere/potensielle samarbeidspartnere
 • Hovedaktiviteter og kostnader i et eventuelt forprosjekt

Hva skal oppnås i et forprosjekt?

Forprosjekt skal gi svar på konkrete spørsmål som er relevant for hovedprosjektet, for eksempel:

 • Hvilke tekniske forutsetninger må avklares i forprosjektet?
 • Hva må dere gjøre i forprosjektet for å redusere risiko i hovedprosjektet?
 • Hvilke avtaler med samarbeidspartnere eller kunder (for gjennomføring av hovedprosjektet) må være på plass i løpet av forprosjektet?
 • Har dere riktig kompetanse til hovedprosjektet– hva er planen for å sikre dette?
 • Hva er interessen i markedet, betalingsvilje, kalkyler og markedsstrategi for løsningen som skal demonstreres i hovedprosjektet?
 • Hva er investeringsbehovet i hovedprosjektet og hvordan skal det finansieres?

Aktivitetene i forprosjektet må derfor være relevant for de spørsmålene som må avklares i forprosjektet. Ved forprosjektets slutt må man ha tilstrekkelig grunnlag til at man kan presentere hovedprosjektet for både interne og eksterne beslutningstagere.

Tilskudd til forprosjekt kan ikke overstige 500 000 kroner, og utgjør maks 50% av kostnadsgrunnlaget.

Det planlegges en utlysning for hovedprosjekter med søknadsfrist mars/april 2018. 

Tidslinje

03.12.2017         Søknadsfrist skissekonkurranse – skisse på 2 A4 sider sendes til britt.haraldsen@innovasjonnorge.no

15.12.2017         Workshop

21.01.2018         Søknadsfrist forprosjekt.

Kontaktpersoner:           

Britt Haraldsen, tlf +47 91548633, britt.haraldsen@innovasjonnorge.no

Erik Berge Wiken, tlf +47 99210229, erik.berge.wiken@innovasjonnorge.no