InnovFin - risikokapital i Horisont 2020

Gjennom Horisont 2020, EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, øker EU og Den europeiske investeringsbank-gruppen tilgangen til risikokapital for bedrifter og andre involvert i forskning og innovasjon. «InnovFin – EU-finansiering for innovatører» består av skreddersydde finansielle instrumenter som tilbyr risikokapital i form av direkte lån til bedrifter eller via finansielle mellomledd på lån- og egenkapitalsiden.

/PageFiles/778432/eif-eib-eu.png

 

Europa har behov for økte investeringer i forskning og innovasjon. Mangel på nødvendig finansiering, til akseptable vilkår, er et av de største hindrene for innovative selskaper. Dette skyldes ofte at forsknings- og innovasjonsintensive selskaper ofte opererer med komplekse produkter og teknologier, uutforskede markeder og immaterielle rettigheter. For å bistå situasjonen har EU og EIB-gruppen forent krefter for å hjelpe aktører som ellers kanskje ville hatt vanskeligheter med å få finansiering.

Ved å anvende finansielle instrumenter sørger EU for at også privat kapital bidrar.
Det betyr at beløpet som gjøres tilgjengelig i markedet mangedobles i forhold
til hva som er satt av til risikokapital i Horisont 2020.

Målgruppe

Midlene kanaliseres på to måter: direkte og indirekte.

Direkte
Bedrifter kan søke lån, prosjektfinansiering og garantier direkte innenfor enkelte instrumenter. Målgruppen for direkte instrumenter er fortrinnsvis større selskaper og større forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Indirekte
Norske finansaktører, som eksempelvis banker og venturekapitalfond, kan søke om å bli finansielle mellomledd. De mellomleddene som vinner frem og inngår en garantiavtale med Den europeiske investeringsbanken (EIB) eller blir investert i av Det europeiske investeringsfondet (EIF), vil gi lån til og investere i norske bedrifter.

EUs finansportal finner man en oversikt over finansielle mellomledd i hvert enkelt land.

Implementering

Den europeiske investeringsbanken (EIB) og Det europeiske investeringsfondet (EIF) har ansvaret for implementeringen av de finansielle instrumentene på vegne av Europakommisjonen. EIB bevilger større lån direkte, men benytter også finansielle mellomledd. EIF stiller garantier til banker, som yter lån til små- og mellomstore bedrifter, og investerer i venturekapitalfond som investerer i nystartede og raskt voksende bedrifter.

InnovFin-instrumentene

Gjennom InnovFin-instrumentene kan EIB-gruppen tilby risikokapital som skal bidra til
økt forskning og innovasjon. Norske bedrifter og finansaktører kan søke disse
mulighetene i kraft av norsk deltakelse i Horisont 2020.

Les mer om disse på lenkene under.

Direkte lån for bedrifter og prosjekter

InnovFin MidCap Growth Finance
Skal styrke finansieringstilgangen for primært større innovative selskaper (inntil 3.000 ansatte), men er også tilgjengelig for SMB-er og større mellomstore selskaper.

Instrumentet tilbyr prioritetslån, ansvarlig lånekapital og garantier (inkludert mesanin- og kvasi-egenkapitalfinansiering). Lån på mellom EUR 7,5 mill. og EUR 25 mill. bevilges direkte av EIB.

Innovativ motpart er nøkkelord for kvalifisering innenfor instrumentet. En liste med kriterier er utviklet for å avgjøre hvorvidt en SMB eller et større mellomstort selskap er innovativt eller ikke. Det er tilstrekkelig at potensielle sluttmottakere tilfredsstiller ett av kriteriene. 

Norske aktører kan søke låneordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.


InnovFin Large Projects

Tar sikte på å forbedre finansieringstilgangen for forsknings- og innovasjonsprosjekter fra store selskaper og organisasjoner, herunder universiteter og forskningsinstitusjoner samt forsknings- og innovasjonsinfrastruktur.

Avhengig av type organisasjon vil lån/finansiering ha en spennvidde fra EUR 7,5 millioner til EUR 300 millioner. Lånene vil bevilges direkte fra EIB. Instrumentet er etterspørselsdrevet, uten allokering til spesielle sektorer, regioner eller land, selskapsform eller størrelse.

EIB-finansiering vil være aktuelt for investeringer i FoI-prosjekter, som kan bestå av FoI-programmer (typisk over tre til fire år), inkludert relaterte investeringskostnader (fasiliteter, prototyper); innovasjon: lansering av innovative teknologier (spesielt muliggjørende teknologier (KETs)), inkludert investeringskostnader relatert til kommersiell lansering; forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (både multinasjonal og nasjonal).

Norske selskaper kan søke låneordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Energy Demonstration Projects
Gjennom dette instrumentet kan EIB tilby prosjektfinansiering på mellom EUR 7,5 millioner og EUR 25 millioner for realisering av førstegangs demonstrasjonsprosjekter innenfor fornybar energi og hydrogen eller brenselceller, herunder annet førstegangs anlegg for kraft, varme og/eller drivstoff.

Norske aktører kan søke ordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Infectious Diseases
Gjennom dette instrumentet kan EIB tilby mellom EUR 7,5 millioner og EUR 25 millioner i lån og risikodelingsinstrumenter til innovative aktører og deres utvikling av vaksiner, medisiner og diagnostiseringsutstyr samt forskningsinfrastruktur for bekjempelse av smittefarlige sykdommer.

Norske aktører kan søke ordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Advisory

Tilbyr rådgivningstjenester til større prosjekter med omfattende og langsiktige kapitalbehov. Målet er å hjelpe aktørene med å øke deres muligheter for banklån og investeringer. Tjenestene omfatter også rådgivning for å forbedre betingelsene for tilgang til risikofinansiering for forskning og innovasjon. Hovedmålgruppen er aktører som koordinerer forsknings- og innovasjonsprosjekter som adresserer de store samfunnsutfordringene identifisert i Horisont 2020.

Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

For mellomledd som banker og andre långivere

InnovFin MidCap Guarantee
Gjennom instrumentet kan EIB tilby garantier og kontragarantier for lånefinansiering på inntil EUR 50 millioner. Hensikten er å forbedre finansieringstilgangen for innovative selskaper av MidCap-størrelse (inntil 3.000 ansatte) som ikke kvalifiserer under InnovFin SME Guarantee. Instrumentet når markedet gjennom mellomledd, som banker og andre finansinstitusjoner, som gjennom instrumentet blir garantert for deler av deres potensielle tap av EIB.

Norske mellomledd kan søke ordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin SME Guarantee
Gjennom instrumentet kan EIF tilby garantier og kontragarantier for lånefinansiering på mellom EUR 25.000 og EUR 7,5 millioner. Formålet er å forbedre tilgangen til lån for innovative små- og mellomstore bedrifter (inntil 499 ansatte). Instrumentet når markedet gjennom mellomledd, som banker og andre finansinstitusjoner, som gjennom instrumentet blir garantert for deler av deres potensielle tap av EIF.

Norske mellomledd kan søke ordningen direkte fra EIF. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

For investorer som fond og forretningsengler

InnovFin SME Venture Capital
Gjennom instrumentet kan EIF tilby egenkapital, spesielt i form av såkorn- og venturekapital, gjennom selekterte finansielle mellomledd til tidligfase forsknings- og innovasjonsdrevne bedrifter. Potensielle mellomledd inkluderer investeringsfond og venturekapitalfond eller aktører som besørger koinvesteringsfasiliteter for forretningsengler eller som samarbeider med forretningsengler. Egenkapitalstøtten vil kanaliseres gjennom finansielle mellomledd som er rettet inn mot biovitenskap, IKT eller andre innovative sektorer.

Norske finansielle mellomledd kan søke ordningen direkte fra EIF. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Business Angel ICT Pilot
InnovFin BA ICT er en pilot under InnovFin SME Venture Capital, hvor EIF vil investere i forretningsengelfond med et særskilt fokus på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Instrumentet er en ny EU-finansieringsordning til støtte for forretningsengler som investerer i oppstartbedrifter og innovative små- og mellomstore bedrifter som kommersialiserer nye IKT-produkter og -tjenester.

IKT-relaterte produkter og tjenester skal utgjøre minimum 50 prosent av porteføljen og områder som fotonikk, mikroelektronikk, mikrosystemer og robotikk samt kreativ IT-industri vektlegges. 

Utlysningen er rettet mot forretningsenglefond og er kontinuerlig åpen til 30. september 2020.

Norske finansielle mellomledd kan søke ordningen direkte fra EIF. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.