Direkte lån for bedrifter og prosjekter

InnovFin MidCap Growth Finance
Skal styrke finansieringstilgangen for primært større innovative selskaper (inntil 3.000 ansatte), men er også tilgjengelig for SMB-er og større mellomstore selskaper.

Instrumentet tilbyr prioritetslån, ansvarlig lånekapital og garantier (inkludert mesanin- og kvasi-egenkapitalfinansiering). Lån på mellom EUR 7,5 mill. og EUR 25 mill. bevilges direkte av EIB.

Innovativ motpart er nøkkelord for kvalifisering innenfor instrumentet. En liste med kriterier er utviklet for å avgjøre hvorvidt en SMB eller et større mellomstort selskap er innovativt eller ikke. Det er tilstrekkelig at potensielle sluttmottakere tilfredsstiller ett av kriteriene. 

Norske aktører kan søke låneordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.


InnovFin Large Projects

Tar sikte på å forbedre finansieringstilgangen for forsknings- og innovasjonsprosjekter fra store selskaper og organisasjoner, herunder universiteter og forskningsinstitusjoner samt forsknings- og innovasjonsinfrastruktur.

Avhengig av type organisasjon vil lån/finansiering ha en spennvidde fra EUR 7,5 millioner til EUR 300 millioner. Lånene vil bevilges direkte fra EIB. Instrumentet er etterspørselsdrevet, uten allokering til spesielle sektorer, regioner eller land, selskapsform eller størrelse.

EIB-finansiering vil være aktuelt for investeringer i FoI-prosjekter, som kan bestå av FoI-programmer (typisk over tre til fire år), inkludert relaterte investeringskostnader (fasiliteter, prototyper); innovasjon: lansering av innovative teknologier (spesielt muliggjørende teknologier (KETs)), inkludert investeringskostnader relatert til kommersiell lansering; forsknings- og innovasjonsinfrastruktur (både multinasjonal og nasjonal).

Norske selskaper kan søke låneordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Energy Demonstration Projects
Gjennom dette instrumentet kan EIB tilby prosjektfinansiering på mellom EUR 7,5 millioner og EUR 25 millioner for realisering av førstegangs demonstrasjonsprosjekter innenfor fornybar energi og hydrogen eller brenselceller, herunder annet førstegangs anlegg for kraft, varme og/eller drivstoff.

Norske aktører kan søke ordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Infectious Diseases
Gjennom dette instrumentet kan EIB tilby mellom EUR 7,5 millioner og EUR 25 millioner i lån og risikodelingsinstrumenter til innovative aktører og deres utvikling av vaksiner, medisiner og diagnostiseringsutstyr samt forskningsinfrastruktur for bekjempelse av smittefarlige sykdommer.

Norske aktører kan søke ordningen direkte fra EIB. Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.

 

InnovFin Advisory

Tilbyr rådgivningstjenester til større prosjekter med omfattende og langsiktige kapitalbehov. Målet er å hjelpe aktørene med å øke deres muligheter for banklån og investeringer. Tjenestene omfatter også rådgivning for å forbedre betingelsene for tilgang til risikofinansiering for forskning og innovasjon. Hovedmålgruppen er aktører som koordinerer forsknings- og innovasjonsprosjekter som adresserer de store samfunnsutfordringene identifisert i Horisont 2020.

Kontakt Innovasjon Norge for mer informasjon.