Klima- og miljøvennlig innenriks skipsfart

Har din bedrift et spennende samarbeidsprosjekt innen maritim næring? Kan dette bidra til en mer miljøvennlig innenriks skipsfart? Se vår finansieringstjeneste rettet mot deg.

Hvem kan søke?

Partnerskap, konsortium eller bedriftsnettverk med to eller flere samarbeidende bedrifter, fortrinnsvis i et kunde-leverandør samarbeid, kan søke støtte til samarbeidsbaserte prosjekter. Én bedrift må ta rollen som prosjektansvarlig og være formell søker på vegne av de samarbeidende bedriftene.

Utlysningen er rettet mot bedrifter som iverksetter prosjekter rettet mot en mer klima- og mijøvennlig skipsfart, i første rekke bedrifter innen maritim næring over hele landet slik som; rederier, verft og leverandører av utstyr, skipsdesign og andre tjenester. Innkjøpere av maritime transporttjenester og vareeiere kan også initiere og søke finansiering til samarbeidsbaserte prosjekter som involverer maritime aktører som nevnt over.  

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes støtte til to typer prosjekt:

 • Prosjekter rettet mot en mulig investering og bruk av klima- og miljøteknologi på ett eller flere spesifikke skip (nye eller eksisterende).
 • Andre prosjekter som leder til reduksjon av klima- og miljøutslipp

Innen hver at prosjekttypene kan det søkes om midler til forprosjekt og hovedprosjekt, der hovedprosjekt vil prioriteres.

Det forutsettes at prosjektene tar utgangspunkt i og er forankret i et reelt kundebehov. Det er et fortrinn om prosjektet involverer en sluttkunde. Du kan søke om støtte til følgende:

 • Mulighetsstudier og konseptutvikling
 • Verdikjede/logistikkoptimalisering
 • Utvikling av ny teknologi, produkter og løsninger, prototyping, demo-/pilotering
 • Utvikling av forretningsmodell
 • Mobilisering og etablering og drift av nettverk/samarbeidskonstellasjoner
 • Markeds- og tekniske undersøkelser

Les utdyping av hva det kan søkes støtte til (pdf)
Forventede effekter av prosjektet - veiledning (pdf)

Kostnader som kan gi grunnlag for støtte

Hvilke kostnader som kan inngå i støttegrunnlaget, vil variere avhengig av hva prosjektet dreier seg om, se søknadsmalen.

Statsstøtteregelverket og støttenivå

Ordningen er innmeldt til ESA (EFTA Surveillance Authority). All tildelt støtte skal være innenfor bestemmelsene for de såkalte gruppeunntakene i statsstøttereglene. Støtte vil i hovedsak bli gitt etter reglene for støtte til forskning, utvikling og innovasjon, innovasjonsklynger, SMB-støtte og Bagatellstøtte. Støtteandelen vil kunne variere, avhengig av bedriftsstørrelse og støtteformål.   

Krav til søknad, søker og samarbeidspartnere

 • Søker (prosjektansvarlig) må være registrert i Foretaksregisteret i Norge.
 • Prosjektet må være strategisk forankret hos søkerbedrift og strategiske samarbeidspartnere
 • Søknaden må være basert på en konkret og realistisk prosjektbeskrivelse inkl. mål, strategi, aktivitets-plan, budsjett, finansieringsplan samt plan og samarbeidsavtaler for organisering og gjennomføring.
 • Søknaden må beskrive anslag for forventede klima- og andre miljømessige effekter, hvordan effektene fremkommer og når effektene kan forventes
 • Søknaden må videre beskrive verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge samt markeds- og vekstpotensialet i Norge og internasjonalt
 • Søker og samarbeidspartnere må sannsynliggjøre at de har nødvendig kompetanse, kapasitet og økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. 

 

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 • Klima- og andre miljømessige effekter - og hvor hurtig slike effekter kan oppnås
 • Verdiskapings- og sysselsettingspotensialet i Norge
 • Markeds- og vekstpotensial i Norge og internasjonalt
 • Søkers/partnerskapets gjennomføringsevne
 • Tilskuddet skal være utløsende for iverksetting av prosjektet

Søknadsprosess

I søknadsskjemaet finner du generell veiledning til utfylling av søknaden. Det er anledning til å dele inn utviklingsaktivitetene i forprosjekt og hovedprosjekt og søke separat finansiering for hver fase. Godt planlagte prosjekter kan søke finansiering til hovedprosjekt uten å gå veien om forprosjekt.

Det er ingen tidsfrist for innsendelse av søknader. Søknader tas imot løpende. Evaluering av prosjekter og søknader vil skje ca. én gang i måneden, typisk mot slutten av måneden, basert på de søknader som da foreligger.

Ekspertpanel

Innovasjon Norge forbeholder seg retten til å etablere et ekspertpanel med eksterne ressurspersoner for evaluering av prosjekter 

Offentliggjøring

Prosjektsøknader blir behandlet som konfidensiell informasjon. Dersom prosjektet godkjennes og tilsagn om støtte innvilges, blir navn på kunde/tilskuddsmottaker, fylke/kommune, innvilget beløp, virkemiddel og behandlende enhet offentliggjort på vanlig måte på Innovasjon Norges hjemmeside og i tråd med offentlighetsloven.