Koinvesteringsfond for Nord-Norge

Planlegger du å investere i bedrifter i Nord-Norge? Koinvesteringsfondet kan matche din investering i unge, innovative bedrifter.

Målet for koinvesteringsfondet er mer verdiskaping og innovasjon i Nord-Norge.

Hvordan virker det:

Fondets midler vil bli investert sammen med private investorer i enkeltselskaper, der private investorer deltar med minst like mye som staten i enkeltinvesteringer og oppfølgingsinvesteringer. Det er symmetri i tap og avkastning mellom staten og de private investorene. Fondet er kommersielt og det gis ingen økonomisk støtte til investorene.

Fondet forvaltes passivt av Innovasjon Norge, som prekvalifiserer investorer fortløpende. 

Fondet skal investere i unge, innovative bedrifter som er yngre enn sju år etter første kommersielle salg. Bedriftene det investeres i skal være lokalisert i Nord-Norge.

Fondet kan investere i norske aksjeselskaper som har sitt hovedkontor og virke i ett av de tre nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark.

Fondet skal inngå en langsiktig avtale med private investorer, og ønsker å koinvestere sammen med investor over tid.

Investeringsbeslutninger fattes av den private investoren og deres investering vil bli matchet med maksimalt samme beløp fra fondet. Fondet vil ikke kreve noen særfordeler, det vil heller ikke gis noen risikoavlastning til investor. Ramme per investor vil ligge mellom 2 500 000 og 20 000 000.

Fondet legger til grunn at investor opptrer som aktiv eier og må kunne dokumentere erfaring med investeringer i tidligfase bedrifter, finansiell kapasitet, tilgang på kvalitetsprosjekter og et godt nettverk. Fondet legger til grunn at det kan være med på utvikling av selskaper over flere runder knyttet til investeringsfasen, kommersialiseringsfasen og vekstfasen, basert på milepæler / måloppnåelse.

Fondet er en sterk finansiell partner som evner å følge selskapet over lang tid. Fondet tilbyr betydelig finansiell løfteevne samtidig som vi gir investor frihet som aktiv eier. Med fondets og den private investorens investering vil bedriften kunne fokusere 100 % på utviklingen av selskapet og oppfyllelse av forretningsplanen. Med koinvesteringsfondets øvre ramme på 20,0 mill. vil vi sammen med koinvestor kunne tilføre en porteføljebedrift 40,0 mill. kroner over flere år. Det er ingen begrensning på hvor mye kapital private aktører kan bidra med, således kan den totale kapitaltilførselen være enda høyere.

Hvilke investorer ser vi etter?

Du bør kunne fylle følgende kompetansekrav:

  • Erfaring fra det forretningsområdet du ønsker å investere i
  • Erfaring med tidligere investeringer og forretningsutvikling
  • God tilgang til kvalitetsprosjekter
  • Finansiell løfteevne til å kunne investere minimum 2 500 000 og opp til 20 000 000 i en periode på inntil 10 år
  • Evne og tid til å være aktiv investor i porteføljeselskapet

Fondet kan gjøre avtaler både med privatpersoner og investeringsselskap eid av en eller flere investorer. Det er ikke geografisk krav til hvor investor er bosatt eller hvor investeringsselskapet har sitt kontorsted.

Hvilke selskaper kan finansieres?

Fondet ønsker å investere i unge og innovative bedrifter og vi stiller følgende krav til bedriften:

  • må være yngre enn syv år fra første kommersielle salg
  • kan operere innenfor alle typer sektorer. Bedrifter med for høy finansiell risiko er unntatt. Investeringsselskaper eller strukturer der investor yter tjenester e.l. overfor porteføljeselskapet og har dette som en del av sin forretningsplan vil også falle utenfor fondets interesseområde.
  • investor kan ikke være involvert i bedriften fra før med finansiering av porteføljeselskapet, enten som aksjonær eller långiver. Vi vil kunne kan åpne for dette etter en særskilt vurdering gitt at det er nærhet i tid og klar sammenheng mellom finansieringen og inngåelse av koinvesteringsavtalen.

Normalt investerer vi ikke i datterselskaper, vi foretrekker også selskaper som eier IPR rettigheter fremfor selskaper med lisensavtaler.

Hvordan bli kvalifisert:

Interesseskjema med vedlegg mottas fra 6. november.

Vi oppfordrer alle aktuelle investorer, og bedrifter, til å kontakte oss hvis de ønsker mer informasjon.

For bedrifter: Se kriterier for at fondet skal være med og investere i din bedrift (pdf)

Christian Wolff-Skjelbred - 40 00 53 54 - chwol@innovasjonnorge.no
Ola Smeby - 45 29 69 99 - olasm@innovasjonnorge.no
Johan Bøe Bjørkevoll - 91 63 03 86 - Johan.Bjorkevoll@innovasjonnorge.no