Miljøteknologi: Tilskudd til fremtidens løsninger

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene. Ordningen gjelder norske bedrifter i hele landet. 

 

Markeder i sterk vekst

Verden står overfor store miljø- og klimautfordringer. For å løse dem må vi ivareta og utnytte ressursene på en bedre måte. Til det trengs nye idéer, produkter og løsninger.I store utfordringer ligger det ofte enda større muligheter. Globalt er markedene for miljøteknologi i sterk vekst. Innovasjon Norge hjelper norske bedrifter å bli godt posisjonert for suksess i verdensmarkedet.

Utvikling av ny miljøteknologi er krevende og derfor tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning i hele innovasjonsløpet. Steget fra teknologiutvikling til markedsintroduksjon er en spesielt kritisk fase. Kostandene ved å teste teknologien i full skala er ofte høy og muligheten for avkastning er forbundet med risiko. I slike prosjekter kan Innovasjon Norge være med å ta en del av risikoen ved hjelp av Miljøteknologiordningen. 

Miljøteknologiordningen

Miljøteknologiordningen tilbyr offentlig finansiering til å bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg.  Bedrifter får mulighet for å prøve ut og vise fram sine miljøteknologiløsninger, og sikre at produktene blir mest mulig tilpasset de nasjonale og internasjonale markedene de skal konkurrere i. Tilskuddet reduserer risikoen i prosjektet for de øvrige investorene.

Miljøteknologiordningen gjelder norske bedrifter i alle størrelser over hele landet. Prosjektene må gi økt verdiskaping i Norge - i form av nye arbeidsplasser, styrket kompetanse og økt konkurransekraft. Prosjektet må være innovativt og ha stort potensial – også i internasjonale markeder.

Har du spørsmål om miljøteknologiordingen?

Kontakt tjenesteansvarlig: Marianne Tonning Kinnari
E-post: marianne.tonning.kinnari@innovasjonnorge.no
Telefon: +47 977 49 892

Hva mener vi med miljøteknologi?

Med miljøteknologi menes teknologier, prosesser, løsninger og tjenester som er bedre for miljøet enn det som brukes i dag.

Miljøteknologi dreier seg både om teknologi og kunnskap. Dette kan eksempelvis være teknologier til begrensning av forurensning ved hjelp av rensing, mer miljøvennlige løsninger, produkter og produksjonsprosesser, fornybar energi, mer effektiv ressurshåndtering og teknologiske systemer som reduserer negativ miljøpåvirkning. Hovedprinsippet er at finansiering tilbys de beste og mest støtteverdige utviklings-, pilot- og demonstrasjonsprosjektene, uavhengig av teknologiområder og bransjer.

Med utvikling av miljøteknologi menes både den utviklingen som gjøres i en leverandørindustri, utviklingen av egne løsninger til bruk internt i etablerte bedrifter, og utvikling hos første bruker.  Løsningene må kunne repeteres og ha potensiale for spredning. Potensielle spredningsveier må beskrives i prosjektet. Det er vesentlig at rettighetene for bruk av de nye innovative løsningene er avklart.  Dette for å sikre at prosjektet vil gi økt verdiskaping i Norge

Ordningen omfatter ikke enkeltstående tiltak for bedring av lokale miljøutfordringer uten overføringsverdi. Eksempel på dette er opprydningstiltak i bedriften etter tidligere utslipp, eller etterlevelse av enkeltvedtak med myndighetspålagte miljøkrav.

Hva mener vi med pilot- og demonstrasjonsanlegg?

Med pilotanlegg menes utvikling av en ny fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i mindre skala enn fullskala.

Med demonstrasjonsanlegg menes videreutvikling av en fungerende løsning (produkt, tjeneste eller prosess) for uttesting i stor skala før den eventuelt settes i full industriell produksjon eller lanseres som fullverdig tjeneste.

Det er ikke krav om at løsningen skal demonstreres i full skala for å oppnå finansiering fra ordningen. I prosjekter med radikale innovasjoner og lange utviklingsløp, er det å forvente at løsningen må oppskaleres og testes flere ganger før den er klar for markedsintroduksjon.

Hvilke prosjekter kan få støtte?

Offentlig finansiering til prosjekter i næringslivet er regulert av Statsstøtteregelverket i EØS. Finansiering av prosjekter gjennom Miljøteknologiordningen kan skje i to ulike kategorier:

1. Utvikling, produksjon og testing av nye miljøvennlige løsninger i pilot og demonstrasjonsfase.

Bedriften som søker finansiering, er eier av prosjektet og skal selv gjennomføre det.   Vanligvis har søker utviklet løsningen, eller har rettighetene til å videreutvikle den.

Prosjekter i denne kategorien kan oppnå tilskudd inntil 25 % av godkjente kostnader for store bedrifter, 35 % for mellomstore bedrifter og 45 % for små bedrifter.

2. Demonstrasjon av miljø- og klimavennlige løsninger i full skala

Bedriften som gjennomfører prosjektet er vanligvis den som skal drifte anlegget. Løsningen kan være utviklet av selskapet selv, eller i samarbeid med en leverandør.
Det er to hovedgrupper av prosjekter som kan få slik investerings-støtte:

a.  Støtte til merkostnader ved investeringer der det tas i bruk og demonstreres nye løsninger som er bedre for miljøet enn det EU har som krav i dag. Prosjektene må da kunne vise til hvilke krav som finnes i EU i dag, hvordan den nye løsningen bidrar til å redusere den negative miljøpåvirkningen utover disse kravene, og hva merkostnaden med dette er.
Det kan gis tilskudd inntil 40 % av godkjente merkostnader for store bedrifter, 50 % for mellomstore bedrifter og 60 % for små bedrifter. Prosjekter som skal demonstrere energi- og klimateknologi i fullskala og i drift gis ikke støtte fra miljøteknologiordningen. Disse bedriftene skal henvende seg til Enova (www.enova.no) .

b.  Støtte til merkostnader ved investeringer der det tas i bruk og demonstreres nye løsninger for gjenvinning eller gjenbruk av avfall, eller løsninger som tar i bruk avfallsstrømmer på en ny måte. Dette gjelder bedrifter som skal behandle avfall fra andre bedrifter (dvs. ikke eget avfall).
Det kan gis tilskudd inntil 35 % av merkostnadene for store bedrifter, 45 % for mellomstore bedrifter og 55 % for små bedrifter.

Med merkostnader menes de tilleggskostnader knyttet til den valgte miljøløsningen sammenliknet med konvensjonelle løsninger.

Når det demonstreres ny teknologi forutsettes det at demonstrasjon hos første bruker skjer i samarbeid med bedriften som utvikler teknologien. Når det demonstreres ny bruk av eksisterende teknologi forutsettes det at resultatene gjøres tilgjengelig for andre på en tilfredsstillende måte.

Begge prosjekttyper kan kombineres med Innovasjon Norges låneordninger, og mulighet for lånefinansiering vil alltid bli vurdert før et eventuelt tilskudd. Samlet støttegrad kan ikke overstige de nevnte støttesatsene over.

 

Forprosjekt

De fleste bedrifter må gjennomføre forprosjekt før de foretar  en investeringsbeslutning om et større pilot- eller demonstrasjonsprosjekt. Vi forventer at de fleste gjør dette for egen kostnad før de søker Innovasjon Norge om finansiering av et hovedprosjekt.  

Formålet med forprosjekt er å framskaffe beslutningsunderlag for gjennomføring av et hovedprosjekt (dvs pilot- eller demonstrasjonsanlegg). Forprosjektet skal gi svar på vesentlige spørsmål som må avklares før et hovedprosjekt – knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold.   Basert på resultatene av forprosjektet, bør bedriften kunne foreta en beslutning om hovedprosjektet skal gjennomføres eller skrinlegges.

Forprosjektet bør gi svar på konkrete spørsmål som er relevant for hovedprosjektet. Forprosjektet bør resultere i en konkret prosjektplan for hovedprosjekt.

Eksempler på spørsmål som bør avklares:

 • Hvilke tekniske forutsetninger  må avklares i forprosjektet?
 • Hva må dere gjøre i forprosjektet for å redusere teknisk risiko i hovedprosjektet?
 • Hvilke avtaler med samarbeidspartnere eller kunder (for gjennomføring av hovedprosjektet) må være på plass i løpet av forprosjektet?
 • Hvordan vil dere sikre rettigheter for løsningen?
 • Har dere riktig kompetanse til hovedprosjektet– hva er planen for å sikre dette?
 • Hva er interessen i markedet, betalingsvilje, kalkyler og markedsstrategi for løsningen som skal demonstreres i hovedprosjektet?
 • Hva er investeringsbehovet i hovedprosjektet og hvordan skal det finansieres?
 • Hvordan er den bedriftsøkonomiske lønnsomheten av hovedprosjektet (budsjett) når løsningen tas i bruk (ut over demoprosjektet).

Ved forprosjektets slutt bør man ha tilstrekkelig grunnlag til at man kan presentere hovedprosjektet for både interne og eksterne beslutningstagere.

Hva ser vi etter?

Alle prosjekter som får støtte fra Innovasjon Norges miljøteknologiordning må kunne svare på dette:

Innovasjonshøyde
Prosjektet må være nyskapende, også i internasjonal sammenheng, og løsningen må ha et betydelig internasjonalt markedspotensial. Det legges vekt på at det finnes en god og realistisk markedsplan for prosjektene.

Miljøeffekt
Prosjektets miljøeffekt skal beskrives og kvantifiseres.  Dere må forklare hvorfor løsningen som skal utvikles er bedre enn dagens løsninger. Forsøk å svare på disse spørsmålene:

1. Hva er miljøeffekten for denne piloten eller demonstrasjonsanlegget? 2. Hva er potensialet for miljøeffekt dersom denne løsningen spres? 3. Hvordan forventes det at løsningen spres i markedet?      a. gjennom salg fra bedriften som gjennomfører prosjektet      b. gjennom bedriftens eget bruk      c. gjennom at andre virksomheter ser resultatene av demonstrasjonsprosjektet

Verdiskaping i Norge
Ordningen gjelder norske bedrifter, og dere må vise hvordan prosjektet kan føre til varig økt verdiskaping i Norge. Verdiskaping i Norge omfatter:

1. Produksjon av produkter og tjenester i Norge. 2. Utvikling av teknologi, produkter og tjenester i Norge, forutsatt at rettigheter og kompetansemiljø blir værende i Norge 3. Sentral kompetanse som bygges opp i Norge og som kan styrke norsk næringslivs      konkurransekraft

Gjennomføringsevne
Dere må beskrive bedriftens gjennomføringsevne, både økonomisk, organisatorisk og teknologisk, og vise hvordan prosjektet bidrar til å styrke bedriftens konkurransekraft.

Dere må sannsynliggjøre at dere har tilgang på tilstrekkelig kapital til å realisere (og fullfinansiere) prosjektet og utnytte resultatene.

Innovasjon Norges rolle
Miljøteknologiordningen skal utløse gjennomføring av krevende pilot- og demonstrasjonsprosjekter som ellers ikke ville ha blitt igangsatt, eller som ikke ville ha blitt gjennomført i samme omfang eller til samme tid.

NB! Vår finansiering forutsetter at søknad er sendt før prosjektet igangsettes.

Hva med Enovas tilbud?

Enova er en viktig aktør for implementering av ny energi- og klimateknologi i Norge. De tilbyr også tilskudd og risikolån til utvikling og demonstrasjon. Men hvordan skiller deres ordninger seg fra miljøteknologiordningen?

Målgruppen til Enovas nye finansieringstilbud er først og fremst etablerte industrielle produksjonsvirksomheter med stort kraftforbruk. Dette er bedrifter som arbeider med forbedring av eget energiforbruk og utvikling løsninger knyttet til egne produksjonsprosesser. Løsningen skal ha målbar energi- eller klimaeffekt.

Tilskudd til Pilotering av ny energi- og klimateknologi gjelder utvikling og testing av ny produksjonsteknologi i pilotsskala og bedriften må kunne dokumentere at teknologien fungerer i laboratorieskala.

Betinget lån til Demonstrasjon av ny energi- og klimateknologi  retter seg mot større anlegg som skal demonstreres under reelle driftsbetingelser, og det skal ikke ha kommersiell drift som hovedmål. Betingede lån innebærer at hele eller deler av lånet kan ettergis på gitte vilkår.

Miljøteknologiordningen har et videre mandat enn Enovas ordninger. Målgruppen er primært leverandørbedrifter, men kan også inkludere første bruker. Ordningen omfatter alle bransjer. Den gjelder utvikling og demonstrasjon av nye produkter, nye prosesser, nye tjenester, nye løsninger som er bedre for miljøet enn det som finnes tilgjengelig i dag.  Miljøeffekten skal være kvantifiserbar. Definisjonen av miljø er vid; det omfatter klima- og energieffekt, men også andre miljøeffekter som redusert forurensing og bedre ressursutnyttelse.

Dersom dere er i tvil om hvor prosjektet hører hjemme, ta kontakt med Enova og Innovasjon Norge for å drøfte prosjektet. 

Pilot i utlandet

Iblant er det nødvendig å etablere pilot- og demonstrasjonsanlegg i utlandet for å få testet løsningen under tilnærmet naturlige forhold. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering for å redusere risikoen i prosjektet.

Miljøteknologiordningen kan være aktuell der kostnader gjelder utvikling og demonstrasjon av nye løsninger. Det presiseres at det ikke kan gis investeringsstøtte til piloter i utlandet, kun støtte til utviklingsprosjekter (artikkel 25 i Statsstøtteregelverket). Det omfatter anvendelse av eksisterende kunnskap og ferdigheter med henblikk på utvikle nye produkter eller tjenester. Det kan også omfatte utvikling av en kommersielt anvendelig prototype eller pilot, når dette er nødvendig for å få fram et endelig produkt.

Ukompliserte markedstilpasninger av eksisterende produkter, produksjonslinjer eller tjenester omfattes ikke, selv om slike endringer kan utgjøre forbedringer. 

Utbetaling og rapportering

Dersom man oppnår finansiering fra Innovasjon Norge, vil man motta et tilbudsbrev der tildelt beløp og godkjent kostnadsgrunnlag framkommer.  Det er viktig å lese dette brevet nøye.

Prosjektet vil få en utbetalingsfrist. Søker må forholde seg til denne. Dersom prosjektet blir forsinket må søker ta kontakt med Innovasjon Norge for å unngå at tilskuddet blir annullert.

For å få utbetalt tilskuddet fra Innovasjon Norge, må man dokumentere kostnader og aktiviteter. Det må etableres et prosjektregnskap for prosjektet. Det er mulig å få utbetalt deler av tilskuddet underveis i prosjektet:

Inntil 30 % av tilskuddet utbetales forskuddsvis når det foreligger:

 • akseptert tilbud
 • skriftlig bekreftelse på at prosjektet er igangsatt som planlagt
 • dokumentasjon på at "særvilkår" i vedtaket er oppfylt
 • dokumentasjon på fullfinansiering av prosjektet utbetalingsanmodning fra tilskuddsmottaker.

Ytterligere 50 % av tilskuddet kan utbetales når minst 50 % av de totale prosjektkostnadene er påløpt. Dette må dokumenteres gjennom prosjektregnskap kontrollert av revisor i tråd med internasjonal standard for beslektede tjenester (ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger). Dersom tilskuddsmottaker ikke er revisjonspliktig kan prosjektregnskapet kontrolleres av autorisert regnskapsfører.

Innovasjon Norge har rett til å kreve opplysninger om prosjektets fremdrift til enhver tid.

Minimum 20% av tilskuddet vil bli holdt igjen til sluttutbetaling. Ved sluttutbetaling eller innen utbetalingsfristen skal det foreligge prosjektregnskap bekreftet av revisor eller autorisert regnskapsfører i tråd med ovennevnte, samt skriftlig sluttrapport som beskriver planlagte og faktisk gjennomførte aktiviteter, måloppnåelse og en vurdering av nytten.

Sluttutbetaling kan foretas når prosjektregnskap og sluttrapport er godkjent av Innovasjon Norge.