Godkjente timesatser

Innovasjon Norges godkjente timesatser hvor personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag.

For de støtteordningene hvor personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner Innovasjon Norge en sjablonmessig timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 600 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.

Det sjablonmessige påslaget for dekning av overheadkostnader omfatter de kostnader som allerede ligger inne i bedriftens regnskap, så som sosiale kostnader, leie/avskrivningskostnader knyttet til instrumenter, maskiner, verktøy, utstyr og lokaler, finanskostnader, IKT-kostnader, reisekostnader, pensjonskostnader, forsikringer, kontorkostnader/-rekvisita etc.

Unntaksvis kan det godkjennes en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 ‰ av brutto årslønn, begrenset til 1 200 kr/t og maksimalt 1 850 t/år. Dette gjelder klyngeprosjekter, og med en særskilt begrunnelse også enkelte større og forskningstunge bedrifter og bedrifter i områder og bransjer med høyt lønnsnivå, hvor en timesats på 600 kr/t vil medføre et vesentlig avvik fra de reelle lønns- og overheadkostnader. De reelle lønns- og overheadkostnader må da dokumenteres.

Det forutsettes at årslønnen som legges til grunn for timesatsen på 1,2 ‰ regnskapsføres.

Eventuelt arbeid utført av nærstående til foretaket skal behandles på samme måte.

For innehavers- og ektefelles arbeidsinnsats i enkeltpersonforetak og deltakernes utførte arbeid i ANS og DA godkjennes en maksimalsats på 350 kr/t og maksimalt 1 850 t/år.