Innovasjonslån

Målgruppe / hensikt : Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

For hvem? Til hva?

Innovasjonslån er primært et tilbud til små og mellomstore bedrifter over hele landet og i alle næringer og bransjer, men tilbudet gjelder også store bedrifter. Innovasjonslån er i utgangspunktet ikke begrenset til bestemte formål.

Innovasjonslån kan benyttes til toppfinansiering av bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomme utviklings- og investeringsprosjekter der bedriften ikke har eller bare delvis kan stille tilfredsstillende sikkerhet. Dette kan dreie seg om etablering, videreutvikling eller omstilling med hovedfokus på nyskaping, vekst og internasjonalisering. I småbedrifter og i store bedrifter i distriktene er det også anledning til toppfinansiering av investeringer i bygg, maskiner og utstyr. Innovasjon Norges medvirkning skal ha en utløsende effekt for gjennomføring av prosjektet.

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta lån.

Hvor mye kan du søke om?

Vi kan normalt finansiere inntil 50 % av kapitalbehovet.

Økte muligheter gjennom samarbeid

Innovasjonslån kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med våre egne lavrisikolån eller også som et selvstendig tilbud i kombinasjon med finansiering fra en lokal bank. Et samarbeid med en lokal bankforbindelse betyr økte kreditter, ved at banken og Innovasjon Norge sammen har mulighet for å strekke seg litt lenger.

Litt om betingelser

Rentene for innovasjonslån ligger noe høyere enn for godt pantesikrede lavrisikolån, og avdragstiden tilpasses prosjekttype. Lånet kan ikke benyttes til å finansiere løpende driftsutgifter i virksomheten.

Avdragstiden er normalt ikke mer enn ti år og avdragsfrie perioder kan avtales. I noen prosjekter kan det også være aktuelt med en rentefri periode. I tillegg kan det gis betingede innovasjonslån. Dette er lån til utviklingsprosjekter med ettergivelsesadgang på inntil 50 prosent dersom prosjektet mislykkes. For slike betingede lån kan Innovasjon Norge kreve avkastning knyttet til suksess i prosjektet ut over den vanlige renten.

Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling ved oppnådde milepæler kan avtales.

Rentebetingelser på innovasjonslån:
Nominell rente 4,95 % - effektiv rente fra 5,25 %
Etableringsprovisjon – 0,5 %

Rentebetingelser på betinget innovasjonslån:
Nominell rente 5,95 % - effektiv rente fra 6,25 %
Etableringsprovisjon fra 0,5 %

European Investment Fund

I januar 2017 inngikk Innovasjon Norge en samarbeidsavtale med European Investment Fund (EIF) under instrumentet InnovFin SME Guarantee i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon - Horisont 2020. Dette samarbeidet styrker Innovasjon Norges utlånskapasitet.

De innovasjonslån som omfattes av samarbeidet må være på minimum 4 mill. og maksimalt 50 mill. kroner, ha en nedbetalingstid på maksimalt 10 år og dessuten oppfylle definerte kriterier for vekst og innovasjon. 

Renten på lån som er garantert av EIF er 4,70 % - effektiv rente fra 5,00 %. Etableringsprovisjonen er 0,5 %.