Pilotordning: Vekstgaranti for norske banker

Innovasjon Norges Vekstgaranti har til formål å styrke innovative eller raskt voksende små og mellomstore bedrifters  tilgang til bankfinansiering. Gjennom ordningen tilbyr Innovasjon Norge risikoavlastning til banker som yter lån til målgruppen av bedrifter lokalisert i Norge. Dette gjøres ved at Innovasjon Norge, innenfor en avtalt utlånsramme, garanterer for 75 % av bankens tap (tapsgaranti) på lån inntil kr 4 000 000 pr. bedrift. Garantiansvaret er begrenset til 20 % av låneporteføljen.  Vekstgaranti vil utgjøre en supplerende sikkerhet i saker hvor bedrifter anses kredittverdige, men ikke kan stille tilfredsstillende sikkerheter for finansiering.

Vekstgaranti er en ordning hvor Innovasjon Norge den 23. januar 2017 inngikk en avtale om risikoavlastning (kontragaranti) fra Det europeiske investeringsfondet (EIF) under EUs rammeprogram for forskning- og innovasjon – Horisont 2020. Gjennom kontragarantien er EIF forpliktet til å dekke 50 % av Innovasjon Norges tap under Vekstgarantien. På denne bakgrunn er vilkårene for Vekstgaranti utformet slik at også kravene fra EIF blir oppfylt. 

Vekstgarantiordningen er foreløpig i en pilotfase. For testperioden er det inngått avtaler med tre banker – DNB, Nordea og SpareBank 1 SMN – som vil prøve ut vekstgarantiordningen innenfor et relativt begrenset utlånsvolum blant sine kunder. All kredittgivning innenfor vekstgarantiordningen skjer i regi av disse tre bankene.

Ordningen gjelder ikke bedrifter i vanskeligheter. En bedrift anses å være i vanskeligheter dersom den er eldre enn tre år (fra foretaksregistrering) og mer enn halvparten av den tegnede kapitalen, inkl. overkurs, har forsvunnet som resultat av akkumulerte tap. Poster i balansen som generelt regnes som en del av selskapets egne midler, inkl. ansvarlige lån, skal legges til den tegnede kapitalen.

Kontakt oss for nærmere informasjon:

Innovasjon Norge

Geir Ove Hansen, tlf. 22 00 27 68,                                          Geir.Ove.Hansen@innovasjonnorge.no

Nordea

Carsten Werner, tlf. 977 13 306, carsten.werner@nordea.no
Tlf. 23 20 60 02, bbonline@nordea.no

SpareBank 1 SMN

Gøran Steffensen, tlf. 909 86 662, goran.steffensen@smn.no

Sparebanken Vest

Nina Stangeland, tlf. 941 56 956, Nina.Stangeland@spv.no

DNB

Stavanger: Thomas Våland, tlf. 902 92 483, thomas.valand@dnb.no
Bergen: Maria Hanedalen Bøthun, tlf. 971 20 678, maria.hanedal@dnb.no
Kristiansand: Christian Arntzen, tlf. 468 03 627, christian.arntzen@dnb.no
Trondheim: Kirsti Susanne Blikeng, tlf. 95 09 96 56, kirsti.blikeng@dnb.no
Bodø: Karin Dahl Haugen, tlf. 959 71 577, karin.d.haugen@dnb.no
Oslo: Thomas Kruse, tlf. 905 86 990, thomas.kruse@dnb.no

Danske Bank

Oslo: Grete Syverstuen, 854 06 121, gsy@danskebank.no
Oslo: Johnny Almenning, 854 05 273, jalm@danskebank.no
Stavanger: Kjetil Norheim, 920 59 903, KJNO@danskebank.no
Trondheim: Runar Martinsen, 729 07 200, RUMA@danskebank.no

Sparebanken Møre

Mette Kolvik, tlf. 97 06 25 51, mette.kolvik@sbm.no

 

Banker som er interessert i mer informasjon om ordningen kan henvende seg til Geir Ove Hansen (se kontaktinformasjon over)