Tilskudd

Målgruppe / hensikt: Gründere + Bedriftsutvikling + Ut i verden

Tilskudd kan brukes til en rekke ulike formål for å bidra til å gjennomføre gode prosjekter som ellers ikke ville blitt realisert. Offentlig støtte i form av tilskudd til enkeltbedrifter kan innebære konkurransevridning, og ingen bedrifter har i utgangspunktet "krav" på tilskudd.

For hvem? Til hva?

Tilskudd gis primært til små og mellomstore bedrifter over hele landet, men de tilskuddsrammer vi disponerer er vesentlige større i distriktene enn i sentrale strøk. Det er i prinsippet ingen bransje eller næringsmessige begrensninger.

Reglene om statsstøtte i EØS-avtalen har definert hvilke formål det kan gis tilskudd til:

  • SMB-støtte til konsulentbistand og andre tjenester og aktiviteter
  • Støtte til opplæring
  • Støtte til FoUoI (forskning, utvikling og innovasjon)
  • Støtte til investeringer
  • Støtte til andre formål (bagatellstøtte)
  • Regional støtte til små nyetablerte bedrifter

Prosjekter som er påbegynt før vi mottar skriftlig søknad om finansiering, kan dessverre ikke motta tilskudd.

Hvor mye kan du søke om?

De maksimale tilskuddssatser avhenger formål, bedriftsstørrelse og lokalisering, men ligger som hovedsak i intervallet 10-40 %.

Kontakt en rådgiver på et av våre lokalkontor for nærmere informasjon om dette.

Økte muligheter gjennom samarbeid

Et tilskudd fra Innovasjon Norge vil aldri finansiere et prosjekt 100 %. Vi søker å styre bruken av tilskudd mot prosjekter med potensial for å skape internasjonalt konkurransedyktige produkter og tjenester med stort verdiskapingspotensial i Norge. Et slikt samarbeid og risikodeling gir ofte den beste finansieringsløsning for prosjektet og bedriften det gjelder.

Litt om betingelser

Reglene om statsstøtte i EØS-avtalen angir maksimale støttesatser for våre tilskuddsordninger avhengig av fomål, bedriftsstørrelse og geografisk lokalisering. I praksis benyttes sjelden de maksimale støttesatsene, og størrelsen på tilskudd blir normalt begrenset til det som vurderes å være nødvendig for å realisere prosjektet. Ved å kontakte en kundebehandler ved vårt distriktskontor i ditt fylke vil du kunne få nærmere informasjon om dette.

Det er også et krav om at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når:

  • prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
  • omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte
  • prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte

Et prosjekt kan ikke påbegynnes før søknad om tilskudd er mottatt av Innovasjon Norge.

Med unntak av tilskudd til investeringer i distriktene, er alle tilskudd skattepliktige for mottaker. Tilskudd utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Delutbetaling basert på milepæler i prosjektet kan avtales.