Presåkornkapital

Presåkornkapital går gjennom mellomledd som velger ut hvilke oppstartbedrifter det skal investeres i. Det er en forutsetning at presåkornbeløpet matches med minimum 50 % fra private uavhengige investorer.

Presåkornkapital forvaltes av TTO'er (Technology Transfer Office), inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse miljøene investerer kapitalen i innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye penger fra andre investorer. Presåkronkapital investeres som egenkapital eller konvertible lån. Mellomleddene forvalter eierskapet i oppstartbedriftene på Innovasjon Norges vegne.

Oppstartbedrifter som vil avklare om de kan få presåkorninvesteringer må ta direkte kontakt med en eller flere av de 28 investormiljøene som forvalter presåkornkapital fra Innovasjon Norge. Du finner oversikten nedenfor.

Hvem kan få presåkorninvesteringer?

 • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial (se hvordan vi definerer innovativ bedrift under overskriften "Målgruppe" nedenfor)
 • Bedrifter yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
 • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnotert

Oversikt over forvaltere av presåkornkapital

Aleap AS 
Angel Challenge AS
Arkwright Norway AS 
Assetto Capital AS 
Bakken & Bæck Invest AS 
Bergen Teknologioverføring AS 
Cofounder II AS 
FFV AS 
Industriinkubatoren Proventia AS 
Innoventus Sør AS
Inven2 AS 
Kjeller Innovasjon AS
Kongsberg Innovasjon AS
Kunnskapsparken Bodø AS 
Microtech Innovation AS og Silicia AS
Norinnova TTO 
NTNU Accel AS 
Simula Innovation AS 
Skyfall Ventures AS og 657 Oslo AS
StartupLab 
Sagene Tech Venture 
T:Lab AS 
Telemark Group AS 
Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag 
TheFactory AS 
Validé AS 
Victrix AS 
Ålesund Kunnskapspark AS og Protomore AS


Kontaktperson i Innovasjon Norge:

Rannveig Fadum
Mobil: 90207850

Kriterier for investering

 • Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Selskapet det investeres i skal ved investeringen være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
 • Investeringer fra pre-såkornordningen kan utgjøre inntil NOK 3 millioner per bedrift.
 • Private investorer, inkludert TTOer/Inkubatorer, må delta med egenkapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra pre-såkornkapitalen («privat matchingkapital») En TTO/Inkubator kan ikke eie mer enn 50 % av bedriften det investeres i.
 • Minst 50 % av den private egenkapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
 • Utenlandske innovative oppstartselskap med datterselskap i Norge kan aksepteres når det investeres i den norske enheten og det er arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i den norske enheten.
 • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Investeringen må på investerinstidspunktet vurderes å ha potensial for en exit med fortjeneste etter rimelig tid. Vurderinger knyttet til investeringene må kunne dokumenteres.

Målgruppe

Pre-såkornkapital passer inn i utviklingsløpet i den fasen hvor bedriften forbereder seg for vekst og kan tilbys innovative bedrifter:

a)      som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller

b)      hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før pre-såkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

Roller

Innovasjon Norge tildeler en låneramme til TTOer, Inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse investerer kapitalen som egenkapital eller konvertible lån i bedrifter og skal være eiere/ha rett til eierskap i bedriftene det investeres i. Det skal opplyses til bedriftene det investeres i at de mottar pre-såkornkapital fra Innovasjon Norge.

FAQ

Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor?
Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet

Kan fond regnes som uavhengige private investorer?
Ja, så lenge de investerer på markedsmessige, kommersielle vilkår og selv står ansvarlige for sine investeringer, regnes de i denne sammenheng som private investorer. Da spiller ingen rolle hvor mye av fondets kapital som kommer fra private eller offentlige kilder.

Kan matchingkapitalen reises via crowdfunding?
Ja, så lenge kapitalen hentes inn på lovlig vis stiller ikke Innovasjon Norge noen øvrige krav til hvordan kapitalen er reist. Det er viktig at dere får på plass en god strategi for hvordan dere skal finansiere selskapets vekst på sikt og hva slags eiere dere bør satse på.