Presåkornkapital

Presåkornkapital skal avlaste risiko når private investerer i tidligfaseselskaper som er yngre enn fem år. Hensikten er å avlaste risiko på den private kapitalen og øke farten til selskapene gjennom å tilføre kompetent kapital.

Presåkornkapital går gjennom forvaltere som velger ut hvilke oppstartbedrifter det skal investeres i. Det er en forutsetning at presåkornbeløpet matches med minimum 50 % fra private uavhengige investorer.

Presåkornkapital forvaltes av TTO'er (Technology Transfer Office), inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse miljøene investerer kapitalen i innovative oppstartbedrifter som er yngre enn fem år fra registrering i enhetsregisteret i Brønnøysund. Forutsetningen er at bedriftene henter inn minst like mye kapital fra andre investorer. Presåkronkapital investeres som egenkapital eller konvertible lån. Forvalterne gjør seleksjon, investerer og forvalter eierskapet i oppstartbedriftene på Innovasjon Norges vegne.

Oppstartbedrifter som vil avklare om de kan få presåkorninvesteringer må ta direkte kontakt med en eller flere av de 28 investormiljøene som forvalter presåkornkapital fra Innovasjon Norge. Du finner oversikten nedenfor.

Hvem kan få presåkorninvesteringer?

 • Norskregistrerte, innovative oppstartbedrifter med et betydelig vekstpotensial (se hvordan vi definerer innovativ bedrift under overskriften "Målgruppe" nedenfor)
 • Bedrifter yngre enn fem år regnet fra registreringsdato i Enhetsregisteret
 • Liten eller mellomstor bedrift som ikke er børsnoter

 

Kontaktperson i Innovasjon Norge
Rannveig Fadum
Mobil: 90207850

Bedrifter

Presåkornkapital er investert i følgende bedrifter:

AIA Science AS
Alginor ASA
Altina AS
Anteo AS
Applied Autonomy AS
Armoni AS
BagID AS
BlueEye Robotics AS
Cardinor AS
Centraflow AS
C-Feed AS
Club United AS
Cura 8 AS
DiggEcard AS
Dimension 10 AS
Domos AS
Dyrekassen AS
Ecofiber Recycling AS
Enin AS
Epiguard AS
Eventum Norge AS
ExploCrowd AS
EYR Medical AS
Fabriscale Technologies AS
fácil AS
Filmgrail AS
Foodback AS
Gobitech AS
Idia AS
Innovation Garage AS
Iris AI AS
Kongsberg Ferrotech AS
Kvalvik Bluebio AS
Leieting AS
Letsip AS
LiftRoller AS
Listen AS
Mattid AS
MemoScale AS
Minipro
Mito.AI AS
Mojob Norge AS
Myhere AS
N2 Agri AS
No Isolation AS
Nobesita AS
ORIVO AS
Otovo AS
Outtt AS
Paleblue AS
Parrotplay AS
Pharmasum Therapeutics AS
Pluvia AS
Prediagnostics AS
Previwo AS
Prosa Security AS
Qrrnt AS
Quantidoc AS
qWave AS
Graphiq Technologies AS
Remarkable AS
Respinor AS
Restdb AS
Rock Physics Technology AS
Sea-Lix AS
SeaSmart AS
Sensario AS
Sharemy3d AS
Simonsen&Simonsen AS
Skiwo AS
Smart Crowding AS
SmartVarsling AS
Snow Cannon Games
Soundio AS
Spiff AS
Superplus AS
Synq AS
Telemotix AS
Ticket Co AS
Trafikksselskapet AS
Truegroups AS
Truegroups AS
Turapp AS
Unloc AS
VERDENSVEV AS
Vilect AS
VIO Media AS
Visavi Technology Holding AS
Vizda AS
Way AS
Wide Assessment AS
WiSub AS
Xvision Software AS
Yoimo AS
Zelluna Immunotherapy AS

Kriterier for investering

 • Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Selskapet det investeres i skal ved investeringen være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
 • Investeringer fra pre-såkornordningen kan utgjøre inntil NOK 3 millioner per bedrift.
 • Private investorer, inkludert TTOer/Inkubatorer, må delta med egenkapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra pre-såkornkapitalen («privat matchingkapital») En TTO/Inkubator kan ikke eie mer enn 50 % av bedriften det investeres i.
 • Minst 50 % av den private egenkapitalen i denne emisjonen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
 • Utenlandske innovative oppstartselskap med datterselskap i Norge kan aksepteres når det investeres i den norske enheten og det er arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i den norske enheten.
 • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
 • Investeringen må på investerinstidspunktet vurderes å ha potensial for en exit med fortjeneste etter rimelig tid. Vurderinger knyttet til investeringene må kunne dokumenteres.

Målgruppe

Pre-såkornkapital passer inn i utviklingsløpet i den fasen hvor bedriften forbereder seg for vekst og kan tilbys innovative bedrifter:

a)      som med bakgrunn i evaluering foretatt av en ekstern ekspert kan dokumentere at de vil utvikle produkter, tjenester eller prosesser som er nye eller vesentlig forbedret sammenlignet med det nyeste (state of the art) innenfor bransjen, og som medfører en teknologisk eller industriell risiko, eller

b)      hvor forsknings- og utviklingskostnadene utgjør minimum 10 % av de totale driftskostnadene i minst ett av de tre siste årene før pre-såkorninvesteringen, eller dersom det er en oppstartbedrift uten historiske regnskaper, i oppdatert revisorbekreftet delårsregnskap.

Roller

Innovasjon Norge tildeler en låneramme til TTOer, Inkubatorer og forretningsenglenettverk. Disse investerer kapitalen som egenkapital eller konvertible lån i bedrifter og skal være eiere/ha rett til eierskap i bedriftene det investeres i. Det skal opplyses til bedriftene det investeres i at de mottar pre-såkornkapital fra Innovasjon Norge.

FAQ

Minst 50 % av matchingkapitalen skal komme uavhengige investorer. Hva er en uavhengig investor?
Som uavhengig investor regnes investorer som ikke er ansatt eller gründer i selskapet

Kan fond regnes som uavhengige private investorer?
Ja, så lenge de investerer på markedsmessige, kommersielle vilkår og selv står ansvarlige for sine investeringer, regnes de i denne sammenheng som private investorer. Da spiller ingen rolle hvor mye av fondets kapital som kommer fra private eller offentlige kilder.

Kan matchingkapitalen reises via crowdfunding?
Ja, så lenge kapitalen hentes inn på lovlig vis stiller ikke Innovasjon Norge noen øvrige krav til hvordan kapitalen er reist. Det er viktig at dere får på plass en god strategi for hvordan dere skal finansiere selskapets vekst på sikt og hva slags eiere dere bør satse på.