Kriterier for investering

  • Det skal investeres i norskregistrerte foretak og innebære økonomisk aktivitet i Norge. Selskapet det investeres i skal ved investeringen være yngre enn fem år regnet fra registreringsdatoen i Enhetsregisteret.
  • Investeringer fra pre-såkornordningen kan utgjøre inntil NOK 3 millioner per bedrift.
  • Private investorer, inkludert TTOer/Inkubatorer, må delta med egenkapital som minimum tilsvarer investeringen/beløpet fra pre-såkornkapitalen («privat matchingkapital») En TTO/Inkubator kan ikke eie mer enn 50 % av bedriften det investeres i.
  • Minst 50 % av den private egenkapitalen må komme fra uavhengige investorer, det vil si investorer som ikke er gründere eller ansatte i bedriften.
  • Utenlandske innovative oppstartselskap med datterselskap i Norge kan aksepteres når det investeres i den norske enheten og det er arbeidsplasser og økonomisk aktivitet i den norske enheten.
  • Bedrifter det investeres i må ikke være børsnoterte eller store bedrifter etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
  • Bedrifter det investeres i må være innovative etter EØS-avtalens statsstøtteregler.
  • Investeringen må på investerinstidspunktet vurderes å ha potensial for en exit med fortjeneste etter rimelig tid. Vurderinger knyttet til investeringene må kunne dokumenteres.