Reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Ønsker du å øke verdiskapingen i reinkjøttproduksjonen? Vi kan gi deg tilskudd til bedriftsutvikling og kompetanse- og markedsføringstiltak.

/link/d445480c2f4d4b608b81ee72470afe46.jpg
Foto: Anders Gjengedal

Les om Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping på nord-samisk

Les om Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping på sør-samisk

Hovedmålet for Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping er å oppnå mer verdiskaping innen produksjon, kommersialisering og salg av reinkjøtt og biprodukter fra rein.

Hvem kan få finansiering?

Du kan få finansiering hvis du er i en av følgende kategorier:

 • Reineiereid foredlingsbedrift med hovedmål å utvikle matspesialiteter basert på reinkjøtt

 • Reineier som samarbeider med foredlingsbedrifter der råvarene går til produksjon av matspesialiteter

 • Foredlingsbedrifter og forpliktende produsentsammenslutninger med hovedmål å utvikle matspesialiteter basert på reinkjøtt

 • Reineier som ønsker å starte eller utvikle virksomhet knyttet til bruk av reinens biprodukter

 • Reineier som ønsker å starte eller utvikle virksomhet knyttet til reiseliv hvor matelementet er sentralt.

Vi ønsker at finansieringen skal komme reindriftsutøverne til gode. Det betyr at støtte til videreforedlingsbedrifter skal ha en økonomisk effekt for reindriften enten i form av økt pris eller økt salgsvolum. I særskilte tilfeller kan det også gis støtte til nyetableringer.

Hva kan vi finansiere?

Du kan få tilskudd eller en kombinasjon av tilskudd og lån til nyskaping og bedriftsutvikling, produktutvikling (inkl. utvikling av emballasje), konsulentbistand og kompetanseutvikling.

På mat og reiselivsområdet kan det også gis støtte til felles omdømme- og markedsføringstiltak.

Det kan gis støtte både til utviklingsfasen (forprosjekt) og hovedprosjekter.

Dersom prosjektet direkte eller indirekte medfører økt kapitalbinding eller at det må foretas større fysiske investeringer i bygninger, maskiner etc., kan dette kapitalbehovet lånefinansieres. For nyetablerte virksomheter er det også mulig å få garanti for driftskreditt.

De tre hovedområdene for finansiering kan beskrives nærmere som følger:

1. Bedriftsutvikling
Det kan gis tilskudd eller en kombinasjon av lån og tilskudd til delvis dekning av myke investeringer. Tilskudd til fysiske investeringer kan bare gis i de tilfellene det er helt nødvendig for å sikre en positiv utvikling i forbindelse med utviklingsprosjekter, samt med nyetableringer. Utviklingsprogrammet er i hovedsak rettet mot etablerte bedrifter og skal bidra til vekst og utvikling gjennom virkemidlene bedriftsutvikling, vekstsatsing og bedriftsnettverk.

2. Kompetansetiltak
Kompetanse er sentralt i utviklingen av bedriftene. Veiledning i forretningsdrift, markedskompetanse og nettverksbygging vil være sentralt for å sikre videre drift og videreutvikling. Kompetansetiltak vil bli tilbudt både av Innovasjon Norge og gjennom de regionale kompetansenettverkene.

3. Felles omdømme og markedsføringstiltak
Med felles markedsføring på mat og reiselivsområdet menes først og fremst satsinger som bidrar til kjøpsutløsende adferd hos sluttbruker. De felles markedsføringsprosjektene skal medvirke til å heve forbrukerkunnskapen og dermed bidra til økt innovasjon og verdiskaping i reindriften, reinkjøttbransjen og for den reiselivsbaserte virksomheten i reindriften.

For å kunne bruke midler fra Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping til felles markedsføringstiltak, må det komme tydelig frem hva man ønsker å oppnå. Arrangementer som enten er matarrangementer, eller som kombinerer mat og reiseliv prioriteres. Det legges også opp til et samarbeid med Markedsutvalget for Reinkjøtt for å oppnå synergier av fellesarrangement.

Forprosjektstøtte

Et forprosjekt innebærer analyser og utredninger som er nødvendige for å kunne ta beslutning om å gjennomføre hovedprosjektet. Forprosjektet skal også resultere i en plan for gjennomføring av hovedprosjektet.

Ta kontakt med en kunderådgiver før du søker, for å vurdere om ditt prosjekt kan ha nytte av et forprosjekt.

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 

Hvilke vurderingskriterier vektlegges i behandlingen av søknaden?

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge

 • Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet for bedriften

 • Forutsetninger, planer og budsjetter skal være realistiske

 • Innovasjonsgrad - hvor nyskapende er prosjektet eller bedriftens øvrige virksomhet?

 • Relasjonen til eventuelle samarbeidspartnere som  vil bidra med kompetanse eller finansiell støtte

 • Bedriftens evne til å gjennomføre prosjektet og utnytte resultatene av det

 • Bedriftens konkurranseevne

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.