Hvem kan få risikolån?

Målgruppen er primært rederier med skip der det planlegges med vesentlig virksomhet i norske farvann. Søkere må være registrert i norsk foretaksregister.

Hvilke prosjekter kan lånefinansieres?

 • Lån kan gis til finansiering av skip i norsk nærskipsfart.

 • Det forutsettes at skip som finansieres tilbringer vesentlig del av sin tid i norsk farvann

Andre krav

Prosjektet må være gjennomført, og innvilget lån må være utbetalt, innen 3 år fra tilbudstidspunktet.

Siden finansiering fra Innovasjon Norge skal være utløsende kan vi ikke finansiere prosjekter som allerede er besluttet eller igangsatt. Det forutsettes deltagelse fra privat bank.

Vår prioritering av søknader

Søknader prioriteres ut fra i hvor stor grad de fyller følgende punkter:

 • miljøgevinst
 • benyttelse av tilgjengelig teknologi
 • lang levetid for miljøgevinsten
 • dokumentert gjennomføringsevne, det vil si prosjekter:
  • med realistiske planer for organisering, finansiering og prosjektgjennomføring
  • med god dokumentert plan for drift og vedlikehold
  • basert på realistiske økonomiske forutsetninger
 • bidrar til verdiskaping i Norge

Søker må ha på plass de nødvendige økonomiske forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet. I det ligger at virksomheten må ha tilstrekkelig kapital til å ivareta normal drift. Innovasjon Norges finansiering skal kun være rettet inn mot det omsøkte prosjektet, og det vil bli foretatt en vanlig kredittvurdering av søkere.

Hvor mye lån kan innvilges?

Tilbudet gjelder primært små og mellomstore bedrifter over hele landet og kan ytes til topp-finansiering av kjøp av nybygg eller skip i annenhåndsmarkedet. Risikolån kan utgjøre inntil 50 % av finansieringen, dog maksimalt 25 mill. kroner. Risikolån fra Innovasjon Norge kan inngå i en helhetlig finansieringsløsning sammen med lavrisikolån fra Innovasjon Norge, lånefinansiering fra privat bank og egenkapital.

Avdragstiden er normalt ikke mer enn 15 år. Lånene utbetales normalt etter at prosjektet er gjennomført og påløpte kostnader er revisorbekreftet. Lån sikres normalt i det skipet som finansieres.

Rentebetingelser per 08. oktober 2018: Nominell rente 4,95 %, etableringsprovisjon 0,5%.

Dette legger vi vekt på når vi vurderer søknaden

Krav til søknaden

Søknad sender dere inn elektronisk. Se lenke til opprettelse av søknad nederst på denne siden.

Vår behandling av søknaden

Dersom vi vurderer det som nødvendig vil vi kunne innhente tredjepartsverifiseringer av teknologi, juridiske forhold, forretningsmodell og marked. En tredjepartsverifisering kan medføre ytterligere dokumentasjonskrav. Dette vil hovedsakelig være aktuelt for spesielt store eller kompliserte prosjekter, og kostnadene knyttet til tredjepartsverifiseringen dekkes av Innovasjon Norge.

Vi gir ikke forhåndstilsagn om støtte, en søknad kan innstilles på lavere støtte enn omsøkt og søknader kan bli avslått. Dersom dere pådrar dere kostnader og forpliktelser før søknaden er behandlet, vil det være på egen risiko.

All søknadsinformasjon vil bli behandlet fortrolig. Prosjekter som får støtte vil i etterkant bli offentliggjort med navn på prosjekteier, prosjekttittel og støttebeløp.

Har dere søkt eller mottatt støtte fra Innovasjon Norge eller andre offentlige virkemiddelaktører?

Dersom det er aktuelt at det søkes flere ulike statlige ordninger til ett og samme prosjekt må vi ta stilling til om samlet støttenivå vil ligge innenfor det lovlige støttenivået i statsstøtteregelverket.

Når kan dere søke og når er svaret klart?

Vi har løpende søknadsvurderinger.