Bygdenæring – idéavklaring og etablering

Ønsker du å starte opp en ny næring på gården? Du kan få tilskudd og lån til ideavklaring og etablering.

Hvem kan få finansiering?

Eier av landbrukseiendom og bedrifter med tilknytning til landbrukseiendom.

Både personer og bedrifter kan søke om tilskudd i idéavklaringsfasen, mens kun registrerte foretak kan søke om støtte i etableringsfasen.

Hva kan vi finansiere?

Du kan få støtte til å:

 • avklare en forretningsidé
 • ettablere en ny virksomhet

Etableringer som representerer noe nytt i regional, nasjonal eller internasjonal sammenhegn vil være høyt prioritert.

Du kan få støtte til følgende aktiviteter innenfor hver fase:

Ideavklaringsfasen:

Denne fasen omfatter aktiviteter som naturlig inngår i avklaring og utvikling av selve forretningsidéen. Det kan være markedsundersøkelser, utarbeidelse av en forretningsplan og planlegging av selve etableringen. Du kan få støtte til eksterne kostnader i forbindelse med:

 • nyhetssøk
 • enkel markedsutredning
 • produktutvikling
 • konsulentbistand
 • relevante kurs, reiser og nettverksbygging med mer

Etableringsfasen

Denne fasen omfatter utvikling av tjeneste/produkt frem til markedsintroduksjon. Typiske aktiviteter kan være:

 • konsept- og produktutvikling
 • mindre fysiske investeringer
 • markedsundersøkelse
 • sikring av immaterielle rettigheter
 • kompetansebygging
 • konsulentbistand

Det kan ikke søkes om tilskudd til begge fasene samtidig. Hvis det er gitt tilskudd til idéavklaringsfasen, må denne være avsluttet før du kan søke om nytt tilskudd. Dersom du har fått tilskudd til idéavklaringsfasen, betyr ikke det at du automatisk har krav på finansiering i etableringsfasen.

Hvor mye kan vi finansiere?

Tilskuddet kan utgjøre inntil 75 prosent av kapitalbehovet. Det kan normalt gis inntil kr. 300.000 pr fase.

NB! Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknaden er avgjort.
Med «påbegynt» menes igangsettelse av bygg- og anleggsarbeider eller inngått rettslig bindende forpliktelse/kontrakt som gjør investeringen irreversibel.

Fylkesvise prioriteringer

Hva som prioriteres og støtteutmåling kan variere mellom fylkene.

 

Dette legger vi vekt på når vi behandler søknaden

 • Prosjektet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting
 • Prosjektet skal sannsynliggjøre tilfredsstillende lønnsomhet
 • Nyskapings- eller innovasjonsgrad
 • Evne til å gjennomføre og utnytte resultatene av prosjektet, herunder kompetanse og nettverk i dag
 • Søkers og ideens potensial
 • Realisme i forutsetninger, planer og budsjetter

Innovasjon Norge forutsetter at alle virksomheter som søker finansiering har et bevisst forhold til samfunnsansvar og miljøpåvirkning. Dette gjelder både i gjennomføringen av prosjektene og ved utnyttelse av resultatene.