Hvem kan få finansiering?

Rederier registrert i norsk foretaksregister som har eldre skip i nærskipsfart som planlegges kondemnert og erstattet av nyere vesentlig mer miljøvennlig skip.

Tilskuddsbeløp:

Tilskuddsnivået vil normalt ligge i intervallet mellom 1,8 – 2 millioner kroner pr. skip.
Hver enkelt støttetildeling må skje i overensstemmelse med EØS-avtalens statsstøtteregler. Ved kjøp av skip i annenhåndsmarkedet, vil dette normalt innebære at maksimalt tilskuddsbeløpet ikke kan overstige ca.  1,8 millioner kroner pr. støttemottaker. (200 000 Euro, jf. reglene om bagatellmessig støtte). (Commission Regulation (EU) No 1407/2013)

Ved kjøp av nye og brukte skip med en miljøbeskyttelsesgrad som overstiger EUs lovpålagte miljøkrav (IMO krav) gjennom f. eks. bruk av renseteknologi, LNG, batteri, elektrisitet m.m. og som for øvrig oppfyller vilkårene i artikkel 36 i statsstøtteregelverket EUs alminnelige gruppeunntak (GBER), vil tilskuddsbeløpet kunne overstige 1,8 millioner kroner pr. skip som anskaffes.

Vilkår:

 1. Søknaden må inneholde investerings- og finansieringsbudsjett og plan for gjennomføring.
 2. Det nye skipet skal benyttes i nærskipsfart og må registreres i NOR eller NIS.
 3. Det nye skipet må ha en vesentlig bedre miljøprofil enn det eldre skipet som kondemneres.
 4. Dersom det nye skipet er mer miljøvennlig sammenlignet med et annet skip som realistisk sett ville blitt kjøpt uten støtte, må det i søknaden fremlegges en beregning som viser merkostnadene ved investering i det nye skipet sammenlignet med et alternativt kjøp som nevnt. Det forutsettes at det nye skipet og «sammenligningsskipet» har omtrent samme kapasitet. (Det vil i denne sammenheng ikke være relevant å sammenligne med verdien av skipet av kondemneringsskipet).
 5. Det kan bare unntaksvis gis tilskudd til kjøp av skip på under 500 DWT.
 6. Kondemneringsskipet skal som hovedregel overstige 500 DWT.
 7. Kondemneringsskipet må være en del av nærskipsfartsflåten.
 8. Kondemneringsskipet må ha norsk eierskap eller vært eiet av norskregistrert foretak de siste 12 månedene.
 9. Kondemneringsskipets IMO nummer må oppgis i søknaden.
 10. Kondemneringen av skipet må gjennomføres i tråd med prinsipper for bærekraftig destruksjon.
 11. Innovasjon Norge må ha mottatt søknad om tilskudd før det signeres kontrakt for nytt skip og før det eldre skipet kondemneres.
 12. Ved nybygg av skip utbetales tilskuddet ved kjølstrekk og ellers ved dokumentasjon på at kjøpet er gjennomført. I begge tilfeller er det et vilkår for utbetaling at det fremlegges en bindende avtale om kondemnering med et innhold som Innovasjon Norge kan godta og at øvrige vilkår for utbetaling er oppfylt.
 13. Innovasjon Norge står fritt til å avslå enhver søknad.

Siste oppdatering 16.04.2018